Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота з української мови (ID:3816)
| Размер: 13 кб. | Объем: 10 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 02.08.2005 |
СодержаниеВступ 3
Кількісний склад українського етносу. 3
Українська мова на тлі історичних подій. 4
Cучасний стан державної мови в Україні. 4
Державна мовна політика і державотворчі процеси в Україні. 6
Висновок 9
Список використаної літератури: 10
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Контрольна робота з української мови
  1. Що таке фонетика? Звуки мови. Чому звуки поділяються на голосні й приголоснії Склад голосних української мови. Склад приголосних української мови. Дзвінкі й глухі приголосні. Тверді й м'які приголосні. Вимова м'яких приголосних. Звукосполучення ДЗ, ДЖ, їх вимова. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Що таке звук, а що таке буква і яка між ними відповідність1? Співвідношення звуків і букв Я, Ю, Є, І, Щта їх звукове значення. Букви Г, Ґ та їх звукове значення. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами Ь, Я, Ю, Є, І. 2. Ритміко-інтонаційне членування мовлення. Що таке склад (основні правила складоподілу; які є склади в українській мові)? Що таке наголос (характеристика українського наголосу)? Основні правила переносу. 3.Правила вживання та написання м'якого знака. Правила вживання апострофа. Правила вимови слів з апострофом. Написання сполучень ЙО та БО. 4. Правопис власних та загальних назв. Правила вживання великої літери: а) у власних назвах з одного слова; б) у власних назвах, які складаються з кількох слів. Написання слів іншомовного походження. 5. Чергування голосних української мови: а) 3 чим пов'язане чергування [о], [е] з [і]. Які є відхилення від закономірностей цього чергування, б) Коли чергуються [о] з [е] після шиплячих звуків та []]; у яких випадках порушується це чергування? 6. Чергування приголосних звуків: [г] - [ж] -[з'], [к] - [ч] -[ц']» [х] - [ш] -[с']. Які зміни приголосних звуків відбуваються при словозміні та при словотворенні. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників і прислівників за допомогою суфікса -СБК-, вищого ступеня прикметників з допомогою суфікса -Ш-; іменників за допомогою суфікса -СТВ-, іменників із суфіксом -ИН- від прикметників на -СЬК-, -СК-, -ЦБК-. 1. Вимова груп приголосних (уподібнення, спрощення}. Спрощення в групах приголосних звуків. Групи приголосних, у яких відбувається спрощення. Подвоєння та подовження приголосних. Вимова подовжених і подвоєних приголосних. Які приголосні подовжуються і за якої умови? Що таке збіг однакових приголосних, коли він відбувається? 8.Що таке морфологія? Що вивчає морфологія? За якими ознаками визначаються частини мови? Будова слова. Значущі частини слова (корінь, префікс, суфікс, закінчення). Словотвір. Твірні основи при словотворенні. Основа похідна й непохідна. Основні способи словотворення в українській мові (морфологічні та неморфологічні). Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів. 9. Складні слова. Способи їх творення. Сполучні голосні О, Е у складних словах. Написання складних слів (іменників, прикметників, прислівників, сполучників) разом і через дефіс. Творення і правопис складноскорочених слів.

 2. Контрольна робота з української мови
  1. Складіть резюме, використовуючи особисті дані. Назвіть реквізити цього документа. 3 2. Дайте визначення документа. Основні вимоги до документів. 9 3. З'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення: 12 4. Продовжіть речення: 12 5. Зробіть переклад на українську мову. 13 6. Замініть недоречно вжите слово. Запишіть правильний варіант. 13 7. Поясніть чим різняться пари слів. Розкрийте ці відмінності вводячи слова у речення. 14 8. На місце крапок поставте пропущені букви. Поясніть правопис. 15 9. Перепишіть речення, поставте де потрібно, розділові знаки і поясніть їх вживання. 15 Список використаної літератури 16

 3. Контрольна робота з української мови
  1. Довідково – інформаційні документи (анотація, план, протокол, витяг з протоколу, стаття, прес- реліз). 3 2.Зміни приголосних при словотворенні та словозміні. 9 3.Системно – описовий підхід до вивчення морфології. 11 Тлумачний словник професійних термінів 12 Список використаної літератури 20

 4. Контрольна робота з української мови
  ЗМІСТ 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ 3 2. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РЕКВІЗИТІВ 6 ЛІТЕРАТУРА 13

 5. Контрольна робота з української мови 6
  1. Речення із звертанням. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями. 3 2. Речення з відокремленими членами. 3 3. Складне речення. 5 4. Складносурядне речення. 5 5. Складнопідрядне речення. 6 6. Складнопідрядні речення з кількома підрядними. 9 7. Безсполучникове складне речення. Типи безсполучникових складних речень 10 8. Складні речення з різними видами зв'язку. 11 9. Способи передачі чужого мовлення. 12 10. Поняття про стиль і стилістичну норму. Стилі української мови 13

 6. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Мова як суспільне явище………………………………………….. 3 – 4 Функції мови в житті суспільства………………………………… 4 – 7 Практичне завдання № 1………………………………………………..8 Напишіть характеристику на одного із студентів Вашої групи. Практичне завдання № 2………………………………………………..9 Запишіть українською мовою прізвища: Державин... Практичне завдання № 3……………………………………….….9 – 10 Визначте стиль наведеного уривка, свою відповідь обґрунтуйте: Спробуймо уявити собі, як ... Практичне завдання № 4……………………………………………....10 Перекладіть українською мовою: бывший ... Література……………………………………………………………....11

 7. Контрольна робота з української мови
  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УСНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ. ВИДИ УСНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. 3 2. ПРИЗНАЧЕННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО ЛИСТА. НАВЕСТИ ПРИКЛАД ГАРАНТІЙНОГО ЛИСТА В ПИСЬМОВОМУ ВИГЛЯДІ. 7 4. ОФОРМИТИ ЗАЯВУ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА РОБОТУ, ВКАЗАТИ РЕКВІЗИТИ В НЕОБХІДНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ. 11 5.* ПЕРЕКЛАСТИ ТЕКСТ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, РОЗСТАВИВШИ РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ: 12 ПЕРЕКЛАД 14 6. ВСТАВИТИ ПРОПУЩЕНІ БУКВИ: 17 7. ПОСТАВТЕ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ІМЕННИКИ НА -А, -Я, -У, -Ю: 17 8. ПОСТАВТЕ ПОДАНІ ІМЕННИКИ В КЛИЧНІЙ ФОРМІ: 17 9. ПРОВІДМІНЮЙТЕ НАСТУПНІ ЧИСЛІВНИКИ: 18 10. ПЕРЕКЛАДІТЬ ДАНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ: 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 19

 8. Контрольна робота з української мови
  1. СКЛАДІТЬ ДВІ СЛУЖБОВІ ТЕЛЕГРАМИ. 3 2. З’ЯСУЙТЕ ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ. 6 3. ПЕРЕКЛАДІТЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. 8 4. ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ № 1, 2, 3, 7, 9. 9 ЗАВДАННЯ № 1. 9 Записати речення фонетичною транскрипцією. Зробити фонетичний розбір підкреслених слів. ЗАВДАННЯ № 2. 9 Вставити пропущені букви, пояснити правопис цих слів. Зробити морфемний розбір підкреслених слів. ЗАВДАННЯ № 3. 9 Зробити морфологічний розбір підкреслених слів. ЗАВДАННЯ № 7. 10 Подані числівники записати словами ЗАВДАННЯ № 9. 10 Розставити розділові знаки, пояснити їх. Зробити синтаксичний розбір підкреслених речень. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 12

 9. Контрольна робота з української мови
  Завдання 1 Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту і проілюструйте прикладами. Обґрунтуйте свою думку. Завдання 2 Складіть і запишіть українською мовою лист-запит як документ, дотримуючись сучасних вимог до його оформлення та подаючи всі реквізити. Усно з’ясуйте особливості оформлення реквізитів «адресат» та «адресант», обґрунтуйте розділові знаки в складнопідрядних реченнях з підрядними з’ясувальними і наведіть приклади сполучників, за допомогою яких ці підрядні приєднуються до головної частини. Завдання 3 Випишіть із юридичних словників тридцять терміноодиниць трьома групами (по десять термінів у кожній): а) з м’яким знаком у суфіксі; б) із початковою і в запозичених словах; в) із префіксом роз-. Усно з’ясуйте правопис дібраних термінів: Завдання 4 Прочитайте іншомовні слова і доберіть до них українські відповідники. З’ясуйте, в яких випадках уживання іншомовних слів є виправданим у науковому та офіційно-діловому мовних стилях. Запишіть слова за абеткою, вставте необхідні букви. Поясніть правопис, з’ясуйте наголос. Завдання 5 Прочитайте наведені пари слів і визначте, як кваліфікується така категорія лексики в українській мові. Запишіть слова і поставте наголос. Розкрийте значення цих слів і наведіть російські відповідники. Складіть і запишіть словосполучення. Усно з’ясуйте причини помилок, що виникають у мовленні при використанні подібної лексики. Завдання 6 Випишіть із фахової (юридичної, військової) літератури десять дієприслівників із коренем власнемовного походження. Поставте наголос. Поясніть правопис. Визначте твірні основи і формотворчі суфікси. Наведіть російські відповідники і з’ясуйте, які помилки найчастіше трапляються при використанні дієприслівникових зворотів. З’ясуйте функції дієприслівників у науковому та офіційно-діловому мовних стилях і схарактеризуйте можливості й принципи трансформації дієприслівникових зворотів в інші конструкції в межах речення. Завдання 7 Випишіть із юридичних словників двадцять термінів-композитів двома групами (по десять слів у кожній), які пишуться згідно з правописом: а) разом; б) через дефіс. Поставте наголос. Усно з’ясуйте правопис. Від іменників чоловічого роду утворіть і запишіть форму родового відмінка Завдання 8 Прочитайте мікротекст і назвіть риси функційного стилю, до якого він належить. Випишіть терміноодиниці групами за спільністю їх структурної організації. Визначте частиномовну приналежність терміноодиниць. Усно з’ясуйте правопис підкреслених слів та уживання розділових знаків. Знайдіть речення, в яких можливі варіанти у постановці розділових знаків. Обґрунтуйте свою думку. Завдання 9 Прочитайте мікротексти і доберіть, аргументуючи, заголовки до них. Запишіть мікротексти, розкриваючи дужки, ставлячи необхідні букви та розділові знаки. Усно обґрунтуйте правопис іншомовних слів, вибір прийменників і сполучників та уживання розділових знаків. З’ясуйте правила чергування [і] - [й], [у] - [в], функції тире та двокрапки як розділових знаків у реченні наукового мовного стилю Завдання 10 Прочитайте мікротексти та блок запитань. Визначте функційні стилі, до яких вони належать. Доберіть, аргументуючи, заголовки до мікротекстів. Перекладіть мікротексти та запитання українською мовою і запишіть. Усно з’ясуйте правопис слів, вибір прийменників та сполучників, особливості перекладу дієслівних форм (дієприкметників, дієприслівників).

 10. Контрольна робота з української мови
  1. ВИМОГИ ДО ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ. 3 2. ЗАПИШІТЬ 20 СЛІВ-ТЕРМІНІВ З ВАШОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ГАЛУЗІ. З П’ЯТЬМА З НИХ СКЛАДІТЬ РЕЧЕННЯ. 4 3. ПЕРЕКЛАДІТЬ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. 6 4. РОЗКРИВАЮЧИ ДУЖКИ, ЗАПИШІТЬ СЛОВА РАЗОМ АБО ЧЕРЕЗ ДЕФІС. 7 5. СКЛАДІТЬ РОЗПИСКУ ПРО ОДЕРЖАННЯ НА СКЛАДІ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ. 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 10

 11. Контрольна робота з української мови
  1. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ (НАУКОВА РОБОТА, РЕФЕРАТ, ТЕЗИ, КОНСПЕКТ, АДРЕСА, ТЕЛЕГРАМА). 3 2. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ. 7 3. СИСТЕМНО-ОПИСОВИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МОРФОЛОГІЇ. 9 4. КОРОТКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ПРОФЕСІЙНИХ ТЕРМІНІВ (100-120 СЛІВ). 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 18

 12. Контрольна робота з української мови 5
  Контрольна робота з української мови № 5 2 1. Прийменник як частина мови. Функція прийменника у реченні. Вживання прийменників з іменниками у відповідних відмінках. Групи прийменників за походженням. Групи прийменників за будовою. Особливості правопису похідних прийменників разом, окремо, через дефіс. 2 2. Сполучник як частина мови. Розряди сполучників. Групи за вживанням, за походженням, за будовою. Особливості творення і правопису складних та складених сполучників. 4 3. Частка як частина мови. Розряди часток. Які граматичні форми творяться за допомогою формотворчих часток? Особливості правопису часток. 5 4. Вигук як частина мови. Значення вигуків. Групи вигуків за значенням, за походженням. Написання вигуків. Розділові знаки при вигуках. 6 5. Завдання синтаксису і пунктуації. Словосполучення і речення. Підрядний та сурядний зв'язок між словами. Головне і залежне слова в словосполученні. Типи словосполучень. Способи підрядного зв'язку слів у словосполученні. 7 6. Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні. Типи речень у сучасній українській мові. 9 7. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Особливості узгодження присудка з підметом. Способи вираження підмета. Типи присудків. Способи їхнього вираження. Основні функції компонентів складеного присудка. Тире між підметом і присудком. 10 8. Односкладні речення. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень. Способи вираження головних членів односкладних речень. 11 9. Другорядні члени речення в двоскладному й односкладному реченні. 1) Означення узгоджене й неузгоджене. Прикладка як різновид означення. Способи вираження означень. Написання непоширених прикладок. 2) Додаток прямий і непрямий. Способи вираження додатків. 3) Типи обставин. Зв'язки другорядних членів речення як залежних слів з головними словами. 13 10. Просте ускладнене речення. Ускладнюючі засоби. Речення з однорідними членами. Зв'язок між однорідними членами речення. Способи поєднання однорідних членів речення між собою. Кома між однорідними членами. Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах в реченнях з однорідними членами. 14

 13. Контрольна робота з української мови 3
  Контрольна робота з української мови № 3 3 1. Іменник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. Групи іменників за значенням (назви власні та загальні, конкретні та абстрактні, назв істот та неістот). 3 2. Рід іменників. Іменники спільного роду. 4 3. Число іменників. Іменники, що вживаються в обох формах числа. Іменники, що мають лише форму однини або лише форму множини. Відмінки іменників. Типи відмін іменників, поділ іменників на групи. Написання відмінкових закінчень іменників. Які іменники належать до невідмінюваних 4 4. Особливості вживання та написання відмінкових форм іменників І відміни. Особливості відмінювання іменників II відміни. В яких випадках іменники II відміни чоловічого роду в родовому відмінку мають закінчення - а(- я), а в яких - у (- ю). 6 5. Особливості відмінювання іменників ІІІ відміни. В яких випадках в орудному відмінку в іменниках III відміни відбувається подовження приголосних, а в яких не відбувається? Особливості відмінювання іменників IV відміни. Написання і відмінювання чоловічих та жіночих прізвищ та імен по-батькові. 8 6. Прикметник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням (якісні, відносні й присвійні). Явища переходу прикметників з одного розряду в інший. 9 7. Ступені порівняння якісних прикметників, способи їх творення. Які є форми ступенів порівняння прикметників, як вони творяться? Зміни приголосних при творенні вищого ступеня порівняння прикметників. 11 8. Поділ прикметників на тверду та м'яку групи, особливості їх відмінювання. Написання відмінкових закінчень прикметників. Правопис складних прикметників. Одна і дві буки -Н- у прикметниках. Правопис українських прізвищ і географічних назв прикметникового походження. 12 10. Числівник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. Розряди числівників за значенням. Групи числівників за будовою. 14 11. Особливості відмінювання числівників. Способи творення числівників. 15

 14. Контрольна робота з української мови
  1. Правопис слів іншомовного походження 3 2. Комунікативно діяльний підхід до вивчення морфології 6 список використаної літератури. 9

 15. Контрольна робота з української мови Варіант №6
  1. ДОКУМЕНТИ КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. 3 2. УХВАЛА, ЇЇ РЕКВІЗИТИ ТА ПРАВИЛА НАПИСАННЯ. 8 3. НАПИШІТЬ СЛУЖБОВИЙ ЛИСТ, У ЯКОМУ ВИ ВІДМОВЛЯЄТЕ ПРЕТЕНДЕНТОВІ НА МІСЦЕ РОБОТИ. ВАШЕ ЗАВДАННЯ – ПЕРЕКОНАТИ АДРЕСАТА В ТОМУ, ЩО У ВАС НЕМАЄ ІНШОГО ВИХОДУ. 10 4. ПЕРЕКЛАДІТЬ ТЕКСТ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. 11 5. ПОСТАВТЕ ПОДАНІ СЛОВА ТА СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В РОДОВОМУ ВІДМІННИКУ ОДНИНИ. 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua