Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економічна статистика Варіант 4 (ID:27482)
| Размер: 25 кб. | Объем: 10 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 22.12.2014 |
Содержание

Задача 1
Чисельність населеного пункту 20 тис. чол. Протягом року народи¬лось 560 чол., померло 200 чол., прибуло 20 чол., вибуло 5 чол.
Визначити чисельність населення через 6 років, умовно приймаючи, що всі коефіцієнти динаміки чисельності населення залишаються не¬змінними.

Задача 2
Є такі дані по підприємству:
Показник Базовий рік Звітний
рік
Продукція у порівняльних цінах, млн. ум. од. 600 900
Середньорічна повна вартість основних виробничих фондів, млн. ум. од. 150 180
Визначити абсолютний приріст валової продукції у звітному році по¬рівняно з базовим:
а) за рахунок зміни обсягу основних фондів;
б) за рахунок зміни фондовіддачі.

Задача 3 4
Задача 4 6
Задача 5 6
Задача 6 8
Задача 7 9
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Соціально-економічна статистика сфери послуг та туризму
  1. Статистична звітність підприємств туризму 2. Статистичні оцінки ризику в туризмі

 2. Соціально-економічна статистика сфери послуг та туризму
  1. Статистичні показники рівня інфляції та купівельної спроможності 3 2. Рейтингові оцінки видів транспорту 6 Список літератури 9

 3. Соціально-економічна статистика сфери послуг та туризму
  1. Статистичні оцінки потенціалу туристичної індустрії 3 2. Організація статистичної звітності в турфірмі 7 Використані джерела 9

 4. Соціально-економічна статистика сфери послуг та туризму
  1. Оцінка вкладу сфери туризму в обсяг ВВП (ВНП, НД) 3 2.Статистичні оцінки кон’єктури ринку туризму. 11 Список використаної літератури 18

 5. Соціально - економічна статистика сфери послуг та туризму
  1.Статистичний аналіз динаміки туристичного продукту за складом та структурою 3 2. Статистичні оцінки попиту споживачів туристичних послуг 4 Література 11 Додаток 1. Форма № 1-ТУР 12

 6. Соціально-економічна статистика сфери послуг та туризму
  1. Статистична звітність підприємств туризму 3 2. Статистичні оцінки ризику в туризмі 6 Список літератури 11

 7. Статистика Варіант 7
  Задача 1. Згрупуйте підприємства за ознакою обсяг будівельно-вантажних робіт (БМР) з однаковим інтервалом у 800 тис. грн.. Результати групувань викладіть у формі статистичної таблиці, проаналізуйте їх, зробіть висновки. Номер підприємства 1 2 3 4 5 6 7 8 Обсяг БМР, тис. грн. 1780 5420 1950 3990 2980 1640 4650 3440 Номер підприємства 9 10 11 12 13 14 15 16 Обсяг БМР, тис. грн. 2400 3000 2520 4150 2300 3520 5840 4980 Задача 2. За наведеними даними обчисліть індекси середніх величин для фондовіддачі. Номер підприємства Фондовіддача Вартість основних фондів, тис. грн. Базисний рік Звітний рік Базисний рік Звітний рік 1 1,2 1,3 5100 5260 2 1,4 1,3 6400 6200 Задача 3. За наведеними даними обчисліть показники варіації Виконання норм виробітку, % До 100 100 105 110 115 Понад 115 Кількість робітників, люд. 5 14 30 50 20 4 Задача 4. Виконайте порівняльний аналіз продуктивності праці, прийнявши за базу порівняння рівень продуктивності праці у БМУ -1. Зазначте вид використаної відносної величини. Показник БМУ-1 БМУ-2 БМУ-3 Продуктивність праці, грн./люд. 820 800 1040 Література

 8. Статистика варіант 4
  І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 3 1. Методи демографічної статистики. 3 ІІ. Розрахункова частина. 9 1. Статистичне групування в залежності від розв'язуваних задач підрозділяються на типологічні, структурні, аналітичні. Статистичне групування дозволяє дати характеристику розмірів, структури і взаємозв'язки досліджуваних явищ, виявити їхньої закономірності. (Варіант 4) Список використаної літератури 23

 9. Статистика Варіант 16
  Задача Умови завдання. На основі даних, наведених в таблиці, визначте: а) реальний обсяг ВВП у кожному році (отримані дані занесіть у табли-цю); б) на скільки % зросла продуктивність праці у 2 році порівняно з 1 ро-ком? На скільки відсотків внаслідок цього (кількість праці залишилася без змін) збільшився реальний обсяг ВВП? в) на скільки % зросла кількість праці у 3 році порівняно з 2 роком? На скільки відсотків внаслідок цього (продуктивність праці не змінилася) збіль-шився реальний обсяг ВВП? г) на скільки % збільшився реальний обсяг ВВП у 3 році порівняно з 1 роком? Таблиця 1. Вихідні дані Рік Кількість праці (години) Продуктивність праці (дол.) 1 1000 100 2 1000 105 3 1100 105

 10. Статистика варіант 5
  Варіант 5 1. Середні величини у статистиці. Види середніх величин, умови їх застосування 2. Загальні індекси та їх взаємозв’язок Задача 3 Обсяг валової продукції підприємства верстатобудівної промисловості становив 2300 млн. грн. Витрати на виробництво становили: млн. грн. Сировина та основні матеріали 980 Допоміжні та інші матеріали 95 Паливо поза межами підприємства 40 Енергія поза межами підприємства 36 Амортизація основних засобів 82 Заробітна плата 520 Відрахування на соціальне страхування 18 Інші грошові витрати 48 Визначити показники структури та координації витрат на виробницт-во. Задача 4 Методом випадкової повторної вибірки було взято для перевірки 200 деталей. У результаті перевірки встановлено середню вагу деталей 30 г при середньому квадратичному відхиленні 4 г. Визначити з імовірністю 0,954 межі, в яких перебуватиме середня вага деталей у генеральній сукупності. Задача 5 Визначити тенденцію ряду динаміки прибутку банку методом аналі-тичного вирівнювання, якщо є такі дані: Рік 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 Прибуток, млн. грн. 2,4 2,8 3,5 4,8 5,1 6,8 7,2 Задача 6 Є така інформація по області: Чисельність населення: На 1 січня 2005 р. – 1180 тис. чол. На 1 січня 2006 р. – 1220 тис. чол. Народилося у 2005 р. – 24 тис. чол. Померло у 2005 р. – 9 тис. чол. Середня чисельність жінок у віці 15–49 років – 320 тис. чол. Обчислити відносні показники руху населення: коефіцієнти народжу-ваності, смертності, природного і механічного приросту, життєвості, загаль-ний коефіцієнт приросту, спеціальний коефіцієнт народжуваності.

 11. Статистика праці Варіант 4
  1. Статистичне вивчення оплати праці, фонди заробітної плати 3 2. Задача 10 Відомі такі дані про підприємство: чол. Спискова чисельність робітників на початок року 6400 Чисельність робітників, прийнятих на роботу протягом року 360 Чисельність звільнених робітників протягом року: а) за власним бажанням 120 б) за прогули та інші порушення трудової дисципліни 36 в) за скороченням штатів 44 г) у зв’язку з виходом на пенсію 28 д) у зв’язку із вступом до вузів і технікумів 24 е) у зв’язку з призовом до армії 32 Чисельність робітників, які були у списках підприємства протягом усього року 6228 Визначити: 1) середньоспискову чисельність робітників за звітний рік; 2) коефіцієнти обороту з прийняття та вибуття; 3) коефіцієнти сталості та плинності кадрів. 3. Задача 12 Середня встановлена тривалість робочого кварталу для підприємства становить 65 днів. Середньоспискова чисельність робітників — 1850 чолові-ків, для яких середня встановлена тривалість робочого дня становить 8,1 год. Фактично робітниками підприємства відпрацьовано за звітний період 119000 людино-днів, або 840000 людино-годин, у тому числі понадурочно — 1900 людино-годин. Визначити коефіцієнти використання робочого дня, робочого кварталу та інтегральний коефіцієнт використання робочого часу. 4. Задача 14 Використовуючи дані про роботу двох будівельно-монтажних управ-лінь за базовий і звітний періоди, визначити зведені індекси динаміки проду-ктивності праці на двох БМУ змінного та фіксованого складу та індекси впливу структурних зрушень на зміну динаміки середнього рівня продуктив-ності праці: БМУ Обсяг будівельно-монтажних робіт за кошторисною вартістю, тис. грн. Середньоспискова чисельність працівників, чол. Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період 1 680 740 180 210 2 540 620 160 190 5. Задача 17 У звітному році трудомісткість продукції промислового підприємства знизилася порівняно з базовим у середньому на 12%, а загальна кількість від-працьованих промислово-виробничими робітниками людино-годин станови-ла 140 тис. Визначити: 1) як підвищилася продуктивність праці; 2) абсолютний розмір економії робочого часу за звітний рік внаслідок зростання продуктивності праці. 6. Задача 19 Промислово - виробничим робітникам підприємства за звітний рік на-раховані з фонду заробітної плати та інших фондів такі виплати: тис.грн. оплата за відрядними розцінками 3440 оплата за тарифними ставками та посадовими окладами 2320 премії з фонду заробітної плати 240 премії з фонду матеріального стимулювання 540 на відрядження 330 нагорода за результатами роботи 420 доплата за роботу в нічний час 80 оплата відпусток 360 доплата за шкідливі умови праці 80 Середньоспискова чисельність робітників за рік становила 720 чол., ними відпрацьовано 164160 людино-днів, або 1296860 людино-годин. Визначити: 1) фонд погодинної, денної та місячної заробітної плати; 2) середню погодинну, середню денну та середню річну заробітну пла-ту одного робітника, повний середньорічний заробіток одного робітника з урахуванням виплат з фонду матеріального стимулювання; 3) питому вагу виплат з фонду матеріального стимулювання у складі заробітку робітника. 7. Задача 22 Середня погодинна заробітна плата робітників підприємства становила 6 грн. Робітниками відпрацьовано 45000 людино-годин за середньої тривало-сті робочого дня 7,8 год. У звітному періоді здійснені такі виплати (тис. грн.): за внутрішньо-змінні простої — 80, за цілоденні простої — 120, за виконання державних обов’язків — 16, доплата за понаднормову роботу — 64. 8. Задача 24 Відомі такі дані про населення регіону. Зайняте населення розподіляється так: чол. у легкій промисловості 34200 у харчовій промисловості 28500 у вугільній промисловості 84300 у торгівлі 26400 у сфері народної освіти 36300 у сфері охорони здоров’я 18600 на транспортні та зв’язку 10200 у сільському господарстві 56400 у сфері комунальних послуг 22800 Безробітних у регіоні 16700 Визначити відносні показники структури та координації зайнятого на-селення, та рівень безробіття. Перелік використаної літератури 27

 12. Статистика населення (варіант 2)
  Вступ 3 1. Статистичний облік населення 4 2. Статистика чисельності, складу та розміщення населення 9 3. Cтатистика природного руху населення України 22 Висновок 27 Практична частина 29 І. Побудувати комбінаційний розподіл робочих кожного цеха і всього заводу за загальним стажем роботи і кваліфікацією (розрядом). ІІ. За даними комбінаційного розподілу розрахувати середній розряд кожної групи робочих по загальному стажу і середній розряд робочих по всім групам разом взятим. ІІІ. Розрахувати дисперсію тарифного розряду робочих в цеху №1 і №2. Визначити коефіцієнт варіації тарифного розряду робочих по цехам. Зробити висновки. ІV. З вірогідністю 0,954 визначити помилку вибірки для середнього тарифного розряду робочих цеху №2 і для робочих, які мають четвертий розряд. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності. V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між тарифним розрядом і загальним стажем роботи робочих цеха №2 з №21 по №40 включно (n=20). 2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між тарифним розрядом робочих і загальним стажем роботи. Пояснити зміст отриманих параметрів. 3. Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали. Література. 45

 13. Статистика праці Варіант 10
  Статистичне вивчення рівня зайнятості та рівня безробіття 3 Задача № 1 10 По цеху підприємства відомі такі дані. У березні 24 робочі дні, загальна кількість робочих місць у цеху 94, відпрацьовано разом 6380 людино-днів, з них у першій зміні — 2210, у другій зміні — 2180, у третій зміні — 1990 лю-дино-днів. Визначити: 1) коефіцієнт змінності; 2) коефіцієнт використання змінного режиму; 3) коефіцієнт неперервності. Задача № 2 12 У річному звіті підприємства за 2006 р. наведено такі дані: осіб Середньоспискова чисельність промислово-виробничих робітників 1520 Чисельність робітників, які були у списках на 1 січня 2006 р. 1430 Прийнято робітників у 2006 р., разом 420 Вибуло робітників у 2006 р., разом, у тому числі 240 за законними причинами 145 через причини плинності 95 Прийнято знову робітників у 2006 р. з числа тих, які вибули цього са-мого року 42 Чисельність працівників, які переведені з робітників в інші категорії персоналу (з числа тих, які були у списках на 1 січня 2006 р.) 12 Визначити: 1) чисельність робітників, які працювали весь 2006 р.; 2) коефіцієнт сталості робочих кадрів; 3) кількість робочих місць, на яких відбувалася зміна робітників; 4) коефіцієнт оборотності робочих місць через всі причини вибуття; 5) коефіцієнт обороту робітників за прийняттям; 6) коефіцієнт обороту робітників зі звільненням; 7) інтегральний коефіцієнт обороту робітників. Задача № 3 15 Фермерське господарство має такі результати господарської діяльності за два роки: Вид продукції Вирощено продукції, тис. ц Загальні затрати робочого часу, тис. людино-днів Базовий рік Звітний рік Базовий рік Звітний рік Зернові культури 12,4 19,5 9,3 12,2 Овочеві культури 34,6 46,2 16,0 18,4 Визначити: 1) індивідуальні індекси продуктивності праці по кожній культурі; 2) загальні індекси продуктивності праці — агрегатний та середній арифметичний з індивідуальних індексів. Задача № 4 17 5. За звітний період автотранспортне підприємство виконало такий об-сяг робіт: вантажно-розвантажувальні роботи 420 тис. т; перевезення вантажів 3400 тис. тонно-кілометрів; автобусні перевезення 1200 тис. пасажиро-кілометрів; вантажне таксі 360 тис. оплачуваних кілометрів. Середньоспискова чисельність працівників — 450 осіб. Визначити рівень середньорічного виробітку одного працівника авто-транспортного підприємства у приведених тонно-кілометрах, застосовуючи такі коефіцієнти переведення різних робіт у приведені тонно-кілометри: на-вантаження-розвантаження 1 т вантажу — 7, перевезення 1 т вантажу на 1 км — 1, перевезення 1 пасажира на 1 км в автобусі — 0,32, 1 км оплачуваного проїзду вантажного таксі — 4. Задача № 5 18 По цеху підприємства відомі такі дані: Група робітників Середньоспискова чисель-ність, осіб Фонд заробітної плати, грн. І півріччя ІІ півріччя І півріччя ІІ півріччя Основні 84 98 1 191 500 1 641 100 Допоміжні 26 28 124 900 168 600 Визначити: 1) динаміку середньомісячної заробітної плати: а) кожної групи робіт-ників цеху; б) всіх робітників цеху; 2) індекси середньомісячної заробітної плати сталого складу і фіксова-ного складу; 3) абсолютний приріст фонду заробітної плати за рахунок: а) зміни чи-сельності робітників цеху; б) зміни середньомісячної заробітної плати робіт-ників цеху. Задача № 6 21 По підприємству відомі такі дані за два місяці: Показник Березень Квітень Середньоспискова чисельність робітників, осіб 580 625 Відпрацьовано одним робітником, год 184 178 Середня погодинна заробітна плата одного робітника, грн. 7,8 9,2 Нараховано протягом місяця, тис. грн.: доплата за надурочні години 230 540 оплата годин внутрішньозмінних простоїв 320 480 оплата чергових відпусток 1400 1800 оплата навчання учнів 310 180 вартість безплатних комунальних послуг 1160 1360 виплати за листками тимчасової непрацездатності 430 380 грошові премії 560 830 Визначити: 1) темпи зростання середньої погодинної та середньої місячної заробіт-ної плати; 2) темпи зростання повного середньомісячного заробітку одного робіт-ника; 3) питому вагу виплат із різних фондів у складі повного заробітку робі-тників. Зробити висновки. Задача № 7 24 У регіоні працездатне населення розподілялося так (тис. осіб): Показник Рік 2002 2003 2004 2005 2006 Працюючі в державних уста-новах, організаціях та на дер-жавних підприємствах 695,6 640,3 602,8 595,3 582,6 Зайняті в середньому та ма-лому бізнесі 122,4 156,3 180,8 194,7 204,5 Безробітні 56,3 68,4 54,3 46,2 34,7 Визначити: 1) відносні показники структури чисельності працездатного населення за роками; 2) темпи зростання і приросту чисельності за кожною категорією пра-цездатного населення. Знайти рівняння тренду зміни чисельності населення, зайнятого в сере-дньому та малому бізнесі, і прогнозовані значення на 2008 і 2009 р. Перелік використаної літератури 27

 14. Статистика контрольна. Варіант №5
  Варіант №5 1. Складові плану статистичного спостереження. 2. Середні величини, їх види та умови застосування. 3. Планом на звітний рік передбачалось збільшення обсягів виробництва на 5%. План перевиконано на 1%. Визначте відносну величину динаміки. 4. За наведеними нижче даними визначте модальний та медіанний розмір стажу роботи: Стаж роботи, років Частка працівників, % До 3 5 3 – 5 25 5 – 7 45 7 – 9 15 9 і більше 10 5. Динаміка житлового фонду міста характеризується такими даними: Рік Загальна площа житла на кінець року, тис. см2 1993 4860 1996 6012 1999 7204 2002 7596 Обчислити та прокоментувати ланцюгові, базисні та середньорічні характеристики інтенсивності динаміки. 6. Обсяги продажу товарів в магазині становили: Групи товарів Товарообіг за вересень в поточних цінах, тис. грн. Індекс фізичного обсягу продаж у жовтні А 180 1,240 Б 50 1,126 В 70 1,150 Визначити: 1) зведений індекс фізичного обсягу продаж; 2) зведений індекс цін за умови, що товарообіг зріс на 15,2%. 7. Відомі дані 1%-го безповторного вибіркового обстеження 16-ти сімей: N Число членів сім’ї, чол. N Число членів сім’ї, чол. 1 3 9 4 2 4 10 3 3 4 11 5 4 2 12 2 5 6 13 6 6 2 14 4 7 3 15 2 8 3 16 2 Визначити середній розмір сім’ї у вибірці та побудувати довірчий інтервал для середнього розміру сім’ї у генеральній сукупності з імовірністю 0,997. Як зміниться гранична помилка вибірки, якщо її обсяг збільшити вдвічі?

 15. Фінансова статистика Варіант 1
  1. Характеристика системи статистичних показників державного бюджету 3 2. Задача 19 Розрахуйте нарощену суму позички у розмірі 150 тис. грн. через 3 роки з нарахуванням відсотків раз на півроку. Номінальна річна декурсивна ставка відсотків - 15%. Яким буде абсолютний розмір інтересу вкладника? 3. Задача 20 Упродовж 4-х років створюється фонд із щорічним внеском 15 тис. грн. На внески нараховуються 15% річних. Необхідно визначити нарощену суму на час останнього внеску за умови, що внески здійснюються: а) на початку кожного року; б) в кінці кожного року Література 21

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua