Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
МатериалТема: Білети менеджмент (ID:5621)
| Размер: 26 кб. | Объем: 7 стр. | Стоимость: 30 грн. | Добавлена: 08.06.2006 |
Содержание1. Взаємодія керуючої та керованої системи. Показати на конкретному прикладі.
2. Визначте розходження між горизонтальним і вертикальним поділом праці.
3. Визначте формальну організацію з погляду її основних характеристик.
4. Викладіть розходження між рішеннями, прийнятими в умовах визначеності, ризику і невизначеності.
5. Відмінність менеджера від господарського керівника.
6. Внутрішнє й зовнішнє середовище організації.
7. Дайте визначення влади.
8. Дайте визначення продуктивності.
9. Дивізіональна структура керування: особливості, та сфери застосування.
10.За якою формою прояву поділяються організаційно-адміністративні методи керування?
11.Зобразіть середовище зовнішнього впливу. Як фірми і менеджери впливають на зовнішнє: середовище?
12.Існуючи пришити менеджменту.
13.Існуючі методи керування.
14.Існуючі стилі керівництва.
15.Коротко опишіть три підходи в управлінні.
16.Лінійна структура керування: особливості, та сфери застосування.
І7.Лінійно-функціональна структура керування: особливості, та сфери застосування.
18.ЛіІІійно-штабна структура керування: особливості, та сфери застосування.
19.Матрична структура керування: особливості, та сфери застосування.
20.Основні концепції менеджменту.
21.Порівняєте теорію системного і ситуаційного підходів.
22.Поясніть розходження між даними й інформацією.
23.Проведіть розходження між відкритою і закритою системами.
24.Проведіть розходження між середовищем прямого впливу і середовищем непрямого впливу.
25.Процес постановки мети.
26.Ролі, які грають менеджери в організації?
27.Система керування. Елементи системи керування.
28.Сутність організації. Обов'язкові вимоги до організації.
29.Сутність, зміст менеджменту.
ЗО.У чому розходження між управлінням і лідерством?
31.Функції процесу управління. Кожну пояснити.
32.Функціональна структура керування: особливості, та сфери застосування.
33.Характеристики неформальної організації.
34.Характеристики формальної організації.
35.Чому важливо розуміти, що практично не існує двох однакових організацій?
36.Чому завдання розробляються і розподіляються відповідно до вертикального і горизонтального поділу праці в організації?
37.Чому зовнішнє середовище важливе для керівників?
38.Чому розробка цілей с могутнім засобом координації з боку керівництва?
..9.Чому сьогодні порівняно мало організацій, де вважають, що страх є ефективним засобом впливу?
40.Що таке харизма і як нею користуються керівники?
41.Як Ви розумієте категорії "результативність" і "ефективність" діяльності організації?
42.Як співвідносяться між собою влада, вплив і лідерство?
43.Я кий вплив поведінкові фактори роблять на прийняття рішення?
44.Яким чином особистісні цінності впливають на поведінку людини на робочому місці?
45.Які перешкоди виникають на шляхах обміну інформацією в організації?
46.Сутність виробництва.
47.Основні поняття системи управління. Елементи та зв'язки між ними.
48.Інформація. Поняття. Інформація та управління. Ентропія.
49.Поняття замкнутого контуру управління. Прямий та зворотній зв'язок в управлінні.
50.Планування. Місце та значення планування в управлінні.
5 1 .Контроль як фаза управління. Його мета та значення.
52.Об'єкт управління. Місце в системі управління.
53.Управляюча система, її функції та роль в системі управління. Зв'язок з об'єктом управління.
54.Система мотивацій.
55.Цілі, дерево цілей.

8 шрифт
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Білети менеджмент туризма (81 шт.)
  1. Сутність концепції наукового управління. Поясніть, яким чином впроваджуються принципи даної концепції в діяльність сучасної туристичної організації. 2. Стратегічне планування, його етапи. Покажіть на прикладі, як здійснюється управлінське дослідження сильних та слабких сторін маркетингу туристичної організації. 3. Організація як одна з функцій менеджменту. Запропонуйте шляхи ефективного делегування повноважень 4. Змістовні теорії мотивації, їх характеристика. Дайте рекомендації менеджеру туристичної організації щодо задоволення такої потреби його підлеглих як потреба у визнанні. 5. Процесуальні теорії мотивації. Поясніть, як менеджер туристичної організації на практиці повинен впроваджувати теорію очікувань. 6. Контроль як одна з функцій управління. Запропонуйте заходи щодо ліквідації поведінкових аспектів контролю в туристичній організації. 7. Процес комунікацій, його вплив на ефективність управління. Запропонуйте заходи щодо подолання такої труднощі комунікаційного процесу як поганий зворотній зв'язок. 8. Методи прийняття управлінських рішень. Покажіть на прикладі застосування метода аналогії для прийняття управлінського рішення. 9. Сутність інноваційного менеджменту, його цілі та задачі Запропонуйте заходи щодо реалізації на практиці такого принципу інноваційного менеджменту, як націленість інноваційної діяльності на потреби споживачів. 10. Управління персоналом в системі сучасного менеджменту. Запропонуйте заходи щодо впровадження гуманістичного підходу до управління персоналом в сучасній туристичній організації. 11. Сутність кадрової політики організації, її цілі та напрямки. Як реалізувати на практиці задачу кадрової політики щодо забезпечення сучасної туристичної організації висококваліфікованими та зацікавленими працівниками? 12. Технологія управління персоналом в організації. Прийняття на роботу. Сформулюйте питання попередньої відбірної бесіди кандидата на посаду менеджера з напрямку туристичної організації. 13. Ділова оцінка персоналу. Запропонуйте заходи щодо виконання таких вимог до ділової оцінки персоналу туристичної організації, як об'єктивність, результативність? 14. Професійний розвиток персоналу (організація системи навчання). Дайте рекомендації пюдо впровадження такої форми професійного навчання, як самонавчання для менеджерів туристичної організації. 15. Ділова кар'єра та її розвиток. Поясніть на прикладі, яким чином вирішити таку задачу планування та реалізації кар'єри, як вивчення кар'єрного потенціалу працівників туристичної організації. … 81. Сформулюйте цілі маркетингового дослідження конкурентного середовища фірми, а також перелік даних. необхідній для реалізації поставлених цілей.

 2. Білети маркетинг, менеджмент
  Білет 1. 4 Американська школа менеджменту. 4 2.Організація колективних форм управління. 4 3. Збутова політика і стратегії маркетингу. 5 Білет 2. 7 1. Зміст та структура компетентності менеджера. 7 2. Основи фінансової діяльності (головні документи їх призначення та робота з ними). 7 3. Національний доход, його виробництво, розподіл і використання. 8 Білет 3. 9 1. Сутність понять управління, менеджмент, керівництво, їх загальні риси та відмінність в реалізації. 9 2. Характеристика адміністративної реформи в Україні як програми удосконалення державного управління. Завдання та етапи реформування. Напрями вдосконалення законодавства 9 3. Маркетингове цінова політика і цінові стратегії. 10 Білет 4. 12 1. Головні структурні компоненти менеджменту та їх характеристика. 12 2. Антикорупційні адміністративно-правові дії держави в сучасному етапі її розвитку. 12 3. Маркетингова комунікаційна політика. 14 Білет 5. 16 1. Європейська школа менеджменту та її основні ідеї 16 2. Гарантії прав громадян на охорону праці. 16 3.Основні маркетингові теорії. 17 Білет 6. 18 1. Японська школа менеджменту та її особливості 18 2. Правове регулювання господарської діяльності в Україні. 19 З. Маркетингова товарна політика та її стратегії. 20 Білет 7. 21 1. Нормативні основи управління, головні документи, що їх визначають. 21 2. Оптимізація соціально-психологічного клімату в колективі. 22 3.Передумови виникнення та історія розвитку маркетингу. 23 Білет 8. 24 1. Оперативний менеджмент, основні форми його здійснення. 24 2. Психологічні складові управління. 24 3. Система маркетингу та її рівні. 25 Білет 9. 27 1. Професійні та психологічні вимоги до діяльності менеджера. 27 2. Шляхи підвищення ефективності управлінської діяльності. 28 3. Сутність, функції, економічний механізм та види ринку. 29 Білет 10. 31 1. Етапи процесу вироблення рішень, фактори, що впливають на процес. 31 2 Основні напрями та зміст маркетингової діяльності менеджера. 32 3. Конкуренція на ринку: поняття, значення, типи. 34 Білет 11. 36 1. Організація систем документообігу в установі в процессі управління (на прикладі своєї установи). 36 2. Характеристика методів управління. 36 3. Економічна система, як спосіб організації економічного життя. Типи економічних систем. 37 Білет 12. 39 1. Інформаційне забезпечення управління. Систематизація та характеристика видів інформації в установі. Походження інформації. 39 2. Діяльність менеджера з попередження конфліктів в організації. 40 3.Товарне виробництво, як основа ринкової економіки. Товар та його властивості. 40 Білет 13. 43 1. Управлінське рішення: види, форми, вимоги до нього. 43 2. Застосування наукових методів та інновацій в управлінні. 43 3. Державне регулювання економіки. Державний бюджет. 44 Білет 14. 47 1. Моделювання управлінської діяльності, методи і форми здійснення. 47 2. Організація систем прямого і зворотнього звязку в управлінні ( на прикладі своїх установ). 48 3.Гроші: суть, функції, види. Грошове господарство і інфляція. 49 Білет 15. 52 1. Головні етапи теорії управління. 52 2. Види та форми стимулювання діяльності працівників. 54 3. Суспільне виробництво, його структура та фактори. 56 Білет 16. 58 1. Управління як цілісна система. Головні ознаки системи та їх прояв в управлінні. 58 2. Підготовка та проведення колегіальних форм керівництва (нарада при дирекції, тощо) 59 3. Власність як економічна категорія. Форми власності. Відносини власноті в сучасній Україні. 60 Білет 17. 63 1.Контрольно-оціночна діяльність менеджера. Критерії оцінки, їх розробка. 63 2. Міжнародні валютні відносини. Міжнародна валютна система. 64 3.Закон попиту і закон пропозиції.Ринкова рівновага. 65 Білет 18. 67 1. Застосування методів системного аналізу в управлінні. 67 2. Сутність централізованого і децентралізованого управління, їх переваги і недоліки 67 3.Поняття та параметри виробничої функції. 68 Білет 19. 71 1. Форми організаційно-розпорядчої діяльності в управлінні колективом. 71 2. Конституція України. Соціально-економічні, особисті, політичні та інші права і свободи особистості. 73 3. Бізнес план підприємства- структура та технологія розробки. 75 Білет 20. 76 1. Система планування роботи, призначення і види планів, їх розробка. 76 2. Головні психологічні риси менеджера. 77 3. Доход і прибуток підприємства та їх види. 79 Білет 21. 81 1. Структура, зміст та варіанти станів універсального управлінського циклу. 81 2. Система методів управління ( сутність, класифікація, особливості, принципи вибору). 84 3. Поняття фінансів і фінансової діяльності. Фінансовий ринок і його механізм. 84 Білет 22. 87 1. Стратегічний менеджмент, його особливості і здійснення. 87 2.Правові засади управління. Державне управління. Загальні та особливі ознаки. 88 3. Суб'єкти і об'єкти інноваційної діяльності. Інвестиційний ринок в Україні. 89 Білет 23. 91 1. Принципи менеджменту та їх характеристика. 91 2. Види організаційно-розпорядчої документації (форми, підготовка, вимоги до неї). 91 3. Управління інвестиціями на державному рівні та на рівні підприємства. 92 Білет 24. 94 1. Головні фактори, які треба врахувати в процесі розробки стратегії управління. 94 1. Органнізація охорони праці в окремих галузях (на прикладі конкретної організації). 94 3. Бухгалтерський облік. Система бухгалтерських рахунків. Баланс. 95 Білет 25. 99 1. Кваліметричні методи в діяльності менеджера, особливості їх здійснення. 99 3. Економіка як об'єкт адміністративно-правового регулювання. Основні напрями економічних перетворень в державі. 100 3. Статистичні методи соціально-економічного аналізу. 101 Білет 26. 102 1 Адаптивне управління системами, його суть і здійснення. 102 2 Джерела та чинники формування та вдосконалення стилю керівників в освіті. 102 3. Напрями наукової організації управлінської праці. 103 Білет 27. 105 1. Сучасні школи менеджменту, їх головні положення. 105 2. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. 105 3. Робота менеджера у розвитку та професійному вдосконаленню персоналу. 106 Білет 28. 108 1. Головні функції управління та їх характеристика. 108 3. Класична школа політичної економії, кейнсіанство та інституціоналізм. 110 Білет 29. 112 1.Цілепокладання як функція управління: порядок її здійснення. 112 2. Застосування компьютерних технологій в управлінні: їх можливості і доцільність. 112 1. Інтегральна ефективність діяльності підприємства. 114 Білет 30. 116 1.Сутність підприємства. Функції, класифікація, особливості та різновиди. Специфіка управління підприємством у конкретній сфері. 116 2. Правове регулювання трудових відносин в Україні. 117 3. Економічна політика та економічні реформи в Україні. 118 Література. 120

 3. Питання до іспиту, білети менеджмент
  І. ВЛАДА ТА ЛІДИРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ 4 1. Поняття „повноваження”, „вплив” та „влада”. 4 2. Форми влади та впливу. 5 3. Ілюзія влади. 6 4. Поняття „лідирування”. 7 5. Підхід до лідирування з точки зору поведінки керівника. 8 6. Поведінкові теорії лідирування. 9 7. Поняття „стиль керування” та континуум стилів керування”. 10 8. „Теорія Х” і „теорія Y” Д. Мак-Грегора. 11 9. Автократичне-демократичний континуум стилів керування. 12 10. Континуум стилів керування Р. Лайкерта. Таблиця стилів керування Р. Блейка та Дж. Моутона. 13 11. Ситуаційний підхід до лідирування. 14 12. Ситуаційна модель керування Ф. Фідлера. 15 13. Теорія життєвого циклу П. Херсі та К. Бланшара. 16 ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 17 1. Управління груповими процесами та творчістю груп. 17 2. Природа та типи груп в організації. 18 3. Класифікація груп, їхні характеристики та завдання. 19 4. Групова та міжгрупова динаміка. 20 5. Прийняття групового рішення. 21 6. Методи прийняття групових рішень. 22 7. Формування групи. 23 8. Постановка цілей. 24 9. Розподіл ролей. 25 10. Шляхи підвищення згуртованості груп. 26 11. Методи, що використовуються під час формування групи. 27 12. Процес комунікації. 28 13. Міжособові та організаційні комунікації. 29 14. Міжрівневі комунікації. 30 15. Комунікаційні мережі. 31 16. Управління комунікаційними процесами. 32 17. Перешкоди на шляху до ефективної комунікації. 33 18. Шляхи подолання перешкод до ефективної комунікації. 34 19. „Вікно Джохарі” та стратегії підвищення ефективності комунікації. 35 20. Причини та види конфліктів. 36 21. Структура конфлікту. 37 22. Закономірність динаміки конфлікту. 38 23. Стрес та його компоненти. 39 24. Фактори і джерела стресу. 40 25. Сутність поняття „організаційна культура”. 41 26. Чинники, що впливають на культуру організації. 42 Література 43

 4. Відповіді на білети "менеджмент організацій"
  ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____1____ 3 1. ІННОВАЦІЇ: КЛАСИФІКАЦІЯ, СПЕЦИФІКА, СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ. 2. ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ. 3. СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____2___ 5 1. ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО ЕТАПИ, ЇХ ЦИКЛІЧНІСТЬ. 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУТАЦІЇ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ. 3. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРІВ (ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ, ЗДІБНОСТІ КЕРІВНИКА, ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ). ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____3____ 8 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____4____ 11 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____5____ 14 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____6____ 18 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____7____ 21 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____8____ 23 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____9____ 29 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____10____ 35 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____11____ 39 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____12____ 43 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____13____ 47 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____14____ 50 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____15____ 53 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____16____ 56 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____17____ 61 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____18____ 64 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____19____ 67 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____20____ 70 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____21____ 76 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____22____ 80 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____23____ 83 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____24____ 86 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____25____ 89 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____26____ 91 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____27____ 95 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____28____ 98 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____29____ 101 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____30____ 104

 5. Менеджмент туристичної індустрії питання білети
  1. Стандартизація в сфері туристичної індустрії. 3 2. Сертифікація туристичної діяльності. 4 3. Туризм: його види та організаційні форми. 4 4. Сутність понять: “туристичний продукт”, “туристична послуга”, “туристична індустрія”. 5 5. Учасники туристичної діяльності. 7 6. Агентський договір в туристичному бізнесі. 8 7. Договори з клієнтами в туристичному бізнесі (договори на туристичне обслуговування). 9 8. Туристичний продукт та його складові. 11 9. Забезпечення якості туристичного продукту. 12 10. Класифікація туризму. 12 11. Законодавче регулювання туристичної діяльності в Україні. 14

 6. Менеджмент митної справи питання білети матеріал
  1. Історичний розвиток митної справи в Україні. 3 2. Джерела митної справи. 3 3.Митна політика України. 4 4. Митні органи України. 4 5. Тарифне та нетарифне регулювання в митній справі. 5 6. Митні платежі. 5 6. Поняття та зміст, загальні положення митних режимів. 6 7. Зміст митного режиму. 6 8. Пільги за митними режимами. 7 9. Характеристика митних режимів. 7 10. Класифікація товарів при митному оформленні. 9 11. Основні положення здійснення митного контролю. 10 12. Технологічна схема митного контролю. 10 13. Вантажна митна декларація. 11 14. Основні положення здійснення митного оформлення та декларування. 11 15. Митний контроль за переміщенням вантажів між митницями. 12 16. Міжнародні державні перевезення митних вантажів. 12 17. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України. 13 18. Контракт — як документ необхідний для митного оформлення вантажу. 14 19. Міжнародні правила «Інкотермс». 14 20. Сертифікація товарів та верифікація сертифікатів при митному оформленні. 15 21. Митне оформлення інвестиційної діяльності. 15 22. Митний аукціон. 16 23. Перетинання пасажирів через митний кордон України. 17 24. Митне оформлення пасажирського багажу при його переміщенні через митний кордон. 17 25. Вимоги до харчових продуктів при їх митному оформленні. 18 26. Порядок переміщення через митний кордон валюти. 19 27. Порядок переміщення через митний кордон транспортних засобів. 20 28. Вимоги до лікарських засобів. 20 29. Порядок переміщення через митний кордон культурних цінностей. 20

 7. Питання до іспиту з Фінансовий менеджмент шпора білети
  Фінансовий менеджмент 1. Обґрунтуйте необхідність визначення оптимального розміру запасів товарно-матеріальних цінностей. 2. Дайте визначення процесам компаундування та дисконтування. Яким є зв'язок між вартістю грошей у теперішній і майбутній час? 3. Порядок формування системи організаційного забезпечення фінансового управління. 4. Охарактеризуйте основні критерії класифікації грошових потоків підприємства. 5. Визначте основні елементи управління прибутком підприємства, 6. Як визначити вартість додаткового капіталу через емісію звичайних, привілейованих акцій? 7. Які ви знаєте способи вирішення завдань щодо визначення зміни вартості грошей у часі? 8. Охарактеризуйте показники ефективності використання грошових коштів. 9. За яких умов досягається ефективність розробленої інвестиційної стратегії. 10. Дайте фінансово-правову характеристику основних напрямків використання прибутку підприємства. 11. Визначити переваги для підприємства при залученні капіталу формі випуску облігацій. 12. Охарактеризуйте модель управління ризиками та визначте основні її складові. 13. Характеристика моделей стратегії фінансування поточних активів. 14. Охарактеризуйте рівні управління реальними інвестиціями. 15. Прийоми оцінок, які застосовуються під час аналізу фінансових звітів. 16. Назвіть основні етапи процесу управління реальними інвестиціями. 17. Охарактеризуйте сукупний ризик суб'єкта господарювання та структуруйте його. 18. Які існують вимоги до методів планування під час розроблення фінансових планів? 19. Що включає управління портфелем цінних паперів? 20. Охарактеризуйте напрями розроблення фінансової політики підприємства. 21. У чому полягає сутність п'ятифакторної моделі прогнозування фінансової неспроможності, розробленої Е. Альтманом? 22. Які види бюджетів ви знаєте та їх призначення? 23. Назвіть джерела фінансування інвестиційних проектів. 24. Охарактеризуйте основні методи калькулювання сукупних витрат підприємства та обґрунтуйте потенційну сферу їх застосування. 25. Перелічіть завдання внутрішньофірмового бюджетування. 26. Сутність методів, що застосовуються на підприємстві для визначення оптимальної потреби в оборотних активах. 27. Охарактеризуйте цінову політику підприємства як механізм управління його доходами. 28. Зробіть розмежування між поняттям "реструктуризація" та "реорганізація". 29. Чим відрізняється структура фондового портфеля агресивного, консервативного та помірного інвесторів? 30. Поясніть необхідність формування резервного капіталу як напряму розподілу прибутку. Визначте, чи існує залежність між сферою діяльності підприємства та обсягами формування резервного капіталу. 31. Перелічіть та розкрийте функції фінансового менеджменту. 32. Дайте визначення ануїтету (ренти). У яких випадках визначення майбутньої вартості грошових потоків застосовується компаундування ануїтетів (ренти)? 33. У чому сутність операційного лівериджу? 34. За якими ознаками класифікуються активи підприємства? 35. Що таке середньозважена вартість капіталу і як вона визначається? 36. Поняття консолідованої фінансової звітності та порядок її оцінювання. 37. Що включає стратегічне фінансове планування? 38. Назвіть форми фінансових інвестицій. 39. Яка послідовність процесу оптимізації капіталу підприємства? 40. Що розуміють під типом портфеля цінних паперів? 41. Які основні елементи системи контролю виконання бюджетів? 42. Охарактеризуйте сутність дискримінантного аналізу як методу оцінювання ймовірності банкрутства. 43. Назвіть критерії класифікації ризиків підприємства. 44. У чому сутність комбінованого лівериджу? 45. Охарактеризуйте фінансовий грошовий потік. 46. За якими ознаками класифікують інвестиційні проекти? 47. Охарактеризуйте етапи процесу стратегічного управління фінансами. 48. Охарактеризуйте сутність та особливості антикризового фінансового управління підприємством. 49. Яка організація фінансового менеджменту? 50. Визначте поняття та характеристики фінансового циклу. 51. Що розуміють під оптимальною структурою капіталу? 52. Місце фінансово-правлінських організаційних структур у загальній структурі управління фірмою. 53. У чому різниця між звичайним та авансовим ануїтетом? 54. Як оцінюється вартість капіталу? 55. Розмежуйте поняття "злиття" підприємства та "приєднання". 56. Обґрунтуйте оптимальну сферу використання при управлінні ризиками стратегії уникнення та стратегії утримання. 57. Які типи портфелів цінних паперів виділяють? Дайте їм характеристику. 58. Що включає контроль бюджетів? 59. Назвіть способи управління портфелем цінних паперів. 60. Охарактеризуйте основні методи калькулювання сукупних витрат підприємства та обґрунтуйте потенційну сферу їх застосування. 61. Обґрунтуйте необхідність проведення реорганізації підприємства на основі виділення з одного підприємства кількох. 62. Визначте функціонально-організаційні-характеристики управління ризиками на етапі їх нейтралізації. 63. Які чинники обумовлюють рівень дохідності портфельних інвестицій? 64. Структура фінансових результатів діяльності підприємства. 65. Що розуміють під поняттям бюджетний регламент на підприємстві? 66. Мета, необхідність, основні завдання та характерні риси санаційного аудиту. 67. Які основні принципи поточного фінансового планування? 68. Визначте поняття інвестиційних ризиків та приведіть господарські операції, реалізація яких є джерелом такого ризику. 69. У чому сутність простого дисконтування? 70. Охарактеризуйте основні критерії класифікації грошових потоків підприємства. 71. Джерела фінансування оновлення необоротних активів підприємства. 72. Як визначається вартість позичкового (залученого) капіталу за рахунок емісії корпоративних облігацій. 73. Сформулюйте основні завдання управління доходами та їх залежність від особливостей джерела формування доходу. 74. Назвіть аналітичні показники ефективності використання залучених коштів. Що таке вартість капіталу? 75. У чому полягає сутність кожного із чотирьох методичних підходів щодо контролю за виконанням бюджетів на підприємстві? 76. Назвіть два основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів. 77. Методичні підходи до оцінювання руху грошових коштів підприємства. 78. Охарактеризуйте проблеми бюджетування на підприємстві. 79. Охарактеризуйте інвестиційний грошовий потік. 80. Дайте визначення дисконтуванню як одному з механізмів оцінювання часової вартості грошових потоків. 81. Як виглядає схема організаційної структури фінансового управління великою акціонерною компанією? 82. Охарактеризуйте процес формування фінансової стратегії підприємства. 83. У чому сутність політики управління власним капіталом. 84. Порядок оцінювання власного капіталу підприємства. 85. Назвіть необхідні умови поточного фінансового планування. 86. Охарактеризуйте сучасні концепції організації управління ризиками. 87. Визначте основні завдання управління виробничими запасами. 88. Назвіть види інвестиційних проектів за вказаними Вами ознаками, їх класифікації. 89. Охарактеризуйте показники стану дебіторської заборгованості підприємства. 90. Сформулюйте завдання дивідендної політики підприємства та визначте методи її реалізації.

 8. ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050201 "МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ" Білети
  1. Сутність та методологічні основи менеджменту організацій 3 2. Концепція життєвого циклу товару, її значення при розробці стратегії маркетингу 4 3. Основні функції менеджменту та їх реалізація в управлінні фірмою 5 4. Роль ефективної системи внутрішніх економічних відносин в діяльності сучасного підприємства 6 5. Стратегія управління організацією 7 6. Сутність фінансового контролю в організації та його розвиток в ринкових умовах 8 7. Структури управління підприємством 9 8. Управління торговельними угодами підприємства 10 9. Мотивації праці в підприємствах 11 10. Система контролінгу в організації 12 11. Управління матеріально-технічними ресурсами фірми 13 12. Управління персоналу на підприємстві (організації) 14 13. Прогнозування кон'юнктури ринку 15 14. Значення організаційних комунікацій в підвищенні ефективності діяльності фірми 16 15. Показники ефективності діяльності підприємства 17 16. Концепція стратегічного управління 18 17. Управління якістю продукції 19 18. Стандартизація і сертифікація продукції 20 19. Стратегії розвитку підприємства на внутрішньому (зовнішньому) ринках 21 20. Економічний ризик і його значення в діяльності підприємства 22 21. Структура інформаційної бази маркетингу. Вимоги до якості маркетингової інформації 23 22. Структуризація та організація інноваційного процесу 24 23. Вплив податків на функціонування підприємства 25 24. Інноваційний менеджмент підприємства: сутність, функції, проблеми. 26 25. Організація експортно-імпортних операцій на підприємстві. 27 26. Централізація і децентралізація управління в організації. Співвідношення рівнів управління, влади і відповідальності керівника. 28 27. Розробка нової продукції. Життєвий цикл товару 29 28. Функції управління підприємством 30 29. Основні засади і типи політики ціноутворення на фірмі. Види цінових стратегій підприємства. 31 30. Бізнес - планування як засіб активізацій інвестиційної діяльності фірми. 32 31. Джерела інвестування підприємств 33 32. Менеджмент у виробничій сфері: проблеми, шляхи вирішення 34 33. Фактори що визначають інвестиційний процес. 35 34. Напрями підвищення ефективності інвестування 36 35. Основні регулятори інвестиційного процесу 37 36. Теоретичні основи інвестування 38 37. Суб'єкти і об'єкти інвестування 39 38. Мотивація іноземного інвестування 40 39. Стратегічний аналіз в плануванні діяльності організації. 41 40. Практичне застосування матриці SWOT. 42 41. Інвестиційна діяльність фінансових інститутів. 43 42. Основні напрямки підвищення ефективності використання ресурсів організації 44 43. Економічні інтереси підприємства 45 44. Економічний механізм функціонування підприємства 46 45. Структура внутрішнього механізму управління підприємством в сучасних умовах. 47 46. Види комерційних угод, що застосовуються в Україні. 48 47. Особливості управління малими та середніми підприємствами 49 48. Основні напрямки зовнішньоекономічної стратегії і їх вплив на ефективність діяльності підприємства. 50 49. Управління сервісним обслуговуванням споживачів як спосіб підвищення конкурентноздатності підприємства. 51 50. Проблеми ефективного використання сучасних інноваційних технологій в менеджменті 52 51. Структура фінансового ринку в Україні для забезпечення інвестиційних програм. 53 52. Основні фактори суспільного виробництва. 54 53. Функції стратегічного менеджменту 55 54. Інформаційна системи у менеджменті виробничої фірми 56 55. Фактори, що визначають інвестиційну політику країни. 57 56. Економічна сутність інвестиційного процесу 58 57. Інвестиційна пріоритетність і привабливість об'єктів інвестування 59 58. Державне регулювання інвестиційного процесу 60 59. Міжнародна інвестиційна діяльність 61 60. Фінансовий менеджмент в організації. 62 61. Економічна та соціальна ефективність управління 63 62. Методологічні підходи до формування структури управління фірми 64 63. Управління та планування маркетингу. 65 64. Комунікаційна політика промислового підприємства. 66 65. Основні регулятори інвестиційного процесу 67 66. Методи оцінки інвестицій. 68 67. Джерела фінансування підприємств. 70 68. Методи зменшення ризику інвестора. 71 69. Екологічна політика як напрям, що визначає інвестиційну привабливість об'єкту 72 70. Показники ефективності інвестицій 73 71. Суб'єкти підприємницької діяльності. 74 72. Майно як об'єкт підприємницької діяльності. Та правовідносини підприємницькій діяльності. 75 73. Відповідальність за правопорушення в підприємницькій діяльності. 76 74. Захист прав суб'єктів підприємницької діяльності. 77 75. Правове регулювання господарської діяльності підприємства. 78 76. Ресурсний потенціал підприємства 79 77. Структуризация та організація інноваційного процесу. 80 78. Методика розробки бізнес-плану підприємств. 81 79. Концепція промислового маркетингу 82 80. Джерела фінансування підприємств на стадії банкрутства або стадії підйому 83

 9. Перелік питань Інвестиційний менеджмент, МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ, ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  1. Сутність інвестицій як об'єкта управління, класифікація видів інвестицій в туризмі за різними ознаками. 2. Поняття інвестиційної діяльності туристичних підприємств, характеристика її особливостей. 3. Інвестиційний менеджмент: сутність, цілі та основні принципи. 4. Характеристика функцій інвестиційного менеджменту. 5. Аналіз інвестиційної діяльності туристичних підприємств: поняття, інформаційне забезпечення, методи проведення. 6. Методика аналізу грошових потоків від інвестицій. 7. Методика аналізу інвестиційних проектів з урахуванням фактору інфляції. 8. Методика оцінки рівня ліквідності об'єктів інвестування. 9. Інвестиційне планування в туристичному підприємстві: прогнозування, поточне та оперативне планування. 10. Поняття інвестиційного ринку, характеристика його учасників. 11. Класифікація видів інвестиційних ринків за різними ознаками. 12. Методика оцінки та прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку. 13. Характеристика специфічних об'єктів інвестиційної діяльності в сфері туризму. 14. Інвестиційна привабливість туристичної галузі, система показників і методів її оцінки. 15. Методика оцінки привабливості окремих туристсько-рекреаційних регіонів. 16. Інвестиційна стратегія туристичного підприємства та порядок її розробки. 17. Характеристика стратегічних напрямів і форм інвестиційної діяльності в туризмі. 18. Критерії та методи оцінки результативності реалізації інвестиційної стратегії підприємства. 19. Поняття та види інвестиційних ресурсів туристичного підприємства, джерела їх формування. 20. Основні етапи та принципи розробки політики формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 21. Методика розрахунку загального обсягу формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 22. Особливості та форми здійснення реальних інвестицій туристичного підприємства. 23. Принципи та показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. 24. Бізнес-план реального інвестиційного проекту, його зміст та порядок розробки. 25. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій туристичного підприємства 26. Методика оцінки ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти. 27. Поняття портфеля інвестицій підприємства, їх типи. 28. Методичні підходи до формування диверсифікованого портфеля фінансових інвестицій туристичного підприємства. 29. Сутність та види інвестиційних ризиків туристичного підприємства. 30. Методи та показники оцінки фактора ризику в інвестиційних розрахунках. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ „ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" 1. Основні підходи до визначення інновації. 2. Властивості інновації. 3. Сутність понять „новинка", „інновація", „інноваційний проект", „винахід", „інноваційний процес", „інноваційна діяльність". 4. Класифікації інновацій та їх специфіка. 5. Теорія циклічних економічних криз 6. Теорія довгих хвиль 7. Інноваційні теорії економічного розвитку 8. Теорія економічного розвитку 9. Концепція технологічних устроїв ІО.Еволюційно-інституційні теорії економічного розвитку 11 .Інноватика як наука. 12.Науково-технічні революції в історії економічного розвитку 13.Типи економічного розвитку 14.Класична крива поширення інновації в галузі: інкубаційний період, прискорена дифузія, повільна дифузія. 15.Суб'єкти інноваційного ринку: венчури, spin-off, експлеренти, патієнти, комутанти, віоленти. 16.Інноваційний потенціал держави, регіону, галузі, підприємства. 17.Поняття інноваційного процесу. 18.Основні етапи інноваційного процесу. 19.Зміст інноваційної діяльності, джерела її фінансування, рівень ризику, очікувана віддача та роль маркетингу на різних етапах інноваційного процесу. 20.Трансфер технологій. 21.Лінійна й інтерактивна моделі інноваційного процесу. 22.Рівні регулювання інноваційною діяльністю. 23.Інноваційна політика в системі регуляторів соціально-економічних процесів. 24.Функції держави в інноваційній сфері. 25.Національні особливості інноваційних систем розвинених країн світу. 26.Українська інноваційна система в умовах ринкової економіки. 27.Методи державної підтримки інноваційної діяльності. 28.1нституційна структура інноваційного ринку. 29.Інноваційна інфраструктура ЗО.Бізнес інкубатори 31 .Технологічні парки 32.Технополіси. 33.Роль інформаційно-технологічних систем у розвитку інноваційної інфраструктури. 34.Значення менеджменту технологічних інновацій для розвитку конкурентних переваг. З5.Основні функції й особливості інноваційного менеджменту. 36.Поняття інноваційної стратегії. Загальна й інноваційна стратегія підприємства. 37.Стратегії технологічних і товарних інновацій. З 8. Конку рентні стратегії диференціації та скорочення витрат, спрямованість товарних і технологічних інновацій. З9.Етапи розробки інноваційної стратегії підприємства. 40.Технологічний аудит і етапи його проведення. 41.Інноваційний потенціал підприємства й організації. 42.Методи розробки й обґрунтування інноваційних стратегій. 43.Ризики процесу виведення на ринок нових товарів і послуг. 44.Фактори успішної реалізації стратегії: організаційні структури,персонал, фінансова підтримка. 45.Поняття інноваційного проекту, його ознаки та характеристики. 46.Стадії життєвого циклу інноваційного проекту. 47.Методи комплексної оцінки та відбору інноваційних проектів. 48.Планування інноваційного проекту. 49.Формування портфелю проектів. 50.Джерела фінансування інновацій. 51 .Венчурний бізнес й організація венчурного фінансування. 52.Венчурний капітал в Україні. 53.Принципи ціноутворення на інноваційну продукцію. 54.Комплексна оцінка ефективності інвестицій у інновації. 55. Методи оцінки економічної ефективності інновацій, їх призначення та класифікація. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» 1. Інтеграційні структури сучасного світового туристичного ринку 2. Види організаційних структур підприємства-туроператора 3. Види організаційних структур підприємства-турагента 4. Організаційно-правові форми туристичних підприємств 5. Форми об'єднання туристичних підприємств України (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, ...) 6. Форми організації підприємництва (одноосібне володіння, партнерство, корпорація...) 7. Інноваційні форми підтримки підприємництва (кластери, бізнес-інкубатори, ...) 8. Корпоративні стандарти туристичного підприємства 9. Політика підприємства відносно подарків клієнтам 10. Процедура відповіді на телефонні дзвінки 11. Політика відносно використання робочого часу, зарплатні, понаднормової роботи та додаткових пільг 12. Політика підприємства відносно відсутності на роботі та запізнень 13. Політика підприємства відносно ознайомчих турів 14. Політика підприємства відносно продажу персоналу турів або послуг зі знижкою 15. Політика туристичного підприємства відносно відпусток персоналу 16. Політика відносно навчання персоналу, навчальних семінарів, підвищення кваліфікації 17. Політика відносно організації презентацій, прийомів, коктейлів та участі в них персоналу 18. Політика відносно підвищення на посаді та процедура підвищення 19. Норми поведінки персоналу в робочий час 20. Політика відносно подарків з боку клієнтів або постачальників 21. Норми роботи з діловою документацією 22. Процедура ділового листування 23. Вимоги до одягу (дресс-код) персоналу підприємства 24. Використання транспортних засобів компанії 25. Норми та правила врегулювання конфліктних ситуацій 26. Процедури, пов'язані зі скаргами співробітників 27. Процедури, пов'язані зі скаргами клієнтів 28. Технологічні схеми співпраці ініціативного туроператора з рецептивним туроператором 29. Технологічні схеми співпраці туроператора з підприємствами розміщення 30. Технологія обслуговування клієнтів на туристичному підприємстві 31. Фінансова схема роботи ініціативного туроператора 32. Фінансова схема роботи рецептивного туроператора 33. Кадрові проблеми туристичних підприємств України 34. Конфліктні ситуації туристичного підприємства, пов'язані з туристами 35. Види ризиків туристичного підприємства 36. Методи попередження та зниження ризиків у туризмі 37. Методи мотивації персоналу туристичного підприємства 38. Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства 39. Управління процесом розробки туру 40. Система туристичної статистики в Україні 41. Сучасні тенденції ринку виїзного туризму України 42. Сучасні тенденції ринку іноземного туризму України 43. Сучасні тенденції ринку внутрішнього туризму України 44. Способи мотивації туристичних агентів, що застосовуються туристичними операторами 45. Збутові схеми туристичного оператора 46. Проблеми розвитку ринку засобів розміщення України 47. Порядок заснування підприємства-туроператора 48. Порядок заснування підприємства-турагента 49. Державна підтримка розвитку підприємницької діяльності в сфері туризму України 50. Сучасні методи представлення туристичного продукту клієнту

 10. Білети з політекономії

 11. Мікроекономіка. Білети
  Мікроекономіка 1. Методологія мікроекономіки: теорії і моделі. 2. Концепція корисності. Функція корисності. Сукупна та гранична корисність. 3. Криві байдужості. Гранична норма заміщення і кривизна кривих байдужості. 4. Крива "дохід-спожнвання" і криві Енгеля. 5. Ефекти доходу і заміщення. Концепції Слуцького та Хікса. 6. Виробнича функція. Властивості виробничої функції. 7. Заміщеність факторів І кривизна ізоквант. 8. Виробництво в короткому і довгому періодах. Ефект масштабу. 9. Прибуток підприємства. Парадокс прибутку. 10. Модель дуополії Курно. Рівновага Курно. Модель дуополії Штакельбсрга. 11. Моделі олігополістичного ціноутворення. 12. Теорія ігор. Рівновага Неша. Змова і картелі. Дилема ув'язненого. 13. Досконала конкуренція па ринках ресурсів. 14. Ринкова пропозиція ресурсів і економічна теорія праці. 15. Недосконала конкуренція на ринку факторів виробництва. 16. Монопольна влада на ринках факторів виробництва. Монопсонія. Двостороння монополія: монополія-монопсонія. 17. Капітал як фактор виробництва. Поняття дисконтованої вартості. 18. Інвестиційні рішення фірми. 19. Ринки землі. Ціна землі і відмінності в земельній ренті. Ринки природних ресурсів. 20. Капітал, його інвестування, процент з капіталу. 21. Загальна рівновага І ефективність. Оптимум за Парето. Теореми добробуту. 22. Обмін і ефективність розподілу ресурсів. 23. Справедливість і ефективність. Невдачі (дефекти) ринку. 24. Поняття невизначеності. Невизначеність І ризик. Страхові ринки. 25. Асиметрична інформація і ринок "лимонів" (халтури). Моделі ринкових сигналів та морального навантаження. Теорія ефективної заробітної плати. 26. Ризик інвестиційних рішень. 27. Зовнішні ефекти (екстерналії). 28. Інтерналізація зовнішніх ефектів. Теорема Коуза. Податок та субсидія Пігу. 29. Суспільні блага. Попит і пропозиція чистих суспільних благ. Проблема безбілетників. 30. Суспільний вибір: пошук ренти.

 12. Білети з філософії
  1. Київська релігійно-філософська школа. Філософія П. Юркевича. 3 2. Основні особливості російської релігійної філософії 19-20 ст. 4 3. Філософія П. Флоренського 5 4. Ірраціоналізм 19-20 ст. Загальна характеристика, основні течії. 6 5. Категорія “буття” в історії філософії 7 6. Проблема істини та її критеріїв в історії філософії 8 7. Філософський аспект проблеми походження людини 10 8. Проблеми свободи особистості та відповідальності в філософії 19-20 ст. 11 9. Закони та рушійні сили історії, проблема її смислу 12 10. Проблема спрямованості історії. Суспільний прогрес. 14 11. Поняття соціальної структури в сучасній філософії. 15 12. Особливості культури і цивілізації сучасного світу. 16 13. Світ цінностей, спосіб його буття, рівні та структура 17 14. Етика науки: професійна та соціальна відповідальність вченого 18 15. Філософія К. Поппера (епістемологія та соціальна філософія) 19 16. Головні методологічні ідеї філософії структуралізму. Деконструкція Ж.Дерріда. 21 17. М. Бердяєв “Про призначення людини” 22 18. Поппер К. “Злиденність історицизму” 23 19. Б. Кістяківський “Держава правова і соціалістична” 24 20. Г.С. Сковорода “Сад божественних пісень”. 25 Список використаної літератури 27

 13. Білети з політології
  Шпора політологія

 14. Макроекономіка. Білети
  1. Макроекономічні моделі: зміст та класифікація. 2. Макроекономічний кругообіг. 3. Неокласична модель загальної рівноваги. 4. Модель загальної рівноваги Л.Вальраса та можливості її застосування. 5. Пояснення загальної рівноваги за моделлю "витрати-випуск" та за моделлю "ін'єкції-вилучення". 6. Монетаристські погляди на загальну рівновагу. 7. Зміст уявлень про рівновагу представників теорії "раціональних сподівань" та теорії "економіки пропозиції"'. 8. Методи розрахунку ВВП. Дефлятор ВВП. 9. Пояснення бізнес-циклів представниками різних шкіл. 10. Моделі економічних коливань (мультиплікатора-акселератора, Калдора). 11. Природний рівень безробіття та загальна рівновага. Зміст закону Оукена. 12. Пояснюючі моделі безробіття (неокласична та кейнсіанська). 13. Макроекономічні наслідки передбачуваної та непередбачуваної інфляції. 14. Моделі інфляції попиту, грошей, витрат. 15. Зміст та інструменти дискреційної та автоматичної фінансової політики. 16. Зміст моделі IS. Пояснення наслідків фінансового регулювання за моделлю IS. 17. Пояснення ролі податків як засобу фінансового регулювання. Надлишковий податковий тягар. 18. Балансування державного бюджет}'. Структурний та циклічний дефіцит. 19. Макроекономічні наслідки фінансування дефіциту бюджету з різних джерел 20. Зміст та інструменти грошової політики. 21. Неокласичні уявлення про роль грошової політики. Кількісна теорія грошей та монетарнзм. 22. Кейнсіанські уявлення про можливості грошового регулювання економіки. 23. Зміст моделі LM. Пояснення наслідків грошового регулювання економіки за моделлю LM. 24. Зв'язок грошової та фінансової політики. Модель 1S-LM. 25. Оцінка нерівності розподілу доходів. Модель кривої Лоренца. 26. Платіжний баланс країни. Основні тотожності платіжного балансу. 27. Модель Манделла-Флемінга та оцінка наслідків державного регулювання. 28. Зміст та чинники економічного зростання. Модель Кобба-Дугласа та її можливості у поясненні економічного зростання. 29. Модель економічного зростання Харрода-Доммара. 30. Модель економічного зростання Р.Солоу.

 15. Білети з фонетики
  1. Аспекти вивчення фонетичної будови мови. Місце фонетики в системі української мови. Теоретичне й практичне значення фонетики. 2. Поняття артикуляції. Фази артикуляції. Коартикуляція. 3. Артикуляційна база, визначення, характеристика української артикуляційної бази. 4. Артикуляційні характеристики голосних. Класифікація голосних за місцем і способом творення. 5. Наголошені й ненаголошені голосні в українській мові. Артикуляційна характеристика. 6. Артикуляційні характеристики приголосних. Класифікація приголосних за активним мовним органом. 7. Артикуляційні характеристики африкат. 8. Класифікація приголосних за способом творення. 9. Артикуляційні характеристики задньоязикових приголосних. 10. Губні приголосні, їх артикуляційні характеристики, проблема їх класифікації за активним мовним органом. твердих звуків, за винятком положення куточків і губ, які більш розтягнені. 11. Шумні приголосні, їх артикуляційні характеристики. 12.Сонорні приголосні, їх артикуляційні характеристики. 13. Типи взаємодії звуків у потоці мовлення: комбінаторні й позиційні зміни. 14. Транскрипція, її типи. 15. Асиміляція в системі голосних сучасної української мови. 16. Асиміляція в системі приголосних сучасної української мови. 17. Акомодація приголосних сучасної української мови. 18. Акомодація голосних сучасної української мови. 19. Позиційні зміни в системі голосних сучасної української мови. 20. Позиційні зміни в системі приголосних сучасної української мови. 21. Власне лінгвістичний аспект вивчення звукової будови мови. Поняття фонеми в різних фонологічних концепціях (ЩФШ, МФШ, Празька школа, М.С.Трубецькой та його внесок у фонологію). 22. Фонема й алофон. Визначення фонеми й алофона. Звук - алофон - фонема. 23.Типи алофонів. Визначення основного (головного) алофона. 24. Комбінаторний алофон, визначення, приклади. 25. Позиційний алофон, визначення, приклади. 26. Факультативний алофон, визначення, приклади. Питання про комбінований алофон (накладання алофонів). 27. Поняття диференційної ознаки фонеми. 28. Поняття інтегративної ознаки фонеми. 29. Система голосних фонем сучасної української мови. 30. Система приголосних фонем сучасної української мови. Встановлення фонематичності звуків. Критерії фонематичності звука. Фонологічна інтерпретація взаємодії звуків. Поняття "додаткової дистрибуції" фонем. додаткової дистрибуції. 31. Метод добору мінімальних пар (квазіомонімів). 32. Метод дистрибутивного аналізу. 33. Синтагматична вісь фонемної системи. Типи змін фонем. Модифікації й чергування. 34. Модифікації голосних фонем. 35. Модифікації приголосних фонем. 36. Живі чергування фонем. 37. Живі чергування приголосних фонем. Типи, загальна характеристика. 38. Історичні чергування фонем. Типи, характеристика. 39. Найдавніші чергування голосних фонем. 40. Пізніші чергування голосних фонем. 41. Історичні чергування приголосних фонем як наслідок перехідних палаталізацій. 42. Історичні чергування приголосних фонем як наслідок впливу /й/. 43. Історичні чергування приголосних на морфемному шві при формо- і словотворенні. 44. Питання про фонематичність напівпом'якшених приголосних в українській мові. 45. Питання про фонематичність подовжених приголосних в українській мові.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua