Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота з фінансового аналізу (ID:6496)
| Размер: 39 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 30 грн. | Добавлена: 26.07.2006 |
СодержаниеЗміст

1. Структурний (вертикальний) фінансовий аналіз 3
2. Аналіз власного капіталу, оцінка ефективності його використання 9
Задача 1. 11
Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації за таблицею 1. Вкажіть резерви зростання прибутку.
Показник За планом Фактично Відхилення
Реалізовано продукції, т 1200 1000
Собівартість 1 т. реалізованої продукції, грн 750 650
Ціна 1 т. продукції, грн 950 980
Валовий прибуток від реалізації продукції, грн
Задача 6. 12
Розрахуйте показники оборотності оборотних засобів за даними балансу та звіту про фінансові результати. Розрахунки занести в таблицю. Зробити висновки.

Показники оборотності оборотних засобів.
Показники У минулому році У звітному році
Обсяг реалізації, тис. грн.. 2103
Середньорічні залишки оборотних коштів, тис.грн. 5132
Коефіцієнт обертання оборотних активів
Тривалість одного обороту, днів
Список використаної літератури 15
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота з фінансового аналізу
  Теорія: Основні інструменти фінансового аналізу ефективності діяльності компанії 3 Задачі 14 Відомі такі показники компанії "У": річна виручка від реалізації продукції — 10000000 грн; сукупні активи на 31.12 — 5000000 грн; власний (акціонерний) капітал на 31.12 — 2500000 грн. Розрахувати коефіцієнти окупності сукупних активів і акціонерного капіталу. Відповідь обгрунтувати. Виходячи з розрахованих і наведених у таблиці значень коефіцієнтів для компанії і галузі, визначити проблеми, що стоять перед компанією. Коефіцієнт Компанія Галузь Коефіцієнт окупності сукупних активів ? 3,5 Середній строк інкасації 45 днів 46 днів Коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів 6 разів 6 разів Коефіцієнт окупності власного капіталу ? 7,0 Список використаних джерел 16

 2. Контрольна робота з фінансового аналізу
  1. Аналіз поточних активів 3 2. Аналіз короткострокової заборгованості 9 3. Аналіз активів та пасивів підприємства 11 Задачі 19 7. Зробіть висновки про стан ліквідності підприємства: Показники на початок року на кінець року 1 .Коефіцієнт загальної ліквідності 1,11 1,17 2.Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,39 0,22 3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,03 0,04 8. Зробити факторний аналіз прибутку. Робота будівничо-монтажної організації впродовж ряду років прибутковою і характеризуються наступними даними:.. 9. Визначити маневреність власних оборотних коштів, загальний коефіцієнт покриття, коефіцієнт критичної оцінки та коефіцієнт автономії (незалежності), зробити висновки. Дані в тис. грн… Література 25

 3. Контрольна робота з фінансового аналізу
  1. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Чотири типи фінансової стійкості 3 2. Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів 6 Завдання 8 13 На підставі балансу підприємства проаналізуйте динаміку та структуру позикового капіталу підприємства і зробіть відповідні висновки. Для розв’язання завдання використаємо баланс ЗАТ «__». Баланс на 31.12.2007 ... Завдання 16 16 На підставі балансу і звіту про фінансові результати зробити розрахунок показників рентабельності і ділової активності підприємства в таблицях наступної форми і зробити відповідні висновки. Використаємо наведений раніше баланс ЗАТ «__», а також і звіт про фінансові результати цього підприємства. Розрахунок показників рентабельності... Література 19

 4. Контрольна робота з фінансового аналізу
  1. Еволюція підходів до аналізу звітності 2 Список використаної літератури 6 Задача 7 Розрахувати проаналізувати рівень наступних показників: 1. Коефіцієнт зносу основних засобів. 2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами. 3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 4. Коефіцієнт автономії. 5. Коефіцієнт-оборотності-запасів. 6. Тривалість(період) обороту дебіторської заборгованості. 7. Рентабельність власного капіталу. 8. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 22%. 9. Тривалість фінансового циклу. 10. Коефіцієнт оборотності запасів.

 5. Контрольна робота з фінансового аналізу
  1. Організаційна структура фінансових підприємств 4 2. Формування доходів та витрат підприємства 9 3. Оподаткування підприємств 12 4. Управління активами 16 5. Управління капіталом 19 6. Антикризове управління на підприємстві 20 Список використаної літератури 23

 6. Контрольна робота з фінансового аналізу
  1. Аналіз кредитоспроможності позичальника 2 Список використаної літератури 6 Задача 7 Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників: 1. Період обороту дебіторської заборгованості. 2. Рентабельність основних засобів. 3. Власний оборотний капітал. 4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 5. Коефіцієнт фінансової незалежності. 6. Коефіцієнт оборотності запасів. 7. Тривалість фінансового циклу. 8. Загальний оборот капіталу. 9. Частка оборотних коштів в активах підприємства. 10. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 18%.

 7. Контрольна з фінансового аналізу
  1. Прогнозування фінансових потреб виробничої фірми 3 Задача № 14 13 Спочатку визначимо постійні витрати, які будуть складати суму вартості патенту та вартості оренди приміщення.. Задача № 31 14 Коефіцієнт поточної ліквідності багато профільного підприємства знаходиться за формулою та буде складати.. Перелік літератури 15

 8. Контрольна з фінансового аналізу
  Зміст 1. Застосування в аналізі господарської діяльності економічно-математичних методів. 3 2. Аналіз трудових ресурсів підприємства та оплати праці. 8 Використана література 18

 9. Контрольна з фінансового аналізу
  Зміст Технологія розробки прогнозних фінансових документів 3 Задача 10. 9 Фінансове становище компанії характеризують такі показники: річний обсяг продажу продукції - 1200000 грн; річна кількість виробів, що продаються — 50000 шт.; змінні витрати — 600000 грн; постійні витрати - 100000 грн. Визначити: а) операційний важіль DOL при такому обсязі виробництва; б) обсяг продажу, який відповідає точці беззбитковості; в) як зміниться точка беззбитковості, якщо змінні витрати зменшаться на 25 %. Задача 27 12 Розрахувати коефіцієнт поточної ліквідності багатопрофільного підприємства, якщо на кінець 2000 р. активи розділу II балансу становили 1225 тис. грн, розділу III балансу — 1125 тис. грн, короткострокові зобов'язання в 2000 — 851 тис. грн. Визначити, як зміниться коефіцієнт поточної ліквідності, якщо підприємство купить товари на суму 50 тис. грн у кредит. Література 14

 10. Контрольна з фінансового аналізу
  ПЛАН 1. Дескриптивні моделі 2 2. Точність прогнозу 3 3. Сутність і значення фінансового аналізу: його основні цілі, завдання, особливості. Групи показників, що використовуються у фінансовому аналізі 6 4. Фактори, які впливають на фінансовий стан підприємства........................10 5. Практичні завдання 12 Визначити платіжні кошти та термінові зобов'язання. Зробити висновки. УМОВИ: Пред'явлені до сплати рахунки постачальників 8037 Заборгованість за страхуванням майна 216 Залишок коштів на поточному рахунку 765 Пред'явлені до продажу короткострокові цінні папери 900 Короткострокові кредити банку до погашення 1125 Рахунки підрядної будівельної організації, пред'явлені до оплати 450 Рахунки покупців, які підлягають оплаті 8244 Векселі, видані постачальникам до оплати 648 Кошти до отримання за реалізовані ОФ 1980 Інші надходження грошових коштів 180 Заборгованість за розрахунками з бюджетом 2628 Зобов'язання за розрахунками з оплати праці 3312 Зобов'язання за розрахунками з позабюджетних платежів 432 Список використаної літератури 20

 11. Контрольна з фінансового аналізу
  1.Фінансова звітність, як джерело облікової інформації 2 1.1.Мета та склад фінансової звітності 3 2.Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості 9 3.Задача 14 На основі даних підприємства: - обчислити величину чистого прибутку підприємства в базисному і звітному періодах; - проаналізувати розподіл прибутку за напрямками його використання; оцінити ефективність використання прибутку і підприємства; - зробити відповідні висновки. 4.Задача 16 На основі даних підприємства обчислити показники платоспроможності (загальний коефіцієнт покриття, проміжний коефіцієнт покриття, коефіцієнт абсолютної ліквідності) та зробити відповідні висновки) 5.Перелік використаної літератури 19

 12. Методика розрахунку й аналізу рівнів виробничого, фінансового і виробничо-фінансового лівериджу підприємства
  1. Методика розрахунку й аналізу рівнів виробничого, фінансового і виробничо-фінансового лівериджу підприємства Задача 27. За даними бухгалтерського балансу підприємства визначити і проаналізувати показники оборотності оборотних засобів (кількість оборотів, тривалість одного обороту у днях), якщо обсяг реалізації продукції за розглядуваний період становив 10895 тис. грн. Порівняти розраховані показники з нормативними. Задача 34. Розрахувати результативний показник, визначити вплив факторів на його зміну за такими даними: Показник Минулий рік Звітний рік План Факт План Факт Обсяги виробництва, гр. од. 564 520 555 680 555 250 578 920 Середньорічна вартість основних засобів виробничого призначення, гр. од. 985 960 985 970 985 900 984 950 Фондовіддача, гр..од. 0,57 0,56 0,56 0,59 Список використаної літератури

 13. Контрольна з фінансового аналізу практична
  1.1. Аналіз складу і джерел формування майна підприємства. 5 1.1.1. Складання порівняльного аналітичного балансу і аналіз якісних зрушень у майновому стані підприємства 5 1.1.2. Порівняння змін валюти балансу зі змінами фінансових результатів діяльності підприємства 7 1.1.3. Визначення частки інтенсивних і екстенсивних чинників змін виручки від реалізації продукції. 8 1.2. Аналіз ділової активності підприємства. 9 1.2.1. Визначення оборотності активів. 9 1.2.2. Визначення періоду операційного циклу. 10 1.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 11 1.3.1. Аналіз руху грошових коштів за основними напрямками діяльності підприємства: операційної, інвестиційної, фінансової. 11 1.3.2. Аналіз структури і динаміки прибутку. 12 1.3.3. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності. 13 1.3.4. Визначення критичних обсягів реалізації продукції 14 1.4. Аналіз рентабельності. 17 1.4.1. Розрахунок показників рентабельності. 17 1.4.2. Розрахунок рентабельності активів з використанням двофакторної моделі. 19 1.4.3. Розрахунок рентабельності власного капіталу з використанням три- та п'ятифакторної моделей. 20 1.4.4. Факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції 20 1.4.5. Аналіз рентабельності виробничих фондів 21 1.5. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 22 1.5.1. Складання агрегованого балансу і визначення типу фінансової стійкості. 22 1.5.2. Показники платоспроможності. 22 1.5.3. Показники ринкової стійкості. 22 1.6. Аналіз ліквідності балансу. 24 1.6.1. Групування активів балансу за ступенем ліквідності і пасивів та терміновістю зобов'язань. 24 1.6.2. Складання балансу ліквідності. 24 1.6.3. Розрахунок і аналіз узагальнюючих показників ліквідності балансу. 24 .1.7. Формулювання пропозицій щодо поліпшення фінансового стану підприємства. 30 Література 31 Додаток 1. Баланс 32 Додаток 2. Звіт про фінансові результати 35 Додаток 3. 36

 14. Контрольна з фінансового аналізу ЗЕД
  ПЛАН 1. Формування фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання 2 2. Аналіз умов зовнішньоекономічного контракту на купівлю товарів (отримання послуг, замовлення робіт 6 3. Практичні завдання 13 Задача Визначити величину дебіторської заборгованості та поточну кредиторську заборгованість за такими даними підприємства, якщо: - грошові кошти, тис. грн. - 1550; - виручка від реалізації, тис. грн. — 9980; - тривалість обороту дебіторської заборгованості — 30 днів; - коефіцієнт швидкої ліквідності - 0,45. Задача 19. Згідно із засновницькими документами відображено статутний капітал з участю іноземного інвестора. Внески повинні бути: - українського інвестора - 120000 грн.; - іноземного інвестора - 22000 USD. Курс НБУ за 1 USD становив: - на дату підписання засновницької угоди — 5,35 грн.; - на дату внесення першого внеску — 5,33 грн.; - на дату балансу — 5,32 грн.; - на дату погашення боргу іноземного засновника — 5,28грн. На поточний рахунок внесено: - українським засновником 80000грн, - іноземним - 15000 USD. Надалі суми, що залишилися, було погашено. Визначити і проаналізувати доходи (втрати) від курсових різниць. Список використаної літератури 17

 15. Тести з фінансового аналізу
  Адитивна модель має наступний вигляд (Р - результативна ознака; А, Б і В - факторні ознаки): 13 Аналіз, який проводиться після здійснення господарських актів, називається: 13 В кореляційному аналізі у випадках, коли при зростанні значень одного показника значення іншого показника зростають до певного рівня, а потім починають знижуватися, використовують рівняння: 13 Для аналізу жорсткодетермінованих зв'язків можуть використовуватися наступні методи: 13 До економіко-логічних (традиційних) методів (способів) аналізу відносять: 13 До обов'язкових умов реалізації аналізу стохастичних зв'язків належать: 13 До традиційних способів обробки економічної інформації відносяться: 14 Загальна зміна результативної ознаки в звітному періоді порівняно із базовим в абсолютному виразі визначається як: 14 Зв'язок між явищами, при якому зростання факторної ознаки спричиняє зростання результативної ознаки, називається: 14 Зв'язок між явищами, при якому кожному значенню факторної ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення результативної ознаки, називається: 14 Змішана модель при вивчені впливу факторів (А, Б, В) на результативну ознаку (Р) має вигляд: 14 Із взаємозалежних явищ ознака, яка характеризує наслідок, називається: 15 Із взаємозалежних явищ ознака, яка характеризує причину, називається: 15 Кратна модель при вивчені впливу факторів (А, Б) на результативну 15 Математична формула, яка виражає реальні зв'язки між аналізованими 15 Модель типу Р = (А - Б) / В є: 15 Мультиплікативна модель при вивчені впливу факторів (А, Б, В) на результативну ознаку (Р) має вигляд: 15 Науковий метод пізнання, в процесі якого невідоме явище порівнюється з 15 Поділ маси вивчаємої сукупності об'єктів на якісно однорідні групи по відповідній ознаці - це: 16 Показники в аналізі залежно від механізму формування поділяються на: 16 Порівняльний аналіз, який застосовується для вивчення структури економічних явищ та процесів шляхом розрахунку питомої ваги складових у загальному цілому, називається: 16 При аналізі жорсткодетермінованих зв'язків методом ланцюгових підстановок: 16 Розрахунок впливу факторів на зміну величини результативної ознаки - це: 16 Співвідношення величини явища, яке вивчається, з величиною іншого явища - це: 16 Сукупність факторних та результативних ознак, пов'язаних одним причинно-наслідковим зв'язком, називається: 17 Темп приросту показника А у звітному періоді (з) порівняно із базовим періодом (б) визначається за формулою: 17 Як у фінансовому аналізі поділяються фактори за ступенем впливу на результати: 17 Які із наведених показників є якісними: 17 Які методи використовуються для вивчення стохастичних зв'язків: 17 Яку модель чистого прибутку підприємства можна побудувати на основі Звіту про фінансові результати: 17 Валовий прибуток підприємства визначається як: 17 Вивчення вихідних умов функціонування підприємства це одна із задач: 18 Відношення боргових зобов'язань до суми активів підприємства - це: 18 Відношення грошових коштів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань це: 18 Власний оборотний капітал визначається як: 18 Власні оборотні кошти - це: 18 До показників руху основних засобів відносяться: 18 До показників стану основних засобів відносяться: 18 Здатність активу трансформуватися у готівкові кошти - це: 19 Здатність підприємства виконувати свої фінансові зобов'язання перед усіма контрагентами і державою - це: 19 Здатність підприємства вчасно й повному обсягу повернути борги по кредитних угодах - це: 19 Здатність суб'єкта господарювання функціонувати й розвиватися, зберігаючи рівновагу своїх активів та пасивів, у мінливому внутрішньому та зовнішньому середовищі, що гарантує його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість - це: 19 Коефіцієнт автономії характеризує: 19 Коефіцієнт зносу основних засобів визначається як: 19 Коефіцієнт стійкості економічного зростання оцінюють при аналізі: 20 Коефіцієнт фінансової залежності розраховують при оцінці: 20 Маржинальний прибуток визначається як: 20 Міра забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями - це: 20 Можливість готівковими грошовими ресурсами своєчасно погашати свої зобов'язання - це: 20 Оборотність активів підприємства характеризує його: 20 Позитивно оцінюється ситуація при якій: 20 Позитивно оцінюється ситуація при якій: 21 Показник рентабельності власного капіталу характеризує: 21 Показник рентабельності основних засобів (фондорентабельності) визначається як: 21 Показники маневреності оборотних активів оцінюють при аналізі: 21 Предметом фінансового аналізу є: 21 При аналізі фінансової стійкості досліджують: 21 При оцінці платоспроможності досліджують: 21 Співвідношення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та середньорічної вартості основних засобів - це показник: 22 Співвідношення операційного прибутку та виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - це: 22 Співвідношення швидколіквідних активів (дебіторської заборгованості, грошових коштів та поточних фінансових інвестицій) до поточних зобов'язань це: 22 Тривалість операційного циклу визначається як: 22 Тривалість операційного циклу визначають при оцінці: 22 Тривалість фінансового циклу визначається як: 22 Тривалість фінансового циклу визначають при оцінці: 22 Чистий робочий капітал визначається як: 23 Який показник характеризує ефективність використання основних засобів підприємства: 23 Які активи відносяться до найбільш ліквідних: 23 Які показники характеризують ділову активність підприємства: 23 Які показники характеризують ділову активність підприємства: 23 Які показники характеризують ліквідність підприємства: 23 Які показники характеризують ліквідність підприємства: 23 Які показники характеризують майновий стан підприємства: 24 Які показники характеризують майновий стан підприємства: 24 Які показники характеризують платоспроможність підприємства: 24 Які показники характеризують рентабельність капіталу підприємства: 24 Які показники характеризують фінансову стійкість підприємства: 24 Які показники характеризують фінансову стійкість підприємства: 24 Які чинники враховують при обчислені валової рентабельності продаж: 24 В розрахунку середньозваженої ліквідності оборотних активів вагами виступає: 25 2. Питома вага окремого виду оборотних активів у їх загальному обсязі 25 З наведених формул оберіть ті, які визначають показники ліквідності оборотних коштів: 25 Ліквідність активу - це: 25 Ліквідність активу вимірюється: 25 Оберіть фактори, які суттєво впливають на формат формули середньозваженої ліквідності оборотних активів 25 Підвищення операційного циклу свідчить про: 26 Підвищення результату розрахунку середньозваженої ліквідності оборотних активів свідчить про: 26 Які із зазначених коефіцієнтів безумовно можна назвати показниками ліквідності окремих видів обігових коштів? 26 Які існують розбіжності між сутністю понять і коефіцієнтами ліквідності і платоспроможності? 26 Більшість коефіцієнтів ділової активності мають розмірність: 26 До формалізованих кількісних критеріїв оцінки ділової активності відносяться наступні: 26 До якісних критеріїв оцінки ділової активності відносяться наступні: 27 Про високу ділову активність свідчать: 27 Про підвищення ділової активності підприємства непрямо може свідчити збільшення: 27 Про підвищення ділової активності підприємства свідчить збільшення власного капіталу за рахунок: 27 Яка різниця між більшістю показників ліквідності і ділової активності: 27 Яке із зазначених нерівностей є елементом "золотого правила" економіки підприємства 27 Які з нижченаведених показників можуть виступати критеріями оцінки ділової активності? 28 Оберіть з наведеного списку показників тільки непрямі коефіцієнти платоспроможності 28 Оберіть з наведеного списку показників тільки прямі коефіцієнти платоспроможності 28 Оберіть найбільш точне визначення платоспроможності: 28 Оберіть ті алгоритми розрахунку, які відповідають непрямій оцінці платоспроможності 28 Оберіть ті алгоритми розрахунку, які відповідають прямій оцінці платоспроможності 29 Який з перерахованих нижче факторів міг вплинути на збільшення коефіцієнту абсолютної платоспроможності (за умов незмінності інших складових коефіцієнту): 29 Який з перерахованих нижче факторів міг вплинути на збільшення коефіцієнту поточного покриття (за умов незмінності інших складових коефіцієнту): 29 Який з перерахованих нижче факторів міг вплинути на збільшення коефіцієнту швидкої платоспроможності (за умов незмінності інших складових коефіцієнту): 29

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua