Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота з фінансового права (ID:6230)
| Размер: 51 кб. | Объем: 25 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 18.07.2006 |
СодержаниеЗміст

Вступ 3
1. Фінансова система України та її складові 5
1.1. Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні 5
1.2. Фінансові органи України 10
2. Поняття види та особливості державного та особистого страхування в Україні 15
2.1. Страхування від нещасних випадків, його основні види та форми здійснення 15
2.2. Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків 16
Висновок 24
Список використаної літератури 25
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота з фінансового права
  1. Податкова система України: поняття, суб'єкти та об'єкти, особливості 2 2. Державний бюджет України: мета, суб'єкт, об'єкт, ставка та механізм наповнення 7 Словник юридичних термінів 9 Список використаної літератури 15

 2. Контрольна з фінансового права
  1. Поняття і функції страхування 3 2. Основи галузі і види страхування 6 3. Організація страхування в Україні і відносини в цій сфері, що регулюються фінансовим правом 10 Список використаної літератури 13

 3. Контрольна робота з фінансового аналізу
  Зміст 1. Структурний (вертикальний) фінансовий аналіз 3 2. Аналіз власного капіталу, оцінка ефективності його використання 9 Задача 1. 11 Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації за таблицею 1. Вкажіть резерви зростання прибутку. Показник За планом Фактично Відхилення Реалізовано продукції, т 1200 1000 Собівартість 1 т. реалізованої продукції, грн 750 650 Ціна 1 т. продукції, грн 950 980 Валовий прибуток від реалізації продукції, грн Задача 6. 12 Розрахуйте показники оборотності оборотних засобів за даними балансу та звіту про фінансові результати. Розрахунки занести в таблицю. Зробити висновки. Показники оборотності оборотних засобів. Показники У минулому році У звітному році Обсяг реалізації, тис. грн.. 2103 Середньорічні залишки оборотних коштів, тис.грн. 5132 Коефіцієнт обертання оборотних активів Тривалість одного обороту, днів Список використаної літератури 15

 4. Контрольна робота з фінансового аналізу
  1. Організаційна структура фінансових підприємств 4 2. Формування доходів та витрат підприємства 9 3. Оподаткування підприємств 12 4. Управління активами 16 5. Управління капіталом 19 6. Антикризове управління на підприємстві 20 Список використаної літератури 23

 5. Контрольна робота з фінансового аналізу
  1. Аналіз поточних активів 3 2. Аналіз короткострокової заборгованості 9 3. Аналіз активів та пасивів підприємства 11 Задачі 19 7. Зробіть висновки про стан ліквідності підприємства: Показники на початок року на кінець року 1 .Коефіцієнт загальної ліквідності 1,11 1,17 2.Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,39 0,22 3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,03 0,04 8. Зробити факторний аналіз прибутку. Робота будівничо-монтажної організації впродовж ряду років прибутковою і характеризуються наступними даними:.. 9. Визначити маневреність власних оборотних коштів, загальний коефіцієнт покриття, коефіцієнт критичної оцінки та коефіцієнт автономії (незалежності), зробити висновки. Дані в тис. грн… Література 25

 6. Контрольна робота з фінансового аналізу
  1. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Чотири типи фінансової стійкості 3 2. Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів 6 Завдання 8 13 На підставі балансу підприємства проаналізуйте динаміку та структуру позикового капіталу підприємства і зробіть відповідні висновки. Для розв’язання завдання використаємо баланс ЗАТ «__». Баланс на 31.12.2007 ... Завдання 16 16 На підставі балансу і звіту про фінансові результати зробити розрахунок показників рентабельності і ділової активності підприємства в таблицях наступної форми і зробити відповідні висновки. Використаємо наведений раніше баланс ЗАТ «__», а також і звіт про фінансові результати цього підприємства. Розрахунок показників рентабельності... Література 19

 7. Контрольна робота з фінансового аналізу
  Теорія: Основні інструменти фінансового аналізу ефективності діяльності компанії 3 Задачі 14 Відомі такі показники компанії "У": річна виручка від реалізації продукції — 10000000 грн; сукупні активи на 31.12 — 5000000 грн; власний (акціонерний) капітал на 31.12 — 2500000 грн. Розрахувати коефіцієнти окупності сукупних активів і акціонерного капіталу. Відповідь обгрунтувати. Виходячи з розрахованих і наведених у таблиці значень коефіцієнтів для компанії і галузі, визначити проблеми, що стоять перед компанією. Коефіцієнт Компанія Галузь Коефіцієнт окупності сукупних активів ? 3,5 Середній строк інкасації 45 днів 46 днів Коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів 6 разів 6 разів Коефіцієнт окупності власного капіталу ? 7,0 Список використаних джерел 16

 8. Контрольна робота з фінансового аналізу
  1. Аналіз кредитоспроможності позичальника 2 Список використаної літератури 6 Задача 7 Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників: 1. Період обороту дебіторської заборгованості. 2. Рентабельність основних засобів. 3. Власний оборотний капітал. 4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 5. Коефіцієнт фінансової незалежності. 6. Коефіцієнт оборотності запасів. 7. Тривалість фінансового циклу. 8. Загальний оборот капіталу. 9. Частка оборотних коштів в активах підприємства. 10. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 18%.

 9. Контрольна робота з фінансового обліку
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Фінансова (бухгалтерська) звітність, її види, значення. Взаємозв’язок балансу звітності з загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку. 4 2. Порядок формування та змін статутного капіталу на підприємствах, різних форм власності. Облік статутного капіталу і розрахунків з учасниками 8 Висновок 12 Література 13

 10. Контрольна робота з фінансового обліку
  Зміст 1. Якісні характеристики фінансової інформації, її користувачі 3 2. Валютні операції, особливості їх відображення в обліку, курсова різниця її визначення та відображення в обліку 7 3. Види поточних витрат 12 Практичне завдання 14 За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері надання послуг станом на 1 вересня 200Х р. (таблиця №1) а) Скласти баланс по формі № 1 на початок звітного періоду на 1 вересня 200Х р. b) Визначити рахунки обліку та відкрити їх по схематичній формі для поточного обліку. (тобто записати на них залишки на початок періоду). c) Господарські операції, вказані в Таблиці № 2, записати в журнал реєстрації господарських операцій та кореспондентських рахунків. d) Занести суми господарських операцій із журналу реєстрації господарських операцій на рахунки схематичної форми, підрахувати обороти на рахунках за період, визначити залишки на рахунках на кінець періоду. e) Скласти оборотну відомість по цих синтетичних рахунках по формі, наданій в Таблиці № 4. Література. 23

 11. Контрольна робота з фінансового обліку
  1. Фінансовий облік як інформаційна система. 3 2. Облік інших необоротних матеріальних активів. 8 Задача 13 1. Перераховано з рахунка банку аванс за виробничі запаси ТОВ "Еліта" в сумі 18000 грн, у тому числі ПДВ. 2. Прийнято на склад виробничі запаси від ТОВ "Еліта". 3. Видано зі складу згідно з лімітно-забірною карткою на виробництво виробничі запаси — 10000 грн. 4. Одержано рахунок від AT "Обленерго" і списано вартість електроенергії на витрати: виробничі - 3000 грн; адміністративні — 2000 грн; 5. Визначити податковий кредит. 6. Нараховано заробітну плату працівникам виробництва в сумі 15000 грн. 7. Утримано із заробітної плати працівників: податок з доходів фізичних осіб — 1950 грн; збирання до фондів — 450 грн. 8. Нараховано на фонди відрахування на соціальні заходи, на заробітну плату працівників виробництва — 5250 грн. 9. Списано з виробництва фактичну собівартість остаточного браку в сумі - 250 грн. 10. Понесено витрат через виправлення браку: матеріалів — 350 грн, напівфабрикатів — 60 грн. 11. Списано витрати від браку на собівартість продукції. 12. Здано з виробництва на склад готову продукцію на суму 20000 грн. 13. Відвантажено ВАТ "Левіт" готову продукцію. 14. Продажна вартість — 24000 грн, у тому числі ПДВ. 15. Собівартість реалізації — 10000 грн. 16. Одержано від ВАТ "Левіт" вексель в оплату відвантаженої продукції, нараховано відсотки за одержаний вексель — (10%). Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Розрахувати фактичні витрати на відрядження; відобразити повернення суми перевитрат працівнику через касу підприємства. Зазначити реєстр бухгалтерського обліку за розрахунками з підзвітними особами. Список літератури 18

 12. Контрольна робота з фінансового обліку
  1. Облік валютних операцій. 3 2. Інвентаризація матеріальних цінностей. 6 Практична частина 11 Підприємство "Темп" придбало тканини на суму 2000грн, ниток — на суму 1000грн, твіду —на суму 500грн. Транспортні витрати з доставки матеріалів становили 230грн (ПДВ— 46грн), витрати на вантажно-розвантажувальні роботи — 110грн (ПДВ — 22грн), витрати на оформлення документації — 30грн (ПДВ — б грн). Розрахувати вартість придбаних матеріалів для оприбуткування, відобразити бухгалтерські проведення. Література. 12

 13. Контрольна робота з фінансового менеджменту
  Зміст. 1 (45). Оптимізація портфелю цінних паперів за допомогою використання моделі Марковиця. 2 2 (46). Оптимізація портфелю цінних паперів за допомогою використання моделі Шарпа. 10 Задача № 6.1. 18 Підприємство має можливість прокредитувати інше підприємство на суму 100 тис. грн. під 20% річних на 2 дні, але власних грошових коштів є лише 70 тис. грн. Решту коштів підприємство мас можливість залучити шляхом отримання короткострокових кредитів у трьох банках по 10 тис. грн. у кожному. Банки пропонують фінансові ресурси за такими процентними ставками: банк А - 17% річних, банк Б 20%, банк В - 22% річних. Нарахування здійснюється за простим відсотком. Необхідно обчислити фінансовий результат від такої операції. Задача № 6.2. 19 Керівництво підприємства розглядає питання про модернізацію обладнання. Витрати на проведення модернізації складають 150000 грн. Очікуваний строк експлуатації обладнання 5 років. При цьому після модернізації щорічний чистий грошовий потік зросте з 50000грн. до 90000грн. Якщо не модернізувати обладнання, то воно не має залишкової ринкової вартості. При модернізації залишкова вартість обладнання через п'ять років складе 70000 грн. Вартість капіталу компанії 14%. Необхідно оцінити доцільність модернізації, використовуючи показник NPV, зробіть висновки. Задача № 6.3. 21 Керівництво підприємства розглядає питання про модернізацію обладнання. Витрати на проведення модернізації складають 150000 грн. Очікуваний строк експлуатації обладнання 5 років. При цьому після модернізації щорічний чистий грошовий потік зросте з 50000грн. до 90000грн. Якщо не модернізувати обладнання, то воно не має залишкової ринкової вартості. При модернізації залишкова вартість обладнання через п'ять років складе 70000 грн. Вартість капіталу компанії 14%. Необхідно оцінити доцільність модернізації, використовуючи показник NPV, зробіть висновки. Аналітична ситуація №6.4. 21 Визначити розрахункову рентабельність виробництва, якщо підприємством на придбання запасів та матеріалів було витрачено 140 000 000 гривень, з яких 12% прокредитовані банком під 10% річних з простим нарахуванням. Ставка податку на прибуток становить 30%. Обсяг товарної продукції підприємства - 200 000 000 грн. Література. 24

 14. Контрольна робота з фінансового обліку
  Варіант 1. 3 1. Головний бухгалтер підприємства, його права та обов'язки. 3 2. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. 9 Практична частина 19 Підприємство "Витязь" 1 січня 2001р. придбало десять 10 % облігацій ВАТ "Дніпро" за 1000 грн. Номінальна вартість облігацій — 8000 грн. Облігації будуть погашені через 5 років. Відсотки підприємство виплачує наприкінці року. Визначити щорічну амортизовану собівартість облігацій і відсоток за ефективною ставкою. Література 22

 15. Контрольна робота з фінансового аналізу
  1. Еволюція підходів до аналізу звітності 2 Список використаної літератури 6 Задача 7 Розрахувати проаналізувати рівень наступних показників: 1. Коефіцієнт зносу основних засобів. 2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами. 3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 4. Коефіцієнт автономії. 5. Коефіцієнт-оборотності-запасів. 6. Тривалість(період) обороту дебіторської заборгованості. 7. Рентабельність власного капіталу. 8. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 22%. 9. Тривалість фінансового циклу. 10. Коефіцієнт оборотності запасів.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua