Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна з фінансового аналізу (ID:7223)
| Размер: 24 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 09.08.2006 |
СодержаниеЗміст
1. Застосування в аналізі господарської діяльності економічно-математичних методів. 3
2. Аналіз трудових ресурсів підприємства та оплати праці. 8
Використана література 18
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна з фінансового аналізу
  Зміст Технологія розробки прогнозних фінансових документів 3 Задача 10. 9 Фінансове становище компанії характеризують такі показники: річний обсяг продажу продукції - 1200000 грн; річна кількість виробів, що продаються — 50000 шт.; змінні витрати — 600000 грн; постійні витрати - 100000 грн. Визначити: а) операційний важіль DOL при такому обсязі виробництва; б) обсяг продажу, який відповідає точці беззбитковості; в) як зміниться точка беззбитковості, якщо змінні витрати зменшаться на 25 %. Задача 27 12 Розрахувати коефіцієнт поточної ліквідності багатопрофільного підприємства, якщо на кінець 2000 р. активи розділу II балансу становили 1225 тис. грн, розділу III балансу — 1125 тис. грн, короткострокові зобов'язання в 2000 — 851 тис. грн. Визначити, як зміниться коефіцієнт поточної ліквідності, якщо підприємство купить товари на суму 50 тис. грн у кредит. Література 14

 2. Контрольна з фінансового аналізу
  ПЛАН 1. Дескриптивні моделі 2 2. Точність прогнозу 3 3. Сутність і значення фінансового аналізу: його основні цілі, завдання, особливості. Групи показників, що використовуються у фінансовому аналізі 6 4. Фактори, які впливають на фінансовий стан підприємства........................10 5. Практичні завдання 12 Визначити платіжні кошти та термінові зобов'язання. Зробити висновки. УМОВИ: Пред'явлені до сплати рахунки постачальників 8037 Заборгованість за страхуванням майна 216 Залишок коштів на поточному рахунку 765 Пред'явлені до продажу короткострокові цінні папери 900 Короткострокові кредити банку до погашення 1125 Рахунки підрядної будівельної організації, пред'явлені до оплати 450 Рахунки покупців, які підлягають оплаті 8244 Векселі, видані постачальникам до оплати 648 Кошти до отримання за реалізовані ОФ 1980 Інші надходження грошових коштів 180 Заборгованість за розрахунками з бюджетом 2628 Зобов'язання за розрахунками з оплати праці 3312 Зобов'язання за розрахунками з позабюджетних платежів 432 Список використаної літератури 20

 3. Контрольна з фінансового аналізу
  1. Прогнозування фінансових потреб виробничої фірми 3 Задача № 14 13 Спочатку визначимо постійні витрати, які будуть складати суму вартості патенту та вартості оренди приміщення.. Задача № 31 14 Коефіцієнт поточної ліквідності багато профільного підприємства знаходиться за формулою та буде складати.. Перелік літератури 15

 4. Контрольна з фінансового аналізу
  1.Фінансова звітність, як джерело облікової інформації 2 1.1.Мета та склад фінансової звітності 3 2.Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості 9 3.Задача 14 На основі даних підприємства: - обчислити величину чистого прибутку підприємства в базисному і звітному періодах; - проаналізувати розподіл прибутку за напрямками його використання; оцінити ефективність використання прибутку і підприємства; - зробити відповідні висновки. 4.Задача 16 На основі даних підприємства обчислити показники платоспроможності (загальний коефіцієнт покриття, проміжний коефіцієнт покриття, коефіцієнт абсолютної ліквідності) та зробити відповідні висновки) 5.Перелік використаної літератури 19

 5. Методика розрахунку й аналізу рівнів виробничого, фінансового і виробничо-фінансового лівериджу підприємства
  1. Методика розрахунку й аналізу рівнів виробничого, фінансового і виробничо-фінансового лівериджу підприємства Задача 27. За даними бухгалтерського балансу підприємства визначити і проаналізувати показники оборотності оборотних засобів (кількість оборотів, тривалість одного обороту у днях), якщо обсяг реалізації продукції за розглядуваний період становив 10895 тис. грн. Порівняти розраховані показники з нормативними. Задача 34. Розрахувати результативний показник, визначити вплив факторів на його зміну за такими даними: Показник Минулий рік Звітний рік План Факт План Факт Обсяги виробництва, гр. од. 564 520 555 680 555 250 578 920 Середньорічна вартість основних засобів виробничого призначення, гр. од. 985 960 985 970 985 900 984 950 Фондовіддача, гр..од. 0,57 0,56 0,56 0,59 Список використаної літератури

 6. Контрольна робота з фінансового аналізу
  1. Аналіз поточних активів 3 2. Аналіз короткострокової заборгованості 9 3. Аналіз активів та пасивів підприємства 11 Задачі 19 7. Зробіть висновки про стан ліквідності підприємства: Показники на початок року на кінець року 1 .Коефіцієнт загальної ліквідності 1,11 1,17 2.Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,39 0,22 3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,03 0,04 8. Зробити факторний аналіз прибутку. Робота будівничо-монтажної організації впродовж ряду років прибутковою і характеризуються наступними даними:.. 9. Визначити маневреність власних оборотних коштів, загальний коефіцієнт покриття, коефіцієнт критичної оцінки та коефіцієнт автономії (незалежності), зробити висновки. Дані в тис. грн… Література 25

 7. Контрольна робота з фінансового аналізу
  Зміст 1. Структурний (вертикальний) фінансовий аналіз 3 2. Аналіз власного капіталу, оцінка ефективності його використання 9 Задача 1. 11 Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації за таблицею 1. Вкажіть резерви зростання прибутку. Показник За планом Фактично Відхилення Реалізовано продукції, т 1200 1000 Собівартість 1 т. реалізованої продукції, грн 750 650 Ціна 1 т. продукції, грн 950 980 Валовий прибуток від реалізації продукції, грн Задача 6. 12 Розрахуйте показники оборотності оборотних засобів за даними балансу та звіту про фінансові результати. Розрахунки занести в таблицю. Зробити висновки. Показники оборотності оборотних засобів. Показники У минулому році У звітному році Обсяг реалізації, тис. грн.. 2103 Середньорічні залишки оборотних коштів, тис.грн. 5132 Коефіцієнт обертання оборотних активів Тривалість одного обороту, днів Список використаної літератури 15

 8. Контрольна робота з фінансового аналізу
  1. Аналіз кредитоспроможності позичальника 2 Список використаної літератури 6 Задача 7 Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників: 1. Період обороту дебіторської заборгованості. 2. Рентабельність основних засобів. 3. Власний оборотний капітал. 4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 5. Коефіцієнт фінансової незалежності. 6. Коефіцієнт оборотності запасів. 7. Тривалість фінансового циклу. 8. Загальний оборот капіталу. 9. Частка оборотних коштів в активах підприємства. 10. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 18%.

 9. Контрольна з фінансового аналізу практична
  1.1. Аналіз складу і джерел формування майна підприємства. 5 1.1.1. Складання порівняльного аналітичного балансу і аналіз якісних зрушень у майновому стані підприємства 5 1.1.2. Порівняння змін валюти балансу зі змінами фінансових результатів діяльності підприємства 7 1.1.3. Визначення частки інтенсивних і екстенсивних чинників змін виручки від реалізації продукції. 8 1.2. Аналіз ділової активності підприємства. 9 1.2.1. Визначення оборотності активів. 9 1.2.2. Визначення періоду операційного циклу. 10 1.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 11 1.3.1. Аналіз руху грошових коштів за основними напрямками діяльності підприємства: операційної, інвестиційної, фінансової. 11 1.3.2. Аналіз структури і динаміки прибутку. 12 1.3.3. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності. 13 1.3.4. Визначення критичних обсягів реалізації продукції 14 1.4. Аналіз рентабельності. 17 1.4.1. Розрахунок показників рентабельності. 17 1.4.2. Розрахунок рентабельності активів з використанням двофакторної моделі. 19 1.4.3. Розрахунок рентабельності власного капіталу з використанням три- та п'ятифакторної моделей. 20 1.4.4. Факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції 20 1.4.5. Аналіз рентабельності виробничих фондів 21 1.5. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 22 1.5.1. Складання агрегованого балансу і визначення типу фінансової стійкості. 22 1.5.2. Показники платоспроможності. 22 1.5.3. Показники ринкової стійкості. 22 1.6. Аналіз ліквідності балансу. 24 1.6.1. Групування активів балансу за ступенем ліквідності і пасивів та терміновістю зобов'язань. 24 1.6.2. Складання балансу ліквідності. 24 1.6.3. Розрахунок і аналіз узагальнюючих показників ліквідності балансу. 24 .1.7. Формулювання пропозицій щодо поліпшення фінансового стану підприємства. 30 Література 31 Додаток 1. Баланс 32 Додаток 2. Звіт про фінансові результати 35 Додаток 3. 36

 10. Контрольна робота з фінансового аналізу
  Теорія: Основні інструменти фінансового аналізу ефективності діяльності компанії 3 Задачі 14 Відомі такі показники компанії "У": річна виручка від реалізації продукції — 10000000 грн; сукупні активи на 31.12 — 5000000 грн; власний (акціонерний) капітал на 31.12 — 2500000 грн. Розрахувати коефіцієнти окупності сукупних активів і акціонерного капіталу. Відповідь обгрунтувати. Виходячи з розрахованих і наведених у таблиці значень коефіцієнтів для компанії і галузі, визначити проблеми, що стоять перед компанією. Коефіцієнт Компанія Галузь Коефіцієнт окупності сукупних активів ? 3,5 Середній строк інкасації 45 днів 46 днів Коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів 6 разів 6 разів Коефіцієнт окупності власного капіталу ? 7,0 Список використаних джерел 16

 11. Контрольна з фінансового аналізу ЗЕД
  ПЛАН 1. Формування фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання 2 2. Аналіз умов зовнішньоекономічного контракту на купівлю товарів (отримання послуг, замовлення робіт 6 3. Практичні завдання 13 Задача Визначити величину дебіторської заборгованості та поточну кредиторську заборгованість за такими даними підприємства, якщо: - грошові кошти, тис. грн. - 1550; - виручка від реалізації, тис. грн. — 9980; - тривалість обороту дебіторської заборгованості — 30 днів; - коефіцієнт швидкої ліквідності - 0,45. Задача 19. Згідно із засновницькими документами відображено статутний капітал з участю іноземного інвестора. Внески повинні бути: - українського інвестора - 120000 грн.; - іноземного інвестора - 22000 USD. Курс НБУ за 1 USD становив: - на дату підписання засновницької угоди — 5,35 грн.; - на дату внесення першого внеску — 5,33 грн.; - на дату балансу — 5,32 грн.; - на дату погашення боргу іноземного засновника — 5,28грн. На поточний рахунок внесено: - українським засновником 80000грн, - іноземним - 15000 USD. Надалі суми, що залишилися, було погашено. Визначити і проаналізувати доходи (втрати) від курсових різниць. Список використаної літератури 17

 12. Контрольна робота з фінансового аналізу
  1. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Чотири типи фінансової стійкості 3 2. Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів 6 Завдання 8 13 На підставі балансу підприємства проаналізуйте динаміку та структуру позикового капіталу підприємства і зробіть відповідні висновки. Для розв’язання завдання використаємо баланс ЗАТ «__». Баланс на 31.12.2007 ... Завдання 16 16 На підставі балансу і звіту про фінансові результати зробити розрахунок показників рентабельності і ділової активності підприємства в таблицях наступної форми і зробити відповідні висновки. Використаємо наведений раніше баланс ЗАТ «__», а також і звіт про фінансові результати цього підприємства. Розрахунок показників рентабельності... Література 19

 13. Контрольна робота з фінансового аналізу
  1. Організаційна структура фінансових підприємств 4 2. Формування доходів та витрат підприємства 9 3. Оподаткування підприємств 12 4. Управління активами 16 5. Управління капіталом 19 6. Антикризове управління на підприємстві 20 Список використаної літератури 23

 14. Контрольна робота з фінансового аналізу
  1. Еволюція підходів до аналізу звітності 2 Список використаної літератури 6 Задача 7 Розрахувати проаналізувати рівень наступних показників: 1. Коефіцієнт зносу основних засобів. 2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами. 3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 4. Коефіцієнт автономії. 5. Коефіцієнт-оборотності-запасів. 6. Тривалість(період) обороту дебіторської заборгованості. 7. Рентабельність власного капіталу. 8. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 22%. 9. Тривалість фінансового циклу. 10. Коефіцієнт оборотності запасів.

 15. Задачі з фінансового аналізу
  Задача 10 3 Задача 10. Визначити коефіцієнти автономії та фінансової стійкості підприємства на початок і кінець року на підставі таких даних, тис. у.о.: Показники на початок року на кінець року 1. Власні кошти підприємства 34480 34620 2. Загальна сума джерел 34840 34962 3. Позикові кошти 10 5 4. Кредиторська заборгованість та інші пасиви 350 337 Задача 11 4 Задача 11. Проаналізувати структуру та розміщення активів підприємства на підставі таких даних, тис. у.о.: Активи На початок року На кінець року Відхилення Тис. у.о. % Тис. у.о. % Тис. у.о. % 1.Нематеріальні активи 171 0,5 162 0,5 -9 - 2. Основні засоби 29629 85,0 29680 84,9 +51 -0,1 3. Оборотні (власні) 5040 14,4 5120 14,6 +8 +0,1 Всього 34840 100 34962 100 +122 Задача 12 5 Задача 12. Розглянути можливі рівні доходу в залежності від стану економіки в наступному році при інвестуванні 50000$ в акції А чи в акції В. Прийняти рішення в залежності від норми прибутку чи ризикованості акцій. Стан економіки Дохід Ймовірність А В А В Падіння -5 % 10% 0,2 0,2 Нормальний стан 20% 15% 0,6 0,6 Зростання 40% 20% 0,2 0,2 Література 8

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua