Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Облік та аудит (ID:27615)
| Размер: 26 кб. | Объем: 25 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 30.01.2017 |
Содержание
1.Основні положення Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року. 3
2.Аудиторський висновок та його види. 7
3.Аудит руху запасів та відображення в обліку. 18
Практичні завдання 22
1 .Вихідні дані: Аудитору необхідно підтвердити оцінку товарних запасів. Загальна вартість запасів складає 10 000 грн. Допустима помилка - 50. Ризик при виборці - 10%. Потрібно визначити розмір вибірки, якщо:
• Помилка відсутня;
• Присутня одна помилка.
2. Вихідні дані: Аудитор повинен розрахувати розмір вибірки для дебіторської заборгованості. Загальна сума дебіторів (генеральна сукупність) - 4 500 000 грн. Допустима помилка -750 000 грн. Ризик при вибірці - 5 %.Визначення помилки не очікується. Потрібно розрахувати розмір вибірки..

Література 24
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Питання до ДЕК «Облік і аудит» Спеціалізація «Облік і аудит»
  1.Фінансовий облік як галузь економічної науки. 2.Точка беззбитковості в умовах виробництва декількох видів продукції. 3.Відмінності фінансового та управлінського обліку. 4.Моделі управлінськог о обліку. 5.Класифікація витрат. б.Принципи поділу витрат на ті, що включаються до собівартості продукції, та ті, що відносяться до витрат періоду. 7.Прямі та непрямі витрати у виробництві. 8.Елементи витрат. 9.Сутність управлінського обліку та його призначення. 10.Алгоритм розрахунку собівартості виробленої продукції.. 11 .Відмінності між поняттям „елемент витрат" і „стаття калькуляції"". 12. Елементи, з яких складається система управління собівартістю. 13.Фактори, що впливають на побудову обліку витрат виробництва. 14.Принципи організації управлінського обліку. 15.Взаємозв'язок інформації оперативного та фінансового обліку виробництва. 16.Принципи ведення обліку витрат за статтями калькуляції. 17.Оцінка відходів виробництва. 18.Оцінка втрат від браку на виробництві. 19.Суть системи калькулювання «директ-костінг». 20.Суть системи калькулювання «стандарт-костінг». 21. Калькулювання за методом однорідних секцій. 22. Побудова обліку за функціями управління. 23.Побудова обліку за багатоступеневим варіантом. 24.Алгоритм визначення оптимальної вартості поставок. 25.Розробка операційних бюджетів. 26.Відмінності внутрішньої та зовнішньої звітності підприємства. 27.Розробка фінансових бюджетів. 28.Зведений бюджет підприємства. 29.Центри витрат і центри відповідальності на підприємстві. 30.Маржинальний дохід, поняття, способи визначення. 31. Організація та процедури аудиту власного капіталу. 32.Синтетичний та аналітичний облік касових операцій і грошових документів. 33.Облік поточних фінансових інвестицій. 34.Облік розрахунків: з.а виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, по відшкодуванню матеріального збитку. З5.Визначення та класифікація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів З6.Облік зносу основних засобів. 37. Облік зносу інших необоротних матеріальних активів. З8.Суть та методика виконання вертикального аналізу звітності. 39. Аналіз коефіцієнтів. 40.Синтетичний та аналітичний облік запасів. 41. Облік витрат на виробництво. 42.Формування та облік собівартості реалізованої продукції. 43.Облік та розподіл загальновиробничих витрат. 44.Облік витрат майбутніх періодів. 45. Облік амортизації необоротних активів та інших операційних витрат. 46. Аналітичний та синтетичний облік готової продукції. 47. Відображення операцій з руху готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку. 48.Облік довгострокових фінансових та капітальних інвестицій. 49. Облік резерву сумнівних боргів. 50.Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 51.Етапи розвитку управлінського обліку. 52.0рганізація аудиторської перевірки фінансової звітності. 53.Бухгалтерський баланс. Порядок оцінки статей балансу в зарубіжних країнах. 54.3віт про прибутки і збитки, його зміст і форма. 55.Організація і методика аудиту оренди (лізингу) необоротних активів. 56.Організація і методика аудиту кредитних операцій. 57.Суть та методика виконання горизонтального аналізу звітності. 58.Синтетичний та аналітичний облік руху нематеріальних активів. 59.Визначення запасів та їх класифікація: сировина, матеріали, товари, паливо, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети тощо. 60.Методика обліку операцій по касі в зарубіжних країнах. 61.Суть, призначення і облік створення та використання фонду дрібних сум на підприємстві. 62.Суть та методи системи періодичного обліку запасів. 63.Суть та методи системи постійного обліку запасів. 64. Організація і методика аудиту оподаткування доходів персоналу. 65.Вплив методів оцінки запасів на фінансові результати діяльності підприємства. бб.Поняття довгострокових активів в обліку зарубіжних країн. 67.Методи нарахування амортизації основних засобів. 68.Поняття фінансових інвестицій, їх класифікація в обліку зарубіжних країн. 69.Поняття спільного підприємства та спільного контролю. 70.Критерії наявності суттєвого впливу інвестора. 71.Облік довгострокових інвестицій у зарубіжних країнах. 72.Методика обліку облігацій з дисконтом. 73.Методика обліку облігацій з премією. 74.Облік довгострокових зобов'язань за лізингом у зарубіжних країнах. 75.Сутність та класифікація короткострокових зобов'язань. 76.Методика обліку заборгованості за рахунками постачальників у зарубіжних країнах. 77.Аудиторська діяльність та її реєстрація. 78.Облік простих та привілейованих акцій. 79.Нарахування та облік дивідендів. 80.Способи підготовки звітів про рух грошових коштів: прямий та непрямий методи. 81. Сутність міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 82.Склад фінансової звітності в зарубіжних країнах. 83.Організація аудиту необоротних активів та його процедури. 84.Організація і методика аудиту фінансових інвестицій. 85.Зміст та методика складання звіту про рух грошових коштів. 86.3віт про зміни у власному капіталі: зміст та методика складання. 87.Організація і методика аудиту основних засобів. 88.Організація та процедури аудиту грошових коштів. 89.Організація та процедури аудиту дебіторської заборгованості. 90.Організація і методика аудиту касових операцій. 91 .Організація і методика аудиту операцій на рахунках у банках. 92.Організація і методика аудиту валютних операцій. 93.Організація і методика аудиту праці та її оплати. 94.Методи оцінки товарно-матеріальних запасів та їх характеристики. 95. Організація і методика аудиту витрат операційної діяльності. 96.Організація й процедури аудиту довгострокових і поточних зобов'язань. 97.0рганізація і методика аудиту звіту про фінансові результати. 98.0рганізація і методика аудиту податкової звітності. 99.0рганізація і методика аудиту нарахування та сплати податку на додану вартість. 100.Організація і методика аудиту оренди (лізингу) необоротних активів. 101.Організація та процедури аудиту запасів. 102.Організація і методика аудиту операцій на рахунках у банках. 103.Організація і методика аудиту зовнішньоекономічної діяльності. 104.Організація і методика аудиту витрат операційної діяльності. 105. Документальне оформлення аудиту. 116.Етапи проведення аудиту. 107 .Облік формування капіталу підприємства. 108.Нормативне забезпечення аудиторської діяльності. 109.3віт про фінансові результати та методика його складання. 110.Функції Аудиторської палати в Україні. 111. Формування власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм. 112.Нерозподілений прибуток, непокритий збиток та їх відображення у складі власного капіталу. 113.Облік забезпечення виплат відпусток. 114.Облік цільового фінансування та цільових надходжень. 115.Форми, системи та види оплати праці. 116.Державне регулювання праці та її оплати. 117.Методика нарахування заробітної плати в різних системах оплати праці. 118.Утримання із заробітної плати та їх облік. 119.Соціальне страхування персоналу та його облік. 120.Облік допомоги з тимчасової непрацездатності та інших соціальних виплат. 121 .Оцінка доходу та його визнання в обліку. 122.Визначення фінансових результатів діяльності та відображення їх в обліку. 123.Облік реалізації готової продукції , товарів, робіт, послуг. 124.Облік доходів від іншої операційної діяльності. 125.Облік фінансових доходів. 126.Облік довгострокових позик. 127.Облік довгострокових векселів виданих. 128.Облік відстрочених податкових зобов'язань. 129.Облік короткострокових позик. 130.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 131 .Облік розрахунків щодо податків і платежів. 132.Відмінності податкового та бухгалтерського обліку формування доходів. 133. Доходи звітного та майбутніх періодів. 134.Інформація про власний капітал у фінансовій звітності. 135.Ліквідація товариства. Методика складання ліквідаційного балансу. І36.Примітки до фінансових звітів. 137.Фінансова звітність, її мета, склад. 138.Баланс підприємства та методика його складання. 139.Виправлення помилок та зміни у фінансовій звітності. 140.Організація і методика аудиту дотримання статутних вимог підприємства.

 2. Облік і аудит
  Зміст 2 1. Класифікація господарських засобів і джерел їх утворення. 3 2. Облік використання прибутку підприємства. 8 Задача 1 14 За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва станом на 1 січня 2ХХХ року: 14 скласти баланс на звітну дату, згрупувавши статті у відповідні розділи; 14 визначити суму поточних активів; 14 визначити розмір власного капіталу. 14 Список використаної літератури. 18

 3. Облік та аудит
  1. Поняття про бухгалтерський баланс, його зміст, значення. 3 2. Класифікація облікових регістрів. Способи запису в облікових регістрах. 9 Практичне завдання 1 11 1. За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Власні основні засоби 1600 2. Знос основних засобів 150 3. Нематеріальні активи 200 4. Матеріали 450 5. Заборгованість до Пенсійного фонду 49 6. Заборгованість персоналу підприємства з оплати праці 310 7. Заборгованість підзвітних осіб 200 8. Заборгованість дебіторів 310 9. Заборгованість кредиторки*. 80 10. Залишок незавершеного виробництва 170 11. Залишок готової продукції 206 12. Заборгованість покупців за відвантажені товари 550 13. Нерозподілений прибуток 150 14. Статутний капітал 5000 15. Каса 62 16. Розрахунковий рахунок 2642 17. Заборгованість постачальникам 180 18. Заборгованість до бюджету по податках 156 19. Короткострокові кредити банку 325 а) здійснити групування* активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Практичне завдання 2 13 Валюта балансу становить 18200 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій: а) сплачено постачальником з розрахункового рахунку - 3010 грн.; б) оприбутковані на склад матеріали від постачальника - 360 грн.; в) одержано в касу з розрахункового рахунку - 800 грн. Практичне завдання 3 14 За станом на 1 жовтня підприємство «Альфа» мало такий баланс: АКТИВ Сума ПАСИВ Сума Основні засоби (залишкова 42600 Статутний капітал 65520 вартість) Матеріали 13800 Кредиторська заборгованість по оплаті праці 3400 Незавершене виробництво 6400 Розрахунки з постачальником 2100 Готова продукція 10300 Нерозподілений прибуток 20000 Каса 20 Розрахунковий рахунок 16200 Розрахунки з різними дебіторами 1700 БАЛАНС 91020 БАЛАНС 91020 а) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (на основі статей балансу), проставити залишки на початок по кожному відкритому рахунку. За звітний період (листопад) на підприємстві «Альфа» здійснено такі господарське операції: Зміст господарських операцій Сума грн. 1. Перераховано з розрахункового рахунку постачальникам 1100 2. Відпущено на виробництво продукції матеріали 750 3. Надійшло на розрахунковий рахунок від дебіторів 1000 4. Одержано матеріали від постачальників 1200 5. Одержані в касу грошові кошти з розрахункового рахунку 800 6. Видано з каси заробітну плату 800 б) відобразити на відкритих рахунках рух засобів та джерел їх утворення за даними господарськими операціями, визначити дебітові та кредитові обороти, вивести сальдо по кожному рахунку на кінець місяця; в) відобразити зміни у балансі підприємства «Альфа». Список літератури 17

 4. Облік та аудит
  1. Поняття про бухгалтерський баланс, його зміст, значення. 3 2. Класифікація облікових регістрів. Способи запису в облікових регістрах. 9 Практичне завдання 1 11 1. За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Власні основні засоби 1600 2. Знос основних засобів 150 3. Нематеріальні активи 200 4. Матеріали 450 5. Заборгованість до Пенсійного фонду 49 6. Заборгованість персоналу підприємства з оплати праці 310 7. Заборгованість підзвітних осіб 200 8. Заборгованість дебіторів 310 9. Заборгованість кредиторки*. 80 10. Залишок незавершеного виробництва 170 11. Залишок готової продукції 206 12. Заборгованість покупців за відвантажені товари 550 13. Нерозподілений прибуток 150 14. Статутний капітал 5000 15. Каса 62 16. Розрахунковий рахунок 2642 17. Заборгованість постачальникам 180 18. Заборгованість до бюджету по податках 156 19. Короткострокові кредити банку 325 а) здійснити групування* активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Практичне завдання 2 13 Валюта балансу становить 18200 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій: а) сплачено постачальником з розрахункового рахунку - 3010 грн.; б) оприбутковані на склад матеріали від постачальника - 360 грн.; в) одержано в касу з розрахункового рахунку - 800 грн. Практичне завдання 3 14 За станом на 1 жовтня підприємство «Альфа» мало такий баланс: АКТИВ Сума ПАСИВ Сума Основні засоби (залишкова 42600 Статутний капітал 65520 вартість) Матеріали 13800 Кредиторська заборгованість по оплаті праці 3400 Незавершене виробництво 6400 Розрахунки з постачальником 2100 Готова продукція 10300 Нерозподілений прибуток 20000 Каса 20 Розрахунковий рахунок 16200 Розрахунки з різними дебіторами 1700 БАЛАНС 91020 БАЛАНС 91020 а) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (на основі статей балансу), проставити залишки на початок по кожному відкритому рахунку. За звітний період (листопад) на підприємстві «Альфа» здійснено такі господарське операції: Зміст господарських операцій Сума грн. 1. Перераховано з розрахункового рахунку постачальникам 1100 2. Відпущено на виробництво продукції матеріали 750 3. Надійшло на розрахунковий рахунок від дебіторів 1000 4. Одержано матеріали від постачальників 1200 5. Одержані в касу грошові кошти з розрахункового рахунку 800 6. Видано з каси заробітну плату 800 б) відобразити на відкритих рахунках рух засобів та джерел їх утворення за даними господарськими операціями, визначити дебітові та кредитові обороти, вивести сальдо по кожному рахунку на кінець місяця; Список літератури 17

 5. Облік та аудит
  1. Метод і методичні прийому аудиту 3 2. Планування аудиту та його етапи. 6 3. Аудит стану внутрішньогосподарської діяльності. 9 Завдання 1 13 Вихідні дані: Аудитор перевірив 60 документів на купівлю та визначив дві помилки. Потрібно визначити допустиму помилку, якщо рівень довіри - 90%.. Завдання 2 14 Вихідні дані: Перевірка бухгалтерської звітності з метою викладення думки за її результатами потребує використання певних прийомів та методів, що є головною метою аудиту. Необхідно пояснити процедури, які виконує аудитор: 1 .Оцінка системи внутрішнього контролю. 2.Перевірка системи ведення облікових записів. 3.Перевірка документів на предмет вирішення відображених в них операцій. 4.Шукає підтвердження окремих положень. 5.Проведення тестування на відповідність і по суті. Список літератури 18

 6. Облік та аудит
  1. Бухгалтерський облік: фінансовий та господарський облік 3 13.Первинне спостереження в обліку, система узагальнення і характеристика отримуваної інформації. 7 Задача 1. 12 За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Будівля цеху 12300 2. Кіоск 3000 3. Обладнання 15800 4. Знос основних засобів (актив-сторно) 5000 5. Малоцінні і швидкозношувані предмети 150 6. Фінансові вкладення в акції 1000 7. Статутний капітал 10000 8. Сировина і матеріали 4630 9. Незавершене виробництво 1270 10. Готова продукція 2040 11. Товари 625 12. Заборгованість до бюджету по податках 4870 13. Каса 300 14. Заборгованість постачальникам 2540 15. Заборгованість покупців по одержаних векселях 735 16. Розрахунковий ( поточний) рахунок 2900 17. Короткострокові кредити банку 25400 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Розмір власного капіталу становить: 10000 грн Сума зобов'язань підприємства становить: 4870+2540+25400 = 32810 Задача 2 14 Зміни в балансі, що їх спричинюють розглянуті типи господарських операцій, ілюструє табл. Задача 3 14 За станом на 1 жовтня підприємство мало такий баланс: Література 19

 7. Облік та аудит
  1.Основні положення Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року. 3 2.Аудиторський висновок та його види. 7 3.Аудит руху запасів та відображення в обліку. 18 Практичні завдання 22 1 .Вихідні дані: Аудитору необхідно підтвердити оцінку товарних запасів. Загальна вартість запасів складає 10 000 грн. Допустима помилка - 50. Ризик при виборці - 10%. Потрібно визначити розмір вибірки, якщо: • Помилка відсутня; • Присутня одна помилка. 2. Вихідні дані: Аудитор повинен розрахувати розмір вибірки для дебіторської заборгованості. Загальна сума дебіторів (генеральна сукупність) - 4 500 000 грн. Допустима помилка -750 000 грн. Ризик при вибірці - 5 %.Визначення помилки не очікується. Потрібно розрахувати розмір вибірки.. Література 24

 8. Облік та аудит
  Задача 1. За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Будівля цеху 12300 2. Кіоск 3000 3. Обладнання 15800 4. Знос основних засобів (актив-сторно) 5000 5. Малоцінні і швидкозношувані предмети 150 6. Фінансові вкладення в акції 1000 7. Статутний капітал 10000 8. Сировина і матеріали 4630 9. Незавершене виробництво 1270 10. Готова продукція 2040 11. Товари 625 12. Заборгованість до бюджету по податках 4870 13. Каса 300 14. Заборгованість постачальникам 2540 15. Заборгованість покупців по одержаних векселях 735 16. Розрахунковий ( поточний) рахунок 2900 17. Короткострокові кредити банку 25400 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Розмір власного капіталу становить: 10000 грн Сума зобов'язань підприємства становить: 4870+2540+25400 = 32810

 9. Облік і аудит в банках
  1. Внутрішньобанківський контроль 2 2. Правила відкриття кореспондентських рахунків 10 Ситуація №5 18 Комерційний банк «Україна» у м. Львові 9 січня прийняв до сплати від AT «Світоч» платіжне доручення № 16 на суму 5600 грн., за одержану сировину від міжміського постачальника. Постачальник має розрахунковий рахунок у КБ «Аркада» м. Києва. Розрахунки між банками здійснюються через платіжну систему при НБУ. Назвіть порядок відкриття комерційному банку кореспондентського рахунку в управлінні НБУ. Складіть бухгалтерські проводки. Ситуація №9 19 ТОВ «АТЕК» платіжними дорученнями перерахувало зі свого поточного рахунку в дохід Державного бюджету України податок на прибуток у сумі 1250 грн. Податок з доходів фізичних осіб становить 480 грн., внески до пенсійного фонду – 240 грн. Складіть бухгалтерську проводку. Список використаної літератури 19

 10. Облік та аудит в банку
  Завдання 6 2 1. Охарактеризувати первинні документи щодо оформлення отримання та видачі готівки. 2. Скласти операційний щоденник. 3. Оцінити вплив операцій на баланс банку. Матеріал для виконання завдання За касовими документами: – 1.06 прийнято від МП «Колос» готівку для зарахування на його поточний рахунок 5000 грн.; – 03.06 видана заробітна плата працівнику банку – 2250 грн.; – 10.06 зараховано на поточний рахунок Іванова В.П. – 1000 грн.; – 11.06 видана готівка працівнику банку на господарські витрати в сумі 300 грн.; – 13.06 оприбуткована готівка від підприємства на його поточний рахунок – 1200 грн.; – 14.06 прийнято від населення комунальні платежі в сумі 5250 грн. Комісія банку за платежі населення становить 1% від суми. У цей же день кошти були перераховані комунальним установам. 15.06 проведена ревізія грошового сховища банку. Виявлено надлишки в сумі 100 грн. 23.06 інкасована готівка TOB «Світанок» в сумі 2000 грн. Наступною дня кошти перераховані та оприбутковані в операційну касу банку. 24.06 видано на відрядження працівнику банку – 400 грн. В установлений термін авансовий звіт було затверджено в сумі 370 грн. Невикористаний залишок повернено в касу. 25.06 зараховано на короткостроковий вклад від Кринки A.C. – 1500 грн. 26.06 виплата готівки бюджетній організації за грошовим чеком в сумі 350 грн. 28.06 видано МП «Світ» на виплату заробітної плати – 1500 грн. 29.06 підкріплення обмінного пункту, який знаходиться на території банку – 800 грн. Завдання 16 8 1. Пояснити первинні документи щодо оформлення строкових депозитних операцій. 2. Виконати облікові процедури в банку за наведеними нижче даними. 3. Здійснити необхідні розрахунки. Відповідно до облікової політики банку при нарахуванні процентних витрат кількість днів визначається за методом «факт/факт». Матеріал для виконання завдання 1 березня поточного року укладено строковий депозитний договір № 21 між банком: «Київ» та TOB «Вероніка» за такими умовами: Депонент – TOB «Вероніка» - перераховує з поточного рахунку на депозитний рахунок кошти в розмірі 12000 грн. на дату укладення депозитної угоди. Відсотки нараховуються щомісяця в останній день місяця. Оплата відсотків здійснюється в розмірі 11% річних щомісяця шляхом перерахування на поточний рахунок числа місяця, наступного за звітним та на дату погашення депозиту. Повернення сум депозиту має здійснюватися на поточний рахунок TOB «Вероніка» 1 червня наступного року Строк закінчення дії депозитної угоди 1 червня наступного року. У випадку дострокового розірвання договору з ініціативи депонента банк сплачує відсотки за зниженою процентною ставкою в розмірі 2% річних. Про дострокове розірвання договору клієнт зобов'язаний повідомити банк не менше ніж за 2 банківські дні. 5 квітня поточного року TOB «Вероніка» повідомило про необхідність дострокової вилучення коштів через 3 дні. 8 квітня банк повернув суму депозиту га сплатив відсоток клієнтові відповідно до умов угоди. Завдання 26 11 1. Охарактеризувати первинні документи по оформленню видачі та погашення короткострокового кредиту, наданого фізичній особі за рахунок ресурсів банку. 2. Відобразити наведені операції в операційному щоденнику. 3. Здійснити необхідні розрахунки. Відповідно до облікової політики банку при нарахуванні процентних та комісійних доходів кількість днів визначається за методом «факт/факт». Матеріал для виконання завдання 5 березня 2006 року АКБ «Київ» уклав договір про короткострокове кредитування з Петровим Ігорем Анатолійовичем за такими умовами: Сума кредиту – 15000 грн. Строк кредиту – 2 роки з 05.03.06 по 05.07.06 . Об'єкт кредитування-придбання земельної ділянки. Видача кредиту здійснюється готівкою 5 березня 2006 року (із попереднім зарахуванням суми кредиту на поточний рахунок позичальника 05.03.06). Плата за кредит – 18% річних – нараховується в останній день місяця. При нарахуванні відсотків перший день видачі кредиту враховується, а останній день погашення кредиту не враховується. Сплата відсотків здійснюється готівкою щомісяця 1 числа місяця, наступного за звітним, та на дату погашення кредиту. Погашення основної суми боргу має здійснюватися 05.07.06 готівкою. Забезпечення кредиту: квартира оціночною вартістю 45000 грн. згідно з договором застави від 05.03.06. Кредит класифіковано як стандартний. Умови кредитного договору виконано. Список використаної літератури 14

 11. Облік і аудит в банках
  ВПРАВА 1 Поточний баланс банку «Київ» включає такі дані: – Засновниками – фізичними особами внесено в касу банку внесків готівкою в сумі 100000 грн. – Засновниками – юридичними особами на коррахунок банку перераховано внесків до статутного капіталу в сумі 2500000 грн. Використовуючи основне бухгалтерське рівняння, запишіть наведені дані у вигляді формули. Поясніть зміст бухгалтерського рівняння. ВПРАВА 5 Комерційний банк «Україна» у м. Львові 9 січня прийняв до сплати від AT «Світоч» платіжне доручення № 16 на суму 5600 грн., за одержану сировину від міжміського постачальника. Постачальник має розрахунковий рахунок у КБ «Аркада» м. Києва. Розрахунки між банками здійснюються через платіжну систему при НБУ. Назвіть порядок відкриття комерційному банку кореспондентського рахунку в управлінні НБУ. Складіть бухгалтерські проводки.

 12. Облік і аудит. ВАРІАНТ 4
  1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій банку за 4 квартал за наступною формою: № п/п Дата Зміст операції Первинний документ Кореспонденція рахунків Сума Дебет Кредит Всі необхідні розрахунки здійснювати в операційному щоденнику. 2. Відобразити інформацію про господарські операції банку на рахунках бухгалтерського обліку: вказати сальдо на початок періоду, визначити обороти по дебету та кредиту, розрахувати сальдо на кінець року. Інформацію по кожному рахунку подати у наступному вигляді:... 3. Визначимо фінансовий результат діяльності банку за рік... 4. Складемо оборотно-сальдову відомість за 4 – ий квартал за наступною формою:... СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 13. Облік і аудит в банках
  1. Основні типи операцій, їх відображення у балансі 3 2. Особливості обліку операцій з готівковою іноземною валютою 6 Список використаних джерел 19

 14. Облік аудит в банках
  1. Типи банківських бухгалтерських операцій 2 2. Облік лоро та ностро рахунків 9 Ситуація 2 17 Використовуючи метод подвійного запису, відобразіть наведені операції за позабалансовими рахунками: 1. АКБ "Аркада" 10.09.2007р. підписав угоду на відкриття кредитної лінії за вимогою АКБ "Електрон" на строк 10 днів у розмірі 250000 грн.; 2. АКБ "Полісся" отримав на консигнацію дорожні чеки на суму 100000грн.; 3. АКБ "Ощадбанк" отримав від друкарні 10000 бланків ощадних книжок. Банк відіслав дорожній чек номіналом 5000 дол. США, що був прийнятий за інкасо. Ситуація 6 18 Харківське відділення Укрсоцбанку м. Києва 3 жовтня акцептувало платіжне доручення № 46 Радіозаводу № 5 на суму 75000грн. одиниць для розрахунків з відділенням зв'язку № 13 за переказами коштів окремим громадянам. Відділення зв'язку подало 10 жовтня до Харківського відділення Укрсоцбанку реєстр акцентованих платіжних доручень, прийнятих для оплати переказів. Заповніть платіжне доручення. Складіть бухгалтерські проводки. Список використаної літератури 19

 15. ОБЛІК І АУДИТ В БАНКАХ
  ВПРАВА 1 Поточний баланс банку «Київ» включає такі дані: – Засновниками – фізичними особами внесено в касу банку внесків готівкою в сумі 100000 грн. – Засновниками – юридичними особами на коррахунок банку перераховано внесків до статутного капіталу в сумі 2500000 грн. Використовуючи основне бухгалтерське рівняння, запишіть наведені дані у вигляді формули. Поясніть зміст бухгалтерського рівняння. ВПРАВА 5 Комерційний банк «Україна» у м. Львові 9 січня прийняв до сплати від AT «Світоч» платіжне доручення № 16 на суму 5600 грн., за одержану сировину від міжміського постачальника. Постачальник має розрахунковий рахунок у КБ «Аркада» м. Києва. Розрахунки між банками здійснюються через платіжну систему при НБУ. Назвіть порядок відкриття комерційному банку кореспондентського рахунку в управлінні НБУ. Складіть бухгалтерські проводки.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua