Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: Венчурне інвестування як нова форма інвестування в світі (ID:3283)
| Размер: 17 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 08.06.2005 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Необхідність венчурного інвестування 4
2. Джерела венчурного інвестування 7
3. Венчурне інвестуваня в Україні 12
ВИСНОВКИ 15
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Міжнародний лізінг як форма іноземного інвестування в Україні
  План Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти розвитку міжнародних лізингових операцій 7 1.1. Теоретичні засади та передумови поширення міжнародного лізингу 7 1.2. Характеристика та основні тенденції розвитку світового лізингового ринку 15 1.3. Вплив лізингової діяльності на макроекономічне становище країни 17 1.4. Економіко-правові засади становлення лізингового бізнесу в країнах з перехідною економікою 25 Розділ 2. Дослідження ринку міжнародних лізингових послуг в Україні 29 2.1. Оцінка чинників привабливості міжнародних лізингових операцій для активізації інвестиційного процесу 29 2.2. Аналіз стану сучасного ринку міжнародного лізингу України 31 2.3. Оцінка місткості лізингового ринку України та перспективи його розвитку 42 Розділ 3. Організаційно-економічні засоби поширення міжнародного лізингу в Україні 58 3.1. Основні напрями реформування і розвитку лізингових відносин в Україні 58 3.2. Обгрунтування галузевих пріоритетів та стратегічних рішень поширення міжнародних лізингових операцій в Україні 69 3.3. Організаційно-економічний механізм формування системи забезпечення міжнародного лізингу на регіональному рівні 71 Висновки 84 Література 88-91 Мета роботи полягає у теоретичному обгрунтуванні напрямів та механізмів поширення міжна¬родного лізингу в умовах ринкової трансформації національної економіки та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення системи міжна¬родного лізингу в Україні. Для досягнення мети в роботі поставлено такі завдання: - узагальнити теоретичні розробки з питань міжнародного лізингу; - виявити основні тенденції розвитку світового лізингового ринку, окреслити характерні риси лізингового процесу в перехідних економіках, обґрунтувати вплив лізингових операцій на макроекономічне становище країни; - оцінити чинники привабливості міжнародних лізингових операцій в умовах ринкової трансформації національної економіки; - дослідити стан сучасного лізингового ринку України та виявити проблеми розвитку міжнародного лізингу; - визначити місткість потенційного лізингового ринку України; - визначити основні напрями реформування і розвитку міжнарод¬ного лізингу в нашій країні; - визначити галузеві пріоритети поширення та стимулювання між¬на¬родних лізингових операцій на регіональному рівні; - запропонувати організаційно-економічний механізм формування сис¬те¬ми забезпечення міжнародного лізингу в Україні. Об’єктом дослідження є економіка України в перехідному періоді. Предметом дослідження, відповідно до поставленої мети і завдань, є особливості становлення та напрями активізації міжнародного лізингу в умовах ринкової трансформації економіки України. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури, містить 91 стор. друкованого тексту, 4 рисунки та 9 таблиць

 2. Економічна сутність інвестування. Основні об’єкти інвестування, класифікація форм і видів інвестицій
  Вступ 3 1. Економічна сутність інвестицій, цілі інвестування. 4 2. Організаційні форми інвестицій 15 3. Об’єкти інвестицій 18 Висновки 20 Список використаних джерел 22 Задачі. 24 1. Обчислити суму нарощуваних відсотків за вкладом під прості відсотки, якщо початкова вартість вкладу 10000 грн., кількість років – 5, відсоткова ставка – 15%. 2. Розрахувати вартість вкладу за три роки з урахуванням нарахованої суми простого відсотка, якщо початкова вартість вкладу 1000 грн., відсоткова ставка – 15%. 3. Розрахувати майбутню вартість вкладу через три роки за складним відсотком, якщо початкова сума вкладу 1000 грн., річний відсоток 15%.

 3. Лізинг як форма інвестування основних фондів у туризм ( на прикладі ЗАТ)
  ВСТУП РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ЛІЗИНГУ 6 1.1. Організаційно-економічні основи лізингу 6 1.2. Міжнародний лізинг, його види 13 1.3. Методи та моделі оцінки економічної ефективності лізингу 19 РОЗДІЛ 2. ЛІЗИНГ ЯК ФОРМА ІНВЕСТУВАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ЗАТ «Назва» 24 2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 24 2.2. Використання лізінгу ЗАТ «Назва» при купівлі літаків 38 РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДВИЩЕННЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІЗИНГУ 44 3.1. Ефективність використання лізингу як інструменту відтворення основних фондів 44 3.2. Шляхи вдосконалення лізингових операцій на території України 49 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 59 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

 4. Інвестування
  Характеристика суб’єктів інвестиційного ринку 3 Задачі........8 Завдання 1. Розрахувати майбутню вартість вкладу через А років за складним відсотком, якщо початковий вклад Б тис. грн., річний відсоток – В. Як зміниться майбутня вартість за умови, що відсотки нараховуватимуться щоквартально? Варіант А, роки Б, тис. грн. В, % 1 4 10 16 Завдання 2. Розрахуйте теперішню вартість двох грошових потоків. Перший розміром А буде отримано через Б років, другий – В буде отримано ще через Г років після першого. Процентна ставка становить Д. Варіант А, грн. Б, років В, грн. Г, років Д, % 1 620 5 1090 2 7 Завдання 3. Розрахувати розмір ставки дисконту з урахуванням інфляції, якщо річний реальний середньо ринковий рівень доходу на валютні інвестиції – А, очікувана річна інфляція- Б . Варіант А, % Б, % 1 10 15 Завдання 4. Капітал компанії сформовано за рахунок: - довгострокової позики в банку в розмірі А тис. грн. під Б% річних; - привілейованих акцій на суму В тис. грн. (вартість капіталу – Г%); - звичайних акцій на суму Д тис. грн. (вартість капіталу – Є%). Варіант 1 А, тис. грн. 400 Б, % 18 В, тис. грн. 200 Г,% 10 Д, тис. грн. 1200 Є,% 14 Розрахувати середньозважену вартість (СЗВК) капіталу компанії в цілому. Завдання 5. Розрахуйте номінальну та балансову вартість акцій акціонерного товариства, якщо відомо: розмір статутного фонду – А.; загальна кількість випущених акцій – Б; активи емітента на даний момент складають – В; сума заборгованості усім кредиторам – Г. Варіант 1 А (млн.грн.) 3,62 Б (тис.шт.) 250 В (млн. грн.) 4,30 Г (млн. грн.) 0,85 Завдання 6. Розрахуйте поточну вартість облігації з купонною ставкою - А , номіналом 1000 грн. та строком погашення - Б , якщо ставка дисконту складає - В. За допомогою таблиць процентного фактору теперішньої вартості та процентного фактору теперішньої вартості ануїтету обрахуйте, як зміниться вартість цієї облігації за ставки дисконту – Г. Зробіть висновок про вплив ставки дисконту на зміну оцінки облігації. Варіант 1 А (%) 7 Б (років) 3 В (%) 8,5 Г (%) 6 Завдання 7. Акціонерне товариство „А” має сплачений статутний капітал у розмірі А., який складається з простих та привілейованих акцій, при цьому товариством випущено максимально можливу кількість привілейованих та Б звичайних акцій. Фіксована ставка дивіденду за привілейованими акціями становить В. За підсумками фінансового року чистий прибуток товариства становив Г, з яких на розвиток виробництва було спрямовано Д%. Ринкова ставка відсотка становить Є. Розрахуйте як зміниться курсова вартість простих акцій даного товариства, якщо ринкова процентна ставка знизиться до Ж. Варіант 1 Статутний капітал, тис. грн. (А) 100 Кількість звичайних акцій, тис. од. (Б) 25 Ставка доходу за привілейованими акціями, % (В) 14 Чистий прибуток товариства, тис. грн. (Г) 80 Частина прибутку спрямована на розвиток виробництва, % (Д) 40 Ринкова ставка, % (Є) 35 Нова ринкова ставка, % (Ж) 30 Завдання 8. За двома проектами були отримані по три прогнозні оцінки вірогідного доходу. За допомогою стандартного середньоквадратичного відхилення і коефіцієнту варіації визначте, якому з проектів віддасть перевагу інвестор, що не схильний до ризику. Варіант роботи Варіант розрахунку Прогноз прибутку за проектом, тис. грн. Проект А Проект Б 1 1 2 3 110 103 95 400 417 440 Завдання 9. Розрахуйте необхідну ставку доходу акції А, якщо відомо, що: Варіант 1 Безризикова ставка на ринку, % 8 Середня ринкова доходність, % 12 Середня доходність підприємств галузі, % 15 Зробіть висновок, чи слід купувати дану акцію, якщо останній сплачений дивіденд складав 14% до номіналу. Завдання 10. Оберіть кращий проект, використовуючи значення чистої приведеної вартості та індексу прибутковості. Ставка дисконтування становить 20%. Варіант 1. Рік реалізації проекту Обсяг інвестицій, тис. грн. Доходи, тис. грн. Поточні витрати на виробництво, тис. грн. Проект А 0 1 2 3 4 110 - - - - - 160 170 180 190 - 120 130 140 140 Проект Б 0 1 2 3 340 - - - - 800 800 810 - 600 610 610 Завдання 11. Впровадження проекту з початковими інвестиціями в розмірі А тис. грн. передбачає такі грошові надходження протягом 4-х років: 1 рік – Б тис. грн., 2 рік – В тис. грн., 3 рік – Г тис. грн., 4 рік – Д тис. грн. Коефіцієнт дисконтування становить 10%. Розрахувати строк окупності інвестиційного проекту за допомогою спрощеного показника, а також більш точним методом. Варіант А, тис. грн Б, тис. грн. В, тис. грн. Г, тис. грн. Д, тис. грн. 1 5000 900 670 850 510 Завдання 12. Нехай підприємство виробляє і продає А тис. виробів за місяць при ціні одиниці Б грн. При заданому обсязі виробництва сумарні витрати дорівнюють В тис. грн., з них постійні витрати Г тис. грн. Знайти точку беззбитковості. Визначити прибутки (збитки) за заданих умов. Визначити можливі прибутки (або збитки) якщо постійні витрати зменшаться на 20%, а змінні зростуть на 5%. Варіант А, тис. виробів Б, грн. В, тис. грн. Г, тис. грн. 1 100 2,5 170 70 Завдання 13. Умовний інвестор сформував портфель за рахунок придбання наступних цінних паперів: Варіант 1 Акції підприємства А, один. 1000 Ціна акції, грн. 5 Доходність акції, % 15 Акції підприємства Б, один. 6000 Ціна акції, грн. 3 Доходність акції, % 12 Облігації підприємства В, один. 1000 Номінал облігації, грн. 100 Доходність облігації, % 10 Облігації внутрішньої державної позики, один. 500 Номінал облігації, грн. 1000 Доходність облігації, % 7 Розрахуйте середню доходність сформованого портфеля інвестора Список використаної літератури......................23

 5. Інвестування
  ВСТУП 3 1. Оцінка інвестиційних проектів 4 2. Побудувати структуру позабюджетних джерел фінансування івнестицій в основний капітал України за останні 3 роки 16 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24

 6. Інвестування
  1. Поняття валових і чистих інвестицій 3 2. Види цінних паперів 5 3. Учасники фондового ринку та їх взаїмодія 11 4. Міжнародна інвестиційна діяльність та їх інститути 14 Література 19

 7. Інвестування
  Вступ 3 1. Сутність і класифікація джерел фінансування інвестицій 3 2. Розрахунок основних джерел фінансування венчурного капіталу в Європі 19 Висновок 25 Список використаної літератури 27

 8. Інвестування
  1. Моніторинг інвсестиційного проекту 2 2. Бізнес-план інвестиційного проекту. Його характеристика, принципи і послідовність розробки 9 Література 16

 9. Інвестування
  ЗМІСТ 1. Сутність і склад інвестицій 3 2. Залучення інвестицій в господарську діяльність підприємства 7 3. Державне фінансування капітальних вкладень 11 Література 15

 10. Інвестування
  1. Оцінка інвестиційних ризиків 3 2. Стратегія формування інвестиційних ресурсів підприємства 7 3. Задачі 12 1. Обчислити майбутню вартість вкладу через 9 місяців за складними процентами, якщо початкова вартість вкладу 16000 грн., відсоткова ставка - 8% у квартал. Список використаної літератури 20

 11. Інвестування
  1. Сутність інвестиційної діяльності 3 2. Пряме і непряме котирування валют. 9 Задача. 11 Список використаної літератури 12

 12. Інвестування
  1. Інвестиції в бізнес України 3 2. Види кар’єри, кар’єра в бізнесі 6 3. Нові види технологій в бізнесі (інжиніринг, франчайзинг і т.д.) 9 Література 11

 13. Інвестування
  1. Ризик часу в інвестиційній діяльності 3 2. Оцінка ліквідності компанії 6 3. Фінансовий аналіз діяльності фірми 8 Література 17

 14. К/р з інвестування
  1. Поняття, форми та види іноземного інвестування. 3 2. Суб‘єкти та об‘єкти іноземного інвестування 4 3. Оцінювання іноземного інвестування 6 Література 7

 15. ІНВЕСТУВАННЯ
  1. Форми інвестицій 3 2. Задача 19 Порівняти ефективність інвестиційних проектів за умов. Роки Проект А Проект Б Витрати 200 300 Доходи по рокам, тис. грн. 1. 100 0 2. 150 200 3. 50 200 Необхідна норма прибутковості по проекту А-10%, В- 11% Список використаної літератури 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua