Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Рівень домагань (ID:5129)
| Размер: 155 кб. | Объем: 120 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 18.04.2006 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Концептуальні засади рівня домагань особистості 6
1.1. Поняття рівня домагань особистості 6
1.2. Психологічна природа самооцінки особистості, її зв’язок з рівнем домагань 13
1.3. Рівень домагань в психології особистості 28
Розділ 2. Оцінка рівні домагань особистості 37
2.1. Методика організації дослідження 37
2.2.Аналіз успішності кар’єри працівників організації 48
2.3. Результати досліджень 52
Розділ 3. Гармонізація психічного стану людини з її рівнем домагань 57
3.1. Комплекс методів по усвідомленню власного рівня домагань працівниками організацій 57
3.2. Програма тренінгу по корекції рівня домагань та толерантності до різних рівнів домагань 70
Висновки 94
Список використаних джерел 99
Додатки 105-120

Мета роботи – провести дослідження наявності зв’язку між рівнем домагань та успішністю професійної кар’єри.
Об’єктом дослідження є мотиваційна сфера особистості .
Предметом дослідження є зв’язки між рівнем домагань та соціальною активністю особистості .
Гіпотеза, яка перевірялася в ході виконання роботи полягає в тому, що рівень домагань є суттєвим фактором, що зумовлює успішність або неуспішність кар’єри і успішність чи неуспішність особистісного розвитку.
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додаткків.
У першому розділі висвітлено основні концептуаальні моменти конструкту „рівень домагань” особистості, проаналізовано зв’язок рівня домагань і самооцінки особистості, розглянуто психологічні чинники формування самооцінки особистості, показано роль рівня домагань у структурі особистості.
Другий розділ присвячено практичному дослідженню рівня домагань комерційної організації та його зв’язку з розвитком кар’єри. Встановлено залежність між рівнем домагань і кар’єрним ростом працівників організації.
В третьому розділі розглянуто підходи до корекції рівня домагань працівників організації, розроблено програму тренінгу по коригуванню рівня домагань осмобистості та виробленнбю толерантного відношення до різних рівнів домагань особистості.
В якості методологічної бази використано методики діагностування рівня домагань особистості Хоппе, Шварцландера та Горбачевського а також численний методологічний матеріал вітчизняних та зарубіжних фахівців таких як Блатнер А., Бодальов А.А., Божович Л.І., Бороздіна Л., Гіппернейтер Ю.Б., Гофман І. Горностай П. П., Грановська Р.М., Дружинін В. Н., Морено Я., Рубінштейн С.Л., Хоппе Ф. та інших фахівців, які займаються дослідженням проблеми самооцінки особистості та рівня домагань.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Рівень домагань і його вплив на професіональну кар’єру
  Багато графічного матеріалу ВСТУП 3 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РІВНЯ ДОМАГАНЬ ОСОБИСТОСТІ 5 1.1. Поняття рівня домагань особистості 5 2. ОЦІНКА РІВНІ ДОМАГАНЬ ОСОБИСТОСТІ 14 2.1. Методика організації дослідження 14 2.2.Аналіз успішності кар’єри працівників організації 24 2.3. Результати досліджень 28 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35 Додатки 37

 2. Методи дослідження самооцінки і рівня домагань
  Вступ 3 1. Формування самооцінки та методи її дослідження 4 2. Дослідження рівня домагань 10 Висновки 14 Список використаної літератури 15

 3. Фіскальна політика і рівень доходу
  ВСТУП 3 1. Сутність фіскальної політики. 4 2. Фіскальна політика в моделі "IS- LM". 7 3. Крива Лоренца. 9 ВИСНОВКИ 12 Список літератури 13

 4. Фактори що обумовлюють рівень готельного сервісу
  Фактори що обумовлюють рівень готельного сервісу Література

 5. Економічне зростання і рівень життя населення
  Список літератури 1. Современная экономика / Под ред. Мамедова О.Ю. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 2. Социально-экономическая статистика: Учебное пособие / Под ред. Сидоровой А.В. – Донецк: Издательство «УкрНТЭК», 2001. 3. Практикум по статистике: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.М. Симчера / ВЗФЭИ. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999.

 6. Фактори, що обумовлюють рівень готельного сервісу
  Фактори, що обумовлюють рівень готельного сервісу Список використаних джерел

 7. Права громадян на гідний рівень життя
  Вступ 3 1. Поняття права громадян на гідний рівень життя 4 2. Конституційне закріплення права громадян на гідний рівень життя 11 Висновки 18 Список джерел 20

 8. Програма соціального дослідження Вар 3 (рівень злочинності)
  План: 1. Опис актуальності проблеми (важливість вивчення даної проблеми, мотивація обрання теми) 3 1. Формулювання теми (проблема яка вивчається, із вивченням об’єкту та причини дослідження) 3 2. Визначення мети та основних завдань (різні сторони проблеми, наявність і поширення проблеми, суб’єктивні та об’єктивні чиники які зумовлюють проблемну ситуацію і постають її причинами) 5 4. Формування анкети (декілько блоків питань, кількість блоків питань має відповідати кількості завдань. Має містити стандартних блок питань. Складатися з закритих і напіівзакритих питань) 5 5. Формування робочих гіпотез (власне бачення дослідника яформульоване в імовірносній формі стосовно різних сторін проблемної сетуації, кількість гіпотиз має відповідати кількості завдань) 6 Література 7

 9. Рівень занятості населенні та його державне регулювання
  ПЛАН ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження зайнятості населення 6 1.1. Зайнятість населення та методи його дослідження 6 1.2. Сутність та методи державного регулювання зайнятості населення 20 РОЗДІЛ 2. Сучасний стан та проблеми зайнятості населення України 39 2.1. Аналіз стану та рівня зайнятості, безробіття населення 39 2.2. Дослідження основних проблем державного регулювання зайнятості населення в Україні 58 РОЗДІЛ 3. Основні напрямки удосконалення механізму державного регулювання зайнятості населення в Україні 67 3.1. Шляхи вдосконалення державної політики у сфері зайнятості 67 3.2. Удосконалення принципових положень законодавства з питань зайнятості 84 ВИСНОВКИ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101 ДОДАТКИ 108 Мета і задачі роботи. Мета роботи проаналізувати сучасний рівень зайнятості населення в Україні, його державного регулювання та розробити рекомендації щодо вдосконалення механізму державного регулювання зайнятості. Для досягнення мети підлягають вирішенню наступні завдання:  аналіз різних підходів до визначення поняття „зайнятість”, та виявлення існуючих методів його дослідження;  аналіз різних підходів у визначення сутності та методів державного регулювання зайнятості населення.;  аналіз стану та рівня зайнятості та безробіття населення в Україні, та дослідження основних проблем їх державного регулювання;  виявлення основних шляхів вдосконалення державної політики у сфері зайнятості. Об’єкт дослідження – рівень зайнятості населення та його державне регулювання. Предмет дослідження – економічні відносини, що існують в сфері зайнятості та її державного регулювання. Методи дослідження. Методологічною основою дипломного дослідження стали фундаментальні дослідження вітчизняних і зарубіжних економістів, Кодекс законів про працю України, Державні програми й Укази Президента України з питань регулювання зайнятості населення. Основними методами дослідження, використаними в роботі, є: системний - для виявлення соціальної й економічної сторони у відносинах зайнятості; діалектичний метод пізнання – для встановлення причин та наслідків процесу соціалізації ринкової економіки; аналізу і синтезу – для деталізації об’єкта дослідження внаслідок розчленування його на окремі складові частини; статистичні - для вивчення, порівняння й оцінки показників функціонування ринку праці; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формування висновків; графічний – для наочного зображення викладених положень. Інформаційну базу дослідження склали дані статистичних збірників і періодичних видань, а також статистичні матеріали з тематичних проблем дипломної роботи, що наведені в українській науковій літературі. Структура й обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і додатків

 10. Сукупні витрати приватної економіки та рівень виробництва

 11. Інвестиційна функція та рівень інвестування національної економіки
  ВСТУП 3 1. Інвестиційна функція 5 2. Динаміка інвестицій в економіку України 7 3. Джерела фінансування інвестицій в економіку України 10 4. Галузева структура інвестицій в економіку України 12 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15

 12. Рівень життя населення та механізм його регулювання
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи регулювання рівня життя населення 6 1.1 Сутність критерії та показники рівня життя 6 1.2. Теоретичні підходи до визначення індикаторів диференціації населення 14 1.3. Важелі державного регулювання рівня життя населення 19 Розділ 2 Аналіз сучасного стану та оцінка рівня життя населення в Україні 25 2.1 Аналіз тенденцій життєвого рівня населення 25 2.2 Оцінка впливу інфляції на рівень життя 38 2.3 Економічні та соціальні чинники формування маргінальних верств населення 42 Розділ 3 Пропозиції щодо напрямів на інструментів підвищення життєвого рівня населення 47 3.1. Напрями підвищення життєвого рівня населення 47 3.2. Напрями зменшення впливу інфляції на рівень життя населення 55 Висновки 58 Література 65

 13. Позитивний та негативний вплив масштабів виробництва на рівень продуктивності
  Вступ 3 1. Сутність продуктивності 4 2. Продуктивність праці як основний показник суспільної продуктивності 7 3. Позитивні та негативні фактори впливу масштабів виробництва на показники продуктивності 10 Висновок 12 Література 14

 14. ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ І ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
  ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ І ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 15. Рівень розвитку виробничого маркетингу і конкурентних переваг товару підприємства
  Вступ 3 1. Розвиток виробничого маркетингу 4 2. Конкурентні переваги товару 6 Висновки 19 Література 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua