Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Стилістичний аналіз тексту «Лист Миколи Куліша до Аркадія Любченка» (ID:5343)
| Размер: 13 кб. | Объем: 7 стр. | Стоимость: 15 грн. | Добавлена: 22.05.2006 |
СодержаниеЗміст
1. Лист Миколи Куліша до Аркадія Любченка 2
2. Стилістичний аналіз тексту 4
Використана література 7

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Стилістичний аналіз тексту поезії Івана Франка “Опівніч. Глухо. Зимно. Вітер виє…”
  План: 1. Назва роботи, автор. 3 2. Характеристика ситуації спілкування (умови і задачі мовлення). 7 3. Основні стильові риси. 8 4. Мовні засоби (фонетичні, лексичні, морфологічні, синтаксичні). 9 5. Визначення мовного стилю 16 Використана література: 17 Використана література: 1) Виноградов Г.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М., 1963. 2) Гадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика: Вибр. Твори Пер. з нім. - К.: Юніверс, 2001. 3) Літературознавчий словник-довідник Р. Гром'як, Ю. Ковалів та ін. - К.: ВЦ "Академія", 1997. – 752 с. 4) Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 248 с. 5) Українська мова: Енциклопедія. - К.: Укр. енцикл., 2000. - 752 с.: іл.

 2. Стилістичний аналіз тексту: Панєкіна Т.І. "Козацька" семантика деяких власних географічних назв України: на матеріалі українських прислів’їв та приказок
  Використана література: 1.Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 272 с. 2.Панєкіна Т.І. "Козацька" семантика деяких власних географічних назв України: на матеріалі українських прислів’їв та приказок. Науковий вісник ЗНУ. – 2005. – Вип. 2. 3.Cтруктурно-функціональні стилі української мови. – Харків, 1999.

 3. Проблематика роману Пантелемона Куліша «Чорна рада»
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. «ХУДОЖНЯ КАРТИНА СВІТУ» У РОМАНІ П.КУЛІША «ЧОРНА РАДА» 6 1.1. ПОНЯТТЯ «ХУДОЖНЯ КАРТИНА СВІТУ»: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ. 6 1.2. Методологія аналізу „художньої картини світу” в літературознавстві 14 1.2. Специфіка створення «художньої картини світу» у романі П.Куліша «Чорна рада» 20 РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ РОМАНУ П.КУЛІША «ЧОРНА РАДА» 23 2.1. Висвітлення проблеми національної історії в романі 23 2.2. Особливості відбиття проблеми національної ідеї в «Чорній раді» 28 2.3. Проблема моральних ідеалів героїв та її відбиття у романі. 40 ВИСНОВКИ 43 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 46 Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного аналізу проблематики аспекту роману П.Куліша «Чорна Рада». Поставлена мета обумовила вирішення ряду взаємопов'язаних завдань: • специфікувати основні складові картини світу П.Куліша у контексті його історіософського світобачення; • з'ясувати концептуальний підхід П.Куліша до проблеми "національного" як до першооснови національної ідеї; • проаналізувати особливості осмислення проблем національної історії у романі «Чорна рада»; • специфікувати суспільно-побутову проблематику, що висвітлено у романі «Чорна рада». • обґрунтувати суспільно-історичне значення культурологічних поглядів П.Куліша з позицій сучасної науки як підсумок дослідження. Об'єкт дослідження – текст роману «Чорна рада» П.Куліша Предмет дослідження – особливості проблематики означеного твору. Хронологічні межі дослідження обумовлені специфікою дослідження твору і охоплюють життєвий шлях та діяльність П.Куліша у 1846-1856 рр. Методи дослідження. Відповідно до поставлених завдань у дослідженні використано: аналіз і синтез, зіставлення і узагальнення здобутих даних, отриманих у процесі вивчення філософської, історичної, культурологічної, літературознавчої, мовознавчої літератури та наукових видань з допоміжних та суміжних галузей науки. Принцип історизму, використаний у роботі, допоміг у розкритті і таких важливих проблем, як умови і чинники, що вплинули на проблематику роману, його роль і місце в українському національно-визвольному русі ХІХ ст., аналізі загальнокультурних та суспільних процесів зазначеної доби. Порівняльно-історичний, описовий, проблемний, логічний й систематичний методи дозволили визначити зміст культурологічних концепцій, охарактеризувати складові картини світу П.Куліша в еволюції його історіософського світобачення. Науково-біографічний та порівняльний методи уможливили цілісний аналіз історичних подій і дозволили окреслити ідейно-духовні засади культурницької діяльності П.Куліша та еволюції його історіософського світобачення. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ній практично вперше здійснено комплексний аналіз проблематики роману П.Куліша «Чорна рада» у контексті розвитку української національної літератури ХІХ століття та обґрунтовано суспільно-історичне значення проблем, висвітлених у романі. Практичне значення студії полягає у тому, що її матеріали і результати можуть бути використані для здійснення подальших досліджень з історії вітчизняної літератури та культури, відкриває нові шляхи для інтерпретування творів та біографічних даних П.Куліша і його ролі у розвитку української культури.

 4. Лист до Сапфо

 5. Лист до Вольтера

 6. Лист Жульєну Сорелю як в’язню, засудженому до старати

 7. Переклад тексту у редакторі Word 2002
  Вступ 3 І. Принципи та алгоритми машинного перекладу 5 1.1. Постановка задачі машинного опрацювання текстів на природній мові 5 1.2. Основні складові компоненти систем машинного перекладу 10 ІІ. Використання Word 2002 як середовища перекладу іншомовних текстів 16 2.1. Загальна характеристика Word 2002 16 2.2. Стандартні засоби перекладу у Word 2002 19 2.3. Використання мови VВА для реалізації систем машинного перекладу 22 ІІІ. Програмні реалізації систем машинного перекладу сторонніх виробників в Word 2002 25 3.1. Оцінка ефективності систем машинного перекладу 25 3.3. Оптимальний вибір програмних компонентів для задач перекладу іншомовних текстів в середовищі Word 2002 28 Висновки 32 Список використаних джерел 34

 8. Структура і логічна послідовність тексту документу
  Основна частина присвячена теоретичному питанню: Структура і логічна послідовність тексту документу Література

 9. Лист Жульєну Сорелю: як сину теслі у Вер’єрі

 10. Составить анкетный лист для определения имиджа туристического агента
  (Вопросы к агенту-человеку для определения его проф. качеств,личных качеств, компетентности и т.д, типа тестов) Анкета

 11. Відтворення емотивності художнього і публіцистичного тексту засобами мови перекладу (семантика стилістика)
  ВСТУП 3 Розділ 1. Загальні питання емотивності. 5 1.1. Визначення понять емоційність та емотивність 5 1.2. Емотивність тексту 9 Розділ 2. Засоби відтворення емотивності 21 2.1. Епітети 21 2.2. Метонімія 24 2.3. Метафора 25 Розділ 3. Практичні засади що до відтворення емотивності при перекладі. 29 3.1. Відтворення емотивності в текстах художнього стилю 29 3.1.1. Відтворення емотивності за допомогою епітетів 33 3.1.2. Відтворення емотивності за допомогою метонімії 36 3.1.3. Відтворення емотивності за допомогою метафори 38 3.2. Відтворення емотивності в публіцистичних текстах 39 3.2.1. Відтворення емотивності за допомогою епітетів 40 3.3.2. Відтворення емотивності за допомогою метонімії 42 3.2.3. Відтворення емотивності за допомогою метафори 44 3.3. Порівняльний аналіз відтворення емотивності в текстах різних стилів 47 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52-64

 12. Усний докладний переказ тексту з творчим завданням Ікона "..Роман стрімко переступив поріг.."

 13. Аналіз розвитку мережі зв’язку. Аналіз обсягу продукції та її якості
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ 6 1.1. Аналіз тенденцій розвитку мережі зв’язку в Україні 6 1.2. Дослідження основних показників розвитку мережі мобільного зв’язку в Україні 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ЯКОСТІ НА ПРИКЛАДІ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ – КОМПАНІЇ „ ” 19 2.1. Загальна характеристика компанії " _" та спектр послуг, які вона надає 19 2.2. Аналіз середовища функціонування компанії та її конкурентної позиції 28 РОЗДІЛ 3. ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ КОМПАНІЇ-ОПЕРАТОРА З КЛІЄНТАМИ 35 3.1. Характеристика діяльності роботи компанії зі споживачами послуг зв’язку 35 3.2. Обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності роботи з клієнтами 39 3.3. Заходи щодо подальшого зміцнення ринкових позиції компанії " _" 47 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53 ДОДАТКИ 56

 14. Аналіз діяльності медичних установ Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів медичної установи
  1.Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів медичної установи 3 2. Аналіз якості медичної допомоги та медичних послуг 8 3. Задача 15 Визначте показники діяльності фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП) села Н. в минулому році. Кількість жителів — 500. Дітей у віці до трьох років — 70. На диспансерному обліку перебуває: вагітних — 12, породілей — 12. Фельдшер веде прийом 4 години на день. Кількість відвідувань фельдшера становить 1200, кількість відвідувань на дому — 500. Виявлено у ФАП 700 захворювань, з них 12 випадків гіпертонії, 24 випадки ангіни. Кількість патронажних відвідувань на дому дітей у віці до 3 років — 420. Кількість патронажних відвідувань на дому вагітних та породілей — 320. Література 16

 15. фінансовий аналіз Аналіз ефективності виробничих і фінансових інвестицій
  1. Аналіз ефективності виробничих і фінансових інвестицій …………… 2. Аналіз забезпеченості підприємства власним оборотним капіталом…………………………………………………………………………… Задача 1…………………………………………………………………………….. На основі даних підприємства: - обчислити маржинальний доход, величину постійних і змінних витрат; - визначити граничний доход і граничні витрати виробництва і на збут; - обчислити критичний обсяг реалізації продукції та суму мінімального чистого прибутку; - зробити відповідні висновки. Задача 2……………………………………………………………………………. На основі даних підприємства вивчити обсяг і склад джерел власних і залучених коштів, формування і розподіл чистого прибутку та зробити відповідні висновки. Список використаної літератури…………………………………………………

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua