Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: К/р державне управління (ID:389)
| Размер: 15 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 03.08.2004 |
Содержание1. Конституційні засади виконавчої влади та державного управління в Україні 3
2. Технологія процедури прийняття рішення (надання рішенню юридичної сили) у системі органів виконавчої влади 9
3. Спеціальні критерії оцінки ефективності діяльності об’єкта державного управління 12
Список використаної літератури 15
ЛитератураСписок використаної літератури 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 2. Адміністративне право України. За ред. проф. Битика Ю.П. – Х.: 2000. – 217 с. 3. Битяк Ю. П., Богуцький В. В., Гаращук В. М., Дяченко О. В., Зуй В. В. Адміністративне право України. — Х., 2001. — 528с. 4. Гладун З. С. Адміністративне право України (опорні конспекти лекцій. — Т., 2001. — 152с. 5. Державне управління в Україні. Навч. посібник. / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. — К.: СОМИ, 1999. — 266 с. 6. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. — О., 2002. — 312с. 7. Коваль Л.В. Адміністpативне пpаво: Куpс лекцій для студентів юpид. вузів та фак./ Відп. pед. І.Д. Боpис.- 3-є вид. — К.: Вентуpі, 1998. — 207 с. 8. Колпаков В.К. Адміністративне право України. – К., 2001. – 752 с.
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Державне управління
  1. Центральні органи виконавчої влади: права, компетенція, функції. 3 2. Права громадян і обов'язки органів державного управління та їх посадових осіб щодо розгляду звертань громадян. 7 3. Адміністративна реформа та проблеми підвищення ефективності діяльності органів державного управління. 10 Перелік використаної літератури 13

 2. Державне та регіональне управління
  1 Інститут Президента та державне управління 3 2 Централізація та децентралізація у структурній організації державного управління 10 Список літератури 13

 3. Державне та регіональне управління
  1. Основні проблеми реалізації програм економічного і соціального розвитку регіонів. 3 2. Досвід місцевого самоврядування в країнах ЄС 10 Список використаних джерел 18

 4. Державне та регіональне управління
  1. Теорія і практика функціонування вільних економічних зон в Україні. 3 2. Державне регіональне управління. 14 Література 16

 5. Державне управління та місцеве самоврядування
  1. Поясніть, чому наукові проблеми державної виконавчої влади входять до предмета науки державного управління? 2 2. У чому полягає основна мета державної політики у сфері державного управління? Охарактеризуйте ланцюг причинно-наслідкових зв’язків, які виникають при здійсненні державної політики у сфері державного управління. Який вплив на ефективність державного управління має ефект зворотного зв'язку? 5 3. Поясніть, у чому відмінність функціональної структури управління від лінійної. Як зміниться структура державного управління в цілому, якщо зазначені структури досягнуть повної рівності? 9 Література 12

 6. Державне управління на регіональному рівні
  Вступ 3 1. Сутність державного управління на регіональному рівні 4 2. Формування системи державного управління розвитком регіонів в Україні 7 3. Необхідність концептуалізації основ державної регіональної політики у правовому полі держави 20 Висновок 23 Список використаної літератури 24

 7. Державне управління та мiсцеве самоврядування
  1. Поясніть, чому державне управління в Україні нестабільне 2 2. У чому полягають сучасні характерні риси американського та японського управління? 6 3. Що таке бюрократизація та які її форми? 8 Література 10

 8. Державне управління в умовах адміністративної реформи
  Вступ 3 1. Поняття державного управління. Його основні риси і принципи 4 2. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади 7 3. Основні напрямки удосконалення державного управління в умовах адміністративної реформи 11 Висновок 14 Література: 15

 9. Ефективність наукової сфери та державне управління
  Вступ 3 Ефективність наукової сфери та державне управління 4 Висновки 16 Список використаних джерел 19 Додаток 20

 10. Державне управління та організація охорони інтелектуальної власності
  Зміст Вступ 3 Державне управління та організація охорони інтелектуальної власності 4 Висновок 10 Список використаної літератури 11

 11. Оцінка результативності функціонування неприбуткових організацій та державне управління
  Вступ 3 Оцінка результативності функціонування неприбуткових організацій та державне управління 4 Висновки 15 Список використаних джерел 17

 12. Адміністративно-правове регулювання і державне управління в сфері охорони здоров’я
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні засади адміністративно-правового регулювання і державного управління в сфері охорони здоров’я 5 1.1. Історія охорони здоров'я України 5 1.2. Адміністративно-правове регулювання відносин в сфері охорони здоров’я 12 1.3. Система органів управління охороною здоров'я населення 16 Розділ 2. Нагляд та відповідальність в сфері охорони здоров’я 22 2.1. Нагляд в сфері охорони здоров’я нагляд 22 2.2. Правові проблеми застосування адміністративної відповідальності в сфері охорони здоров’я 25 Висновки 30 Список джерел 32

 13. Індивідуальне завдання для виконання студентами заочної форми навчання магістерської програми 8201/2 «Державне управління економікою»
  Індивідуальне завдання для виконання студентами заочної форми навчання магістерської програми 8201/2 «Державне управління економікою» 1. Завдання виконується на прикладі конкретного АТ, назва та код ЄДРПОУ якого нада-ється викладачем перед початком вивчення дисципліни. 2. Студент самостійно отримує необхідні для виконання завдання дані з загальнодоступної інформаційної системи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, яка розміщена на Інтернет ресурсі: http://www.stockmarket.gov.ua/ua 3. Для виконання завдання береться звітність АТ за останні 3 роки, причому останнім є той рік, який передує року, у якому вивчається дисципліна. 4. Звітність АТ, за якою виконувалося завдання, є невід’ємною частиною аналітичного звіту, який готується за результатами виконання завдання. 5. Про виконання завдання студент звітує у письмовій формі. Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5. На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, навчальної дисципліни, вказує власне прізвище, ініціали, шифр академічної групи. Граничний термін подання звіту про виконання завдання на кафедру менеджменту (корпус 1, кімната 244) - за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії. Звіти, що надійдуть на кафедру пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не оціню-ються. Завдання: 1. Проаналізувати фінансову звітність АТ та примітки до неї за 3 роки. Розрахувати та проана-лізувати динаміку основних показників фінансово-господарського стану АТ, які свідчать про ефективність роботи правління у напрямку реалізації інтересів акціонерів. Заповнити таблицю 1. 2. Підготувати аналітичний звіт, у якому обов’язково мають бути висвітлені наступні пи-тання: - динаміка статутного капіталу та власного капіталу АТ; - стабільність фінансового стану АТ, рівень його платоспроможності у динаміці; - динаміка прибутковості товариства та його цінних паперів; - дивідендні виплати; - структура витрат, динаміка нарощування адміністративних витрат; - структура доходних джерел АТ (частка грошових надходжень від основних ви-дів діяльності); динаміка доходів (відсутність/наявність різких коливань); - динаміка розміру чистих активів АТ; - структура дебіторської заборгованості та динаміка нарощування резерву сум-нівних боргів. Таблиця 1 Динаміка основних показників розвитку АТ _________ у 20__ - 20__ рр. Показники Од. виміру 20__ 20__ 20__ Приріст до базового року, % 1 2 3 4 5 6 Обсяг доходу, всього: тис. грн. у тому числі від реалізації продукції тис. грн. - питома вага доходу від реалізації продукції у загальній сумі доходів % Середньорічна вартість основних засобів, загалом у тому числі: тис. грн. Виробничого призначення, всього у т.ч.: тис. грн. - будівлі та споруди тис. грн. - машини та обладнання тис. грн. - транспортні засоби тис. грн. - інші тис. грн. Невиробничого призначення, всього у т.ч.: тис. грн. - будівлі та споруди тис. грн. - машини та обладнання тис. грн. - транспортні засоби тис. грн. - інші тис. грн. Частка машин і обладнання у загальній сумі осно-вних засобів % Фондовіддача основних засобів грн. Фондовіддача машин і обладнання грн. Обсяг загальних витрат на виробництво у т.ч. тис. грн. ­ матеріальні витрати тис. грн. ­ оплата праці з відрахуваннями тис. грн. ­ амортизація тис. грн. ­ інші витрати тис. грн. Адміністративні витрати тис. грн. Витрати на збут тис. грн. Обсяг прибутку, всього тис. грн. - у тому числі від реалізації продукції тис. грн. Рентабельність продукції % Рентабельність активів % Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком грн. Основні засоби: Вартість на початок року тис. грн. Вартість на кінець року тис. грн. Знос % Надійшло за рік тис. грн. Вибуло за рік тис. грн. Коефіцієнт оновлення % Дебіторська заборгованість за чистою реалізацій-ною вартістю на кінець року тис. грн. Кредиторська заборгованість на кінець року тис. грн. Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською тис. грн. Резерв сумнівних боргів тис. грн. Резервний капітал тис. грн. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) тис. грн. Власний капітал тис. грн. Коефіцієнт стійкості економічного зростання 3. Зробити висновок про інвестиційну привабливість акцій АТ, проаналізувати відповід-ність АТ умовам лістингу акцій (відповідно до порядку функціонування фондових бірж в Україні), заповнити табл. 2 та зробити обґрунтований висновок про можливість включення акцій АТ до лістингу в Україні. Таблиця 2 Відповідність АТ __________ умовам лістингу Показник 1 рівень лістингу 2 рівень лістингу АТ___________ Строк існування АТ, років 3 1 вартість чистих активів, млн. грн. 50 10 річний дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній рік , млн. грн. 100 50 відсутні збитки За два з останніх 3-х років Останній рік ринкова капіталізація, млн. грн. 100 50 кількість акціонерів, осіб 500 100 Чи дотримується Принципів корпоративного управління України так так 4. Порівняти функції органів управління АТ, визначити основні проблеми у розподілі повнова-жень, у т.ч. суперечності принципам корпоративного управління України та Закону України «Про акціонерні товариства» (ті, які необхідно усунути за час дії перехідних положень зако-ну). Заповнити таблицю 3: Таблиця 3 Розподіл компетенції між органами управління АТ Перелік функцій Хто виконує Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Проаналізувати перелік внутрішніх документів, які прийняті у АТ. Висунути власні аргументо-вані пропозиції щодо того, які внутрішні документи потрібно розробити АТ. Критерії та шкала оцінювання якості виконання індивідуального завдання Номер питання Оцінка за 100-бальною шкалою Критерії оцінювання №1 3 3 Табл.1 заповнена повністю (відповідними формам звітності даними) і правильно. До уваги взято показники за 3 останні роки діяльності товариства. 2 Табл.1 заповнена повністю (відповідними формам звітності даними), але з окре-мими помилками при розрахунку показників. До уваги взято показники за 3 останні роки діяльності товариства. 1 Табл.1 заповнена не повністю (або не відповідними формам звітності даними) і половина її показників розраховані не правильно. До уваги взято показники за 2 чи меншу кількість років, або не за останні роки діяльності товариства. 0 Більшість показників табл. 1 розраховані неправильно, а сама таблиця заповнена не повністю (або не відповідними формам звітності даними) №2 3 3 Підготовлений аналітичний звіт містить відповіді на усі запитання, поставлені у завданні. Розраховано показники динаміки. Зроблено висновки, у яких на-голошується на важливості тих чи інших показників для акціонерів та ін-ших стейкхолдерів товариства. 2 Підготовлений аналітичний звіт містить відповіді на усі запитання, поставлені у завданні. 1 Підготовлений аналітичний звіт містить відповіді на окремі запитання, поставлені у завданні. 0 Аналітичний звіт не підготовлено, або він не містить відповіді принаймні на по-ловину запитань, зазначених у завданні. №3 1 1 Правильно заповнена табл..2 та зроблено правильний висновок щодо рівня інвес-тиційної привабливості акцій товариства 0 Табл.2 заповнена не правильно, або не містить висновку щодо рівня інвестиційної привабливості акцій товариства №4 2 2 Табл.3 заповнена правильно, у аналізі таблиці визначено правильно основні про-блеми у розподілі повноважень, у т.ч. суперечності принципам корпорати-вного управління України та Закону України «Про акціонерні товариства». 1 Табл.3 заповнена правильно, але її аналіз не містить опису проблем у розподілі повноважень, у т.ч. щодо суперечностей вимогам принципів корпоративно-го управління України та Закону України «Про акціонерні товариства» 0 Табл..3 заповнена неправильно, відсутній аналіз проблем у розподілі повнова-жень, у т.ч. щодо відповідності такого розподілу повноважень вимогам Принципів корпоративного управління України та Закону України «Про акціонерні товариства» №5 1 1 Наведено вичерпний перелік внутрішніх документів, які прийняті у АТ, та зробле-но власні аргументовані пропозиції щодо того, які внутрішні документи по-трібно розробити АТ, з огляду на найкращу практику корпоративного управ-ління 0 Відсутній вичерпний перелік внутрішніх документів, які прийняті у АТ. Не зроб-лено власні аргументовані пропозиції щодо того, які внутрішні документи потрібно розробити АТ. Всього: 10

 14. Державне регулювання
  Вступ 3 1. Система органів державного регулювання економіки. 4 Висновок 10 2. Поняття структури економіки. Види структур. 10 Висновок 14 3. Система екологічних норм. 15 Висновок 18 Список літератури. 20

 15. Державне регулювання
  1. Визначення поняття державного регулювання 3 2. Рівні державного регулювання 5 3. Основні принципи державного регулювання економіки перехідного періоду 10 Література 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua