Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Україна і глобальна інтеграція в освіті (ID:3478)
| Размер: 12 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 24.06.2005 |
СодержаниеСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.Ван дер Венде М.К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе Вища освіта в Європі. –2000. – № 3. –Т. XXV.
2.Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. – 200 с.
3.Кремень В.Г. Болонський процес: зближення, а не уніфікація Дзеркало тижня. – 2003.– № 48(473). – 13-19 грудня.
4.Лукичев Г.А. Интеграция и эффективность – цели реформ в высшем образовании стран Европы Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2000. – № 26. – С. 13-18.
5.Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.) За ред. В.Г.Кременя. – Тернопіль: ВПЦ Тернопільського державного педагогічного університету , 2004. – 144 с.
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Глобальна політична система
  Вступ 3 1. Сутність, структура та функції політичної системи 3 2. Глобалізація соціальних відносин 13 Висновки 21 Література 23

 2. Засоби навчання в економічній освіті
  Засоби навчання в економічній освіті Рівень А. 2. Назвіть, які методики активного навчання Вам відомі? Рівень В. 1. Як виявилась педагогічна майстерність А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського у вирішенні педагогічних задач? Рівень С. 3. Вчитель починає урок: «Діти! Зараз Вам буде дуже цікаво...» Прокоментуйте початок цього уроку. Список використаної літератури

 3. Ігрові методи навчання в економічній освіті
  Ігрові методи навчання в економічній освіті 3 Рівень А. 20.У чому полягає ідея гуманізації навчання? 15 Рівень В. 42. У чому полягає різниця між традиційним інформаційним та проблемним навчанням? 17 Рівень С. 6. 19 Перелік використаної літератури 22

 4. Глобальна мережа інтернет як джерело оперативної інформації
  ЗМІСТ ВСТУП 2 1. ВИНИКНЕННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ТА ЇЇ ПЕРЕВАГИ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ 5 2. ВАЖЛИВІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 10 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ СОЦІУМ ТА ЙОГО СТРУКТУРА 17 4. ІНФОРМАЦІЙНА ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ 19 ВИСНОВОК 22 ЛІТЕРАТУРА 24 Предметом дослідження курсової роботи є основи і складові інформаційного інтернет простору та питання глобального інформаційного обміну у суспільстві. Тільки формуючи незалежний національний інформаційний простір у суспільних відносинах може нормально функціонувати незалежна держава. Об’єктом дослідження є організація оперативного інформаційного обміну у глобальній мережі Інтернет та його значення у діяльності суспільства, формування інформаційної взаємодії в концепції глобальної відкритості інформаційного простору. Основною метою курсової роботи є вивчення понять відкритого поширення інформації і функціонування мережі Інтернет та її впливу на відкритість суспільних відносин; формування нового інформаційного суспільства; ролі засобів масової комунікації у формуванні незалежного інформаційного простору. Хронологія та стан дослідження теми. Враховуючи актуальність обраної теми на сьогодні у вітчизняних та західних джерелах за останні десятиліття починаючи з 1980-х років приділяється досить багато уваги питанням та проблемам, що стосуються глобальної мережі Інтернет і організації інформаційної діяльності у суспільних відносинах та інструменту впливу на формування інформаційної політики. Під час написання роботи було використано наступні джерела: Алексеева И. Ю. Возникновение идеологии информационного общества; Иноземцев В.Л. Технологический прогресс и социальная поляризация в ХХI столетии; Копылов В.А. Информация как объект правового регулирования; Крол Эд Всё об Internet та інші. Було розглянуто також статті у періодичних виданнях з даної тематики: Литвиненко О. Інформаційна безпека - складова національного суверенітету Політика і час.- 1997.- № 4; Панарин А. Глобальное информационное общество: вызовы и ответы Власть. – 2001. – № 1; Поздняков В. Цифровая пропасть Компьютерное обозрение. – № 34. – 5 сентября 2001.

 5. Європейська інтеграція
  ВСТУП 3 1. Загальна характеристика освіти Франції 5 2. Характеристика початкової та середньої освіти 8 3. Розвиток вищої школи Франції 11 ВИСНОВОК 16 ЛІТЕРАТУРА 17

 6. Валютна інтеграція у Європейському Союзі
  Вступ 3 І. Передумови та об’єктивна необхідність створення Європейського валютного союзу 6 II. Валютні інтеграційні процеси у ЄС на сучасному етапі 11 2.1. Основні критерії та етапи європейської валютної інтеграції 11 2.2. Діяльність Європейської системи центральних банків як суб’єкта європейської валютної та грошової політики. 18 2.3. Переваги та ризики монетарної інтеграції 26 2.4. Вплив євро на світову валютну систему 32 ІІІ. Проблеми і перспективи подальшого розширення Європейського валютного союзу 35 3.1. Перспективи приєднання Великобританії та Швеції до зони євро. 35 3.2. Інтеграція до Європейського валютного союзу країн Центральної та Східної Європи 43 3.3. Проблеми європейського вибору України 51 Висновки 60 Список використаної літератури 64

 7. Міжнародна науково-технічна інтеграція підприємств
  Вступ 3 1. Міжнародна кооперація як рушій світової економіки 3 2. Міжнародна науково-технічна інтеграція 9 3. Аналіз участі України в процесі міжнародної науково-технічної інтеграції 14 Висновки 23 Список літератури 25

 8. Інтеграція наук при вивченні літератури
  Вступ 3 1. Суть інтеграції наук. 4 2. Вплив інтеграції наук при вивченні літератури 10 Висновок 13 ЛІТЕРАТУРА 14

 9. Інтеграція України в міжнародний ринок туристичних послуг
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи інтеграції України в міжнародний ринок туристичних послуг 8 1.1. Індустрія міжнародного ринку туристичних послуг та її розвиток в сучасних умовах 8 1.2. Туристичні послуги та туристичний продукт: характеристика та сутність 20 1.3. Передумови і напрями формування туристичного ринку в Україні 32 Розділ 2. Оцінка туристичного ринку України з метою інтенсифікації двохсторонніх зв’язків в сфері туризму 41 2.1. Нормативно-правова база туристичної діяльності в Україні 41 2.2. Динаміка та тенденції розвитку ринку туристичних послуг 47 Розділ 3. Шляхи інтеграції України в міжнародний ринок туристичних послуг 69 3.1. Проблеми та шляхи пожвавлення сучасного національного ринку туризму 69 3.2. Укріплення позицій України на світовому ринку 80 3.3. Співробітництва України з Європейським Союзом у галузі туризму 91 Висновки 111 Список використаної літератури 114 Додатки 119-122 1. Фактори впливу на обсяги реалізації туристичних послуг підприємства 2. Статистика туризму Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є розвиток теоретичних питань і розробка методичних рекомендацій щодо удосконалення розвитку міжнародного туризму в Україні в умовах ринкових відносин, на основі аналізу й узагальнення наукових праць вітчизняних і закордонних авторів, а також дослідження стану і тенденцій інтеграції України в міжнародний ринок туристичних послуг. Для досягнення зазначеної мети в дипломній роботі поставлено й вирішено такі задачі:  уточнено сутність понять: “туризм”, “туристичні послуги”, “туристичний продукт”;  виявлено основні функції міжнародного туризму, від яких залежить його розвиток;  визначено й охарактеризовано фактори, що впливають на розвиток міжнародного туризму в існуючих економічних умовах;  проаналізовано сучасний стан туризму в Україні;  виявлено можливості та перспективи розвитку туризму на території України;  визначено напрямки інтеграції України в міжнародний ринок туристичних послуг. Предмет дослідження – проблеми інтеграції України в міжнародний ринок туристичних послуг. Об'єкт дослідження – туристична галузь України. Хронологічними рамками роботи є 2001-2004 роки. Літературною базою служать підручники Антропова А.А. «Международный туризм в Украине: реалии и тенденции развития», Абукова К. Х. «Туризм сегодня и завтра», Барчукова Н.С. «Правовое регулирование международного туризма на многосторонней основе», Виноградської А. «Маркетингове дослідження туристичного бізнесу в Україні», Квартальнова В. «Международный туризм: политика развития». Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою роботи є результати досліджень в сфері туризму. У дослідженні використовувалися роботи закордонних і вітчизняних шкіл маркетингу, менеджменту, економіки. У процесі дослідження використовувалися історичний метод, метод системного аналізу і статистики, методи наукової класифікації, соціологічні методи, прийоми економічного аналізу (табличний, порівняння, угруповання, графічний). Структура й обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається з вступу, 3 розділів, 8 підрозділів, висновків, загальним обсягом 120 сторінок, а також 5 рисунків і 13 таблиць, списку використаних джерел з 65 найменувань, 2 додатки

 10. ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ ТА ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ ДО ЄС
  Зміст Вступ 2 1. Політико-правова природа ЄС та перспективи його розвитку 6 2. Еволюція стратегії розширення Європейського Союзу за рахунок країн Центральної Європи та пострадянського простору 12 2.1. Реалізація євроінтеграційної стратегії країнами Центральної Європи (1991 – 2004 рр.) 12 2.2. Аналіз досвіду євроінтеграції Польщі 17 3. Європейський напрямок інтеграції у системі зовнішньої політики України. Використання досвіду євроінтеграції Польщі 27 Висновки 33 Список використаної літератури 36 Метою роботи є розкриття особливостей досвіду Польщі, а також вироблення рекомендацій щодо його практичного використання країнами Центральної Європи та пострадянського простору. Відповідно до поставленої мети передбачається вирішення наступних завдань: – розкрити політико-правову природу Європейського Союзу на нинішньому етапі та спрогнозувати перспективи його трансформації; – вивчити механізм та умови розширення ЄС на Схід, детально аналізуючи політичні, економічні та юридичні аспекти перебігу цього процесу для Польщі; – дати оцінку стану та перспективам інтеграції країн Центральної Європи та пострадянського простору до ЄС з урахуванням внутрішньополітичних, економічних та інших факторів, що ускладнюють просування країн у даному напрямку; – визначити прикладне значення досвіду європейської інтеграції Польщі. Об'єктом дослідження є дослідження інтеграційних процесів країн Центральної Європи та пострадянського простору на прикладі Польщі. Предметом дослідження є аналіз досвіду євроінтеграції Польщі під кутом зору його прикладного використання у процесі інтеграції країн Центральної Європи та пострадянського простору України до Європейського Союзу.

 11. Європейська інтеграція аналітичний звіт "Євро 2020"
  Вступ 3 1. Глобальна економічна криза як виклик економіці ЄС 4 2. Стратегія «Європа 2020» 7 Висновок 14 Література 15

 12. Інтегровані корпоративні структури. Вертикальна та горизонтальна інтеграція
  Вступ 3 1. Сутність інтегрованих корпоративних структури, підстави їх виникнення та класифікація 4 2. Вертикальна та горизонтальна інтеграція 11 3. Особливості функціонування інтеграційних корпоративних структур в Україні і світі 15 Висновки 23 Література 24

 13. Інтеграція України у сучасну світову систему господарювання
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 5 1.1. Умови та основні фактори розвитку міжнародних економічних відносин 5 1.2. Закономірності розвитку міжнародної економіки 9 1.3. Систематизація країн у світовій економіці 17 2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 21 2.1. Європейський вектор України 21 2.2. Євразійський і південний вектори української геополітики 24 2.3. Місце України в системі світового господарства 28 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 40 ДОДАТКИ 43-46

 14. Інтеграція податкової системи України до вимог Євросоюзу
  Список літератури 1. Дауні М. Міжнародні податкові питання. – К.: Українсько-європейський консультативний центр, 2003. – 30с.

 15. Інтеграція методів формування лексичних навичок французької та української мови в початковій школі
  Зміст 2 Вступ 3 Розділ 1. Формування лексичних навичок у початковій школі 5 1.1. Гра, як засіб формування лексичних навичок у молодших класах 5 1.2. Принципи відбору лексичного мінімуму 14 Розділ 2. Основні етапи презентації лексики 22 2.1 Робота на слуховій основі 22 2.2 Робота на графічній основі 25 Висновки 31 Список використаної літератури 34 Метою курсової роботи є дослідження інтеграції методів формування лексичних навичок в обох мова – українській та французькій школярів молодшого віку. Актуальність даної роботи полягає в тому, засобами введення та закріплення лексики і граматики школярами 1-4 класів можуть зробити навчання іноземної мови досить ефективним, тому необхідно якнайкраще дослідити методи презентації лексики в українській та французькій мовах.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua